Доставчик: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД

2023-09-19   „Доставка на апаратура по проект TRANSTEM: ERA Chair in Translational Stem Cell Biology по програма Н2020-WIDESPREAD-2018-04“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с апаратура, включваща лабораторно оборудване, за изграждане на лаборатория по биология на стволовите клетки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2023-09-11   „Доставки на китове и консумативи за ДНК амплификация и анализи за нуждите на Агробиоинститут във връзка с... (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1–„Доставка на консумативи за ДНК амплификация“ Обособена позиция 2–„Доставка на консумативи за ДНК секвенатор“ Възложителят предвижда да използва опции, съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП по обособени позиции, както следва: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Опция: Възложителят при наличие на осигурено финансиране, може в срок до приключване на договора да възлага допълнителни доставки на консумативи за ДНК амплификация по подпозиции от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2023-08-11   „Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 40 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Емикрон ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медиклим ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-07-07   Изр., дос. и мон. на лаб. обор. и обз.по пр. №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП НОИР 2014-2020г., процедура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Изработка, доставка и монтаж на лабораторно оборудване и обзавеждане по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП НОИР 2014-2020г., процедура BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, по 8 обособени позиции” - подробно описани в Приложение 1 - техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД ДИКИ И КО ООД
2023-06-13   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Клиника по клинична имунология при УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 5 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Апарат за Полимеразна Верижна Реакция за Тъканно типизиране-молекулярна биология Обособена позиция № 2 – Система качествена и количествена детекция на нуклеинови киселини чрез полимеразна верижна реакция в реално време Обособена позиция № 3 - Портативно устройство за залепване на тръбички – биосийлър, снабден и с батерии за безжична работа за Банка за стволови клетки Обособена позиция № 4 - Верикален фризер със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-06-05   Закупуване и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване за ДНК анализи с три обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Закупуване и гаранционна поддръжка на автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ - доставка на един брой капилярен автоматичен секвенатор за фрагментен ДНК анализ в комплект с компютър, софтуер и принтер. Обособена позиция № 2: Закупуване и гаранционна поддръжка на един брой сух термоблок и два броя PCR-апарати за термична обработка на ДНК проби - доставка на един брой сух термоблок и два броя конвенционални PCR-апарати. Обособена позиция № 3: Закупуване и гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Ридаком ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част IV, включваща 34 (тридесет и четири) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-18   Доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 11 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Савимед ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023. за д-ти по Нар.26/07г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част II, включваща 27 (двадесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-05-05   Доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ–ИМикБ-БАН-Ламинарен кабинет клас II-2 броя (ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ)
ДОСТАВКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ–ИМикБ– БАН - Ламинарен кабинет клас II- 2 броя, във връзка с проект №BG05M2OP001-1.002-0001 “Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология”, финансиран от ОП „НОИР 2014-2020”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ с партньор ИМикБ-БАН. В обхвата на настоящата обществена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД ЛАБИМЕКС АД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПЕМАКОН ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-04-25   Доставка на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ДИАХЕМ ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2023-04-03   Доставка, монтаж и гаранционно сервизно обслужване на хладилна техника за карантиниране и съхранение на кръвни... (РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ)
Доставка на 12 броя хладилници за карантиниране и съхранение на кръвни продукти Доставка на 3 броя фризери за съхранение на кръвна плазма Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2023-03-24   Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 29.01.2026 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Екос-Медика ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-03-23   „Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Няма ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставката. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КРИСТЕЛ-МЕД ЕООД МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-16   Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на 14 000 ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация (Министерство на вътрешните работи)
Закупуване на консумативи за автоматичен 24-капилярен ДНК секвенатор 3500xl Applied Biosystems - 91 мл. полимер, оптимизиран за ДНК фрагментен анализ, 9 бр. контейнери с две отделения, включващи отделение с катоден буфер 1х и отделение за промивка на капилярите, 9 бр. контейнери с аноден буфер, 1 бр. комплекти резервоарни септи за контейнери за катоден буфер, 6 бр. капиляри, комплекти от 24 броя с дължина 36 см, 2 бр. реагенти за консервиране, 140 бр. оптични плаки, 96-ямкови, 120 бр. септи за оптични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-02-27   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 30 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-02-23   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по ОП: Обособена позиция №1- Медицински лабораторни апарати Beckman Coulter, DIA SYS и FUJIREBIO; Обособена позиция №2- Медицински лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция №3- Медицински лабораторни апарати Mindray Medical; Tosoh Bioscience; Diamond Diagnostics; EKF Diagnostics; Dirui Industrial; Eschweiler; Обособена позиция №4-Медицински лабораторни апарати Fresenius Kabi, Thermo Fisher … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-22   Доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, китове, хранителни среди, медицински консумативи и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 7 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД
2023-01-11   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 3 обособени позиции (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Доставка на медицинска апаратура за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 3 обособени позиции. В прогнозната стойност са включени: доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала на лечебното заведение и гаранционно обслужване/поддръжка на апаратурата по трите обособени позиции. Посочената прогнозна стойност е максимална. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Възложителят обявява, че на основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на техническите и ценовите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД РСР ЕООД
2023-01-06   Закупуване на апаратура и оборудване за диагностика на донори и производство на реконвалесцентна плазма в изпълнение... (Министерство на здравеопазването)
“Закупуване на апаратура и оборудване за диагностика на донори и производство на реконвалесцентна плазма в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, включваща 6 /шест/ обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-16   Доставкa, монтаж и въвеждане в експлоатация на ендоскопска хирургична aпаратура (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Доставкa, монтаж и въвеждане в експлоатация на ендоскопска хирургична aпаратурапо две обособени позиции - за Операционен блок 1 и Операционен блок 2, по видове и комплектация, подробно описани в приложената техническа спецификация с оглед на предназначението им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2022-12-16   „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология“ при УМБАЛ „Свети Георги”... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на отделение по „Трансфузионна хематология“ при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД гр. Пловдив включени в обособени позиции, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №3 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-12-08   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ - 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Марвел ООД РСР ЕООД
2022-11-15   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и превързочни консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Меди Вижън ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-11-07   Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за... (Медицински университет)
Поръчката включва доставка на реактиви, материали и консумативи, описани в Техническа спецификация /Приложение №1/. Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции, с посочени необходимите характеристики на артикулите, както следва: ОП №1 – Реактиви и консумативи за изолиране и нормализиране на геномна ДНК ОП №2 – Реактиви за пречистване на PCR продукти ОП №3- Консумативи за обработка на венозна кръв ОП №4- Реактиви за изолиране на геномна ДНК от парафинови блокчета ОП №5- Реактиви консумативи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-10   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи. Разделена е на 13 об поз, като някои от тях съдържат ном ед с различен брой арт. Оферирането по всички арт, включени в ном ед е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об поз. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от ном ед в об поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП об поз 8,9,10,11,12,13 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-10-04   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия Обособена позиция №2 - Видеобронхоскопска система Обособена позиция №3 – Видеодуоденоскоп Обособена позиция №4 – Фармацевтичен хладилник Обособена позиция №5 - Ултразвуков ехоендоскоп с конвексен трансдюсер Обособена позиция №6 – Офталмологичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Бикомед ООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Тримед медикал ООД
2022-09-27   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 109 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 109 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-09-20   Доставка на разнообразни консумативи и реактиви за експертни изследвания (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
Поръчката включва доставка на различни видове консумативи и реактиви за експертни изследвания, за срока на договора (3 год), по 7 обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособени позиции от № 4 до № 7 (на обща стойност 27 480,90 лева без ДДС) по реда, предвиден за индивидуалната стойност на всяка една от тях - чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени позиции е извършено при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-08-22   Aбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, включващо следните дейности: проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, която се извършва до 60 дни след сключване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дарис-МС ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софтуерна компания ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Хроно ООД
Свързани търсения 🔍