2023-07-27   „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на СРС”, по три обособени позиции (Софийски районен съд)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“, а именно: доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на нерециклирана хартия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис техника“. Прогнозният вид и брой хартия, канцеларски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Мултико 92 ООД Ронос ООД
2023-03-17   "Доставка на канцеларски материали" с 2 обособени позиции (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Натоящата обществена поръчка е за доставка чрез покупка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и А3, плотерна хартия, принтерна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕСО ЕАД. За срока на договора по съответната обособена позиция възложителят ще закупува материалите чрез отделни поръчки за доставка. Процедурата се открива със следните 2 бр. обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Доставка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и А3,плотерна хартия и принтерна хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Мултико 92 ООД
2023-01-26   Доставка на копирна хартия за потребностите на СДВР (Столична дирекция на вътрешните работи)
Еднократна доставка на копирна хартия 100% рециклирана 5000 пакета А4, 500 листа в пакет и копирна хартия нерециклирана 1 700 пакета А 4, 500 листа за обезпечаване на нормалния процес на изпълнение на служебните задължения на служителите в СДВР и законовите правомощия на Дирекцията. Предвижда се възможност за доставка на 2 вида копирна хартия с количество: 5000 пакета рециклирана и 1700 пакета нерециклирана. В случай, че общата стойност на ценовото предложение на участника, избран за изпълнител позволява … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД
2023-01-06   Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации” с шест обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на нерециклирана копирна хартия А4 I вид“; Обособена позиция 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия А4 II вид“; Обособена позиция 3 „Доставка на рециклирана копирна хартия А4 I вид“; Обособена позиция 4 „Доставка на рециклирана копирна хартия А4 II вид“; Обособена позиция 5 „Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-01-05   „Доставки на канцеларски материали“ (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка на канцеларски материали за изпълнение на служебните задължения на служителите в СДВР и законовите правомощия на Дирекциятa по 3 обособени позиции: 1: "Доставки за материали за офиса"; 2: "Доставка на пощенски пликове"; 3: "Доставка на термо ролки". Прогнозните количества на необходимите за доставка стоки са посочени в Техническите спецификации и към всяка обособена позиция от настоящото обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Роел-98 ООД Ронос ООД
2022-12-22   Избор на изпълнител за доставка на термохартия, терморолки и почистващи листове за нуждите на специализирано звено -... (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предметът на обществената поръчка включва описание на дейностите по поръчката, както следва: Избраният изпълнител следва да достави: - терморолки за терминали за самообслужване за продажба на електронни винетки и маршрутни карти; - терморолки за POS устройства, находящи се в автомобилите на Национално тол управление за издаване на документ за наложени компенсаторни такси; - термохартия необходима за разпечатване на актове за установяване на административни нарушения; - почистващи листове за принтер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД
2022-12-14   „Доставка на рециклирана и нерециклирана копирна хартия, за обезпечаване дейностите по издаване на български лични... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на рециклирана и нерециклирана копирна хартия, за обезпечаване дейностите по издаване на български лични документи“ (БЛД)“ по две обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1 - „Доставка на рециклирана копирна хартия за областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, отдел БДС в СДВР и дирекция „Български документи за самоличност“ - Обособена позиция № 2 - „Доставка на нерециклирана копирна хартия за областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, отдел БДС в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Ронос ООД
2022-11-22   „ДОСТАВКА НА ХАРТИИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ (Български пощи ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи“ ЕАД в обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Доставка на различни видове хартия за офис нужди“; Обособена позиция № 2: „Доставка на ролна обемна хартия за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД“; Обособена позиция № 3: „Доставка на листови хартии и картон за производствените нужди на СП „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД“; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕМА ООД Мултико 92 ООД
2022-07-19   Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ структури (Агенция за социално подпомагане)
Доставка на нерециклирана копирна хартия формат А4 за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните ѝ поделения. Техническите изисквания за нерециклираната копирната хартия са подробно описани в техническата спецификация – Приложение №1 от Документацията . - Срок за изпълнение на поръчката: 6 (шест) месеца или до изчерпване на максималната ѝ финансова рамка или до подписване на нов индивидуален договор по рамково споразумение на ЦОП за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД
2022-06-09   „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на СРС”, по три обособени позиции (Софийски районен съд)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“, а именно: доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на нерециклирана хартия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис техника“. Прогнозният вид и брой хартия, канцеларски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Роел-98 ООД
2022-03-25   „Доставка на хартия за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по 2 обособени позиции (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
„Доставка на хартия за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на нерециклирана копирна хартия"; Обособена позиция № 2: „Доставка на термо хартия за принтер Brother, модел PJ-762“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД
2022-03-09   Доставка на консумативи, необходими за терминали за продажба на билети към автоматизираната билетна система и... (Община Варна)
Предмет на откритата процедура е избор на изпълнители на обществена поръчка за доставка на консумативи, необходими за терминали за продажба на билети към автоматизираната билетна система и автоматична паркинг система за нуждите на ОП „ТАСРУД" и ОП „Общински паркинги и синя зона" - второстепенни разпоредители с бюджет към Община Варна по обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МАЙНИНГ ООД Мултико 92 ООД
2022-02-25   Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция по вписванията (Агенция по вписванията)
Доставка на нерециклирана копирна хартия – А4 и А3 за нуждите на Агенция по вписванията. Количество и описание на основните параметри на артикулите се съдържа в Техническата спецификация с Приложение №1 с конкретните места за доставка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД
2021-03-18   Доставка на хартии и картони за полиграфия, канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ — София (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на хартии и картони за полиграфия, канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ — София“, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на хартии и картони за полиграфия за Издателство на ТУ — София“; Обособена позиция 2 „Доставка на канцеларски материали за ТУ — София“; Обособена позиция 3 „Доставка на копирна и принтерна хартия за ТУ — София“. Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Ронос ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2019-12-23   „Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техни администрации“ (Централен орган за покупки)
Целта на централизираната обществена поръчка е Централният орган за покупки (ЦОП) да сключи рамково споразумение с 3 (трима) изпълнители със срок на действие 12 месеца, с което да осигури доставки на копирна хартия за нуждите на органи на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 385 на МС от 30.12.2015 г. Въз основа на рамковото споразумение ще бъдат сключвани договори от индивидуалните възложители с 1 (един) изпълнител след провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултико — 92“ ООД „Мултико 92“ ООД „Мултико-92“ ООД „Роел – 98“ ООД „Роел 98“ ООД „Роел-98 ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Роел“ ООД „Ронос“ ООД Мултико 92 ООД МУЛТИКО-92 Роел-98 Ронос ООД
2019-12-20   „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ (Централен орган за покупки)
„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “; и Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултико 92“ ООД „Мултико-92“ ООД „Офис Консумативи“ ООД „Офис Консумативи“ ООД, info@okoffice.bg,... „Роел 98“ ООД „РОЕЛ-98“ ООД Кооперация „Панда“ Кооперация „Панда“, Кооперация Панда Мултико 92 ООД Офис консумативи Роел 98 ООД Роел-98 Роел-98 ООД
2017-10-06   Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации (Централен орган за покупки)
Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg. Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 3 обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултико — 92“ ООД „Мултико 92“ ООД „Мултико 92” ООД „Мултико-92“ ООД „Плесио Компютърс“ ЕАД „Роел — 98“ ООД „Роел — 98” ООД „Роел 98“ ООД „Роел 98” ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Роел—98“ ООД „Ронос“ ООД Кооперация „Панда“ Кооперация „Панда” Мултико 92 ООД Роел — 98 ООД Роел-98 Роел-98 ООД Ронос ООД
2017-09-20   Доставка на копирна хартия за органи на изпълнителната власт и техните администрации (Централен орган за покупки)
Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на копирна хартия- рециклирана и нерециклирана. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg Предметът включва предоставяне на рециклирана и нерецеклирана копирна хартия, формат А4 и А3, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 2 обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД „Мултико — 92“ ООД „Мултико 92“ ООД „Мултико-92“ ООД „Роел — 98“ ООД „Роел 98“ ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Роел—98“ ООД „Ронос“ ООД „Ронос” ООД Кооперация „Панда“ Мултико 92 ООД
Свързани търсения 🔍