2023-10-05   Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимно поддържане (Община Перник)
Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимното поддържане” По две обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне под наем на пет броя снегопочистващи машини с оператори. Обособена позиция 2: Предоставяне под наем на челен товарач с оператор. Община Перник в изпълнение на своите задължения да поддържа проходимостта на уличната градска мрежа в гр. Перник при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2023-06-16   "РЯЗАНЕ НА СУХИ, БОЛНИ И ОПАСНИ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ ОТ ИМОТИ И СЕРВИТУТИ, СОБСТВЕНОСТ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД, И... (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на поръчката е: „Рязане на сухи, болни и опасни дървета и храсти от имоти и сервитути, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД, и предотвратяване на аварийни ситуации“. Услугите за осъществяване на основните видове дейности, включени в предмета на поръчката се извършват, както планирано, така и при възникнали аварийни ситуации, и са свързани с: - отсичане на болни, сухи и опасни дървета; - обезопасяване на дървета, застрашаващи живота и здравето на хората, както и съществуващата инфраструктура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2023-04-28   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (Топлофикация София ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Периодични доставки на инертни материали за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД“ и е със срок на изпълнение 36 (тридесет и шест) месеца. Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на естествен речен пясък за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” Обособена позиция № 2: „Доставки на промит кварцов пясък за нуждите на „Топлофикация София” ЕАД” – ще бъде възложена по реда на чл. 21, ал. 6 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2023-03-16   „ПЪТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД” (Топлофикация София ЕАД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Пътно възстановителни и строителни дейности на обекти на „Топлофикация София” ЕАД”. Изпълнението на възстановителните работи и строителните дейности следва да се извърши съгласно техническите условия, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка. Обектът на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Прогнозният обем за изпълнение на поръчката е около 60 000 м2 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2022-10-19   „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ... продълж. от поле II.1.4) (Агенция "Пътна инфраструктура")
продълж. от поле II.1.1)...ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ЗА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА“ Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с възстановяването и ремонта на увредени в следствие на пътно транспортни произшествия предпазни огради, както и доставка и монтаж на нови ограничителни системи за пътища. В дейността се включват операции, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД ОСП - СЕВЕР РАДИНА ЕООД Симинвест ООД
2022-10-03   „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища -IV-то класна пътна мрежа в Община Перник” (Община Перник)
Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища -IV-то класна пътна мрежа в Община Перник, стопанисвани от Община Перник, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, по обособени позиции. Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители по всяка една обособена позиция за извършването на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища -IV-то класна пътна мрежа в Община Перник. Зимното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АБС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДЛВ ЕООД ИНФРАКОРЕКТ СТРОЙ ЕООД
2022-09-26   Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимно поддържане (Община Перник)
Предмет на настоящата поръчка е: „Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимното поддържане” Община Перник в изпълнение на своите задължения да поддържа проходимостта на уличната градска мрежа в гр. Перник при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение, се нуждае от наем на специализирани автомобили - наем на пет броя снегопочистващи машини и наем на челен товарач. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2022-08-16   Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения, ст-тво, основен ремонт и реконструкция на тротоари... (Столична община)
Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ на всички улици, ОПМ и на РПМ в границите на СО /съгласно споразумителен п-л м/у СО и АПИ.Текущ ремонт и поддържане на пътните съоръжения - мостове, пасарелки, надлези, водостоци, пешеходни подлези, тунели и пътни възли, както и всички принадлежности към тях.Обхват дейности:превантивно поддържане;текущо /рутинно/ поддържане;изграждане на тротоари /в т.ч. дейности свързани с проектиране, където е необходимо/;ремонтно-възстановителни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ЗОНА 2" АВТОМАГИСТРАЛИ СОФИЯ ЕООД Виа Конструкт Груп ЕООД ВИА СТРОЙ ДЗЗД СОФИЯ ЗОНА 3 2022 ДЛВ ЕООД Инжстройинженеринг ЕООД КОНСТРОЛ ЕООД Нивел строй ЕООД ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО ЕВРОПА ЕООД Трейс Груп Холд АД Трилиум инженеринг ЕООД Хидрострой АД
2021-10-27   Транспорт на утайки (Софийска вода АД)
Транспорт на утайки Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2021-06-04   Реконструкция и изграждане на улици по обособени позиции (Столична община)
Реконструкция и изграждане на улици по обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Реконструкция на ул. „Флора“ от ул. „Костенски водопад“ до о.т.172, р-н „Триадица“, — обособена позиция № 2 „Реконструкция и изграждане на ул. „Сашо Николов — Сладура“ в участъка от ул. „Борис Руменов“ до ул. „Асен Йорданов“, кв. „Кръстова вада“, р-н „Лозенец“, — обособена позиция № 3 „Аварийно укрепване на ул. „Васил Стефанов“ в участъка от ул. „421“ до ул. „Димитър Сагаев“, кв. „Манастирски ливади-изток“, — обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бгнова АД ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДЛВ ЕООД Мегаинвест-Холд ЕООД ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М АД
2020-05-22   Изграждане на бул. „Източна тангента“ в участъка от пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско... (Столична община)
Изграждане на бул. „Източна тангента“ в участъка от пътен възел на Северна скоростна тангента до бул. „Ботевградско шосе“ (км 1+180 до км 2+664,47). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД ДЛВ ИНЖСТРОЙ Инжстройинженеринг ЕООД
2019-08-22   Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища — IV-класна пътна мрежа в община Перник (Община Перник)
Изпълнителят трябва предварително да е запознат с характеристиките на IV-класната пътна мрежа, за да прецизира техниката, която ще използва. Предвижда се зимно почистване и поддържане на на IV-класната пътна мрежа по приложен списък на територията на община Перник. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АБС Инженеринг“ ЕООД „Инфракоректстрой“ ЕООД ДЛВ ЕООД
2019-08-08   Транспорт на утайки („Софийска вода“ АД)
Транспорт на утайки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2019-06-25   Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник—Брезник—Трън“ —... (Агенция „Пътна инфраструктура“ — Областно пътно управление Перник)
Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на строителство на обект „Мост при км 42+691 на път II-63 „Перник—Брезник—Трън“ — ремонт и реконструкция“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за строителството и да се сключи договор за изпълнение с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътната отсечка и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2018-12-21   Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник (Община Перник)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник“. Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на ул. „Юрий Гагарин“ и ул. „Благой Гебрев“, кв. Изток на гр. Перник, с което да се подобри безопасността при преминаване на съществуващото към настоящия момент кръстовище и да се намалят до минимум предпоставките за пътно-транспортни произшествия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД
2018-04-25   „Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по републиканските пътища на... (Агенция „Пътна инфраструктура“)
Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) е доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „А.Д. Холд“ ООД „Ел Те Ай“ АД „КМВ — системи за пътна сигурност“ ООД „Пътна безопасност“ ЕООД „Пътни строежи — Велико Търново“ АД „Пътперфект“ ЕАД „Симинвест“ ООД „Юпитер 05“ ООД EЛ ТЕ АЙ АД А.Д.ХОЛД ООД ДЗЗД „Безопасни пътища-север“ ДЗЗД „Пътна безопасност — Северозапад“ ДЗЗД „Пътна безопасност — Югозапад“ ДЗЗД „ТРП Изток“ ДЗЗД Безопасни пътища - Север ДЗЗД Пътна безопасност - Северозапад ДЗЗД Пътна безопасност - Югозапад ДЗЗД ТРП ИЗТОК ДЛВ ЕООД ЕЛ ТЕ АЙ АД КМВ - системи за пътна сигурност ООД ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ ЕООД ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД ПЪТПЕРФЕКТ ЕАД Симинвест ООД ЮПИТЕР 05 ООД
2018-02-23   Преасфалтиране на ул. „Цар Симеон“ в участъка от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“ по съществуващо положение“ (Столична община)
Преасфалтиране на ул. „Цар Симеон“ в участъка от ул. „Опълченска“ до бул. „Христо Ботев“ по съществуващо положение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЛВ ЕООД