2023-05-29   „Доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули, печатни произведения и канцеларски материали за нуждите на НЗОК“ (Национална здравноосигурителна каса)
В предмета на обществената поръчка се включва доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули, печатни произведения и канцеларски материали за нуждите на НЗОК, подробно описани в Техническите изисквания и спецификации - Приложение № 1 към документацията на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2023-04-11   „Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД)
Доставка на канцеларски материали и консумативни за принтери - I. Канцеларски материали - 165 артикула; II. Медицински книги по образец - 15 артикула; III. Консумативи за принтери - 121 артикула; IV. Зареждане с мастило за тонери - 97 артикула, посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2023-03-02   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация")
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2023-01-05   „Доставки на канцеларски материали“ (Столична дирекция на вътрешните работи)
Доставка на канцеларски материали за изпълнение на служебните задължения на служителите в СДВР и законовите правомощия на Дирекциятa по 3 обособени позиции: 1: "Доставки за материали за офиса"; 2: "Доставка на пощенски пликове"; 3: "Доставка на термо ролки". Прогнозните количества на необходимите за доставка стоки са посочени в Техническите спецификации и към всяка обособена позиция от настоящото обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Роел-98 ООД Ронос ООД
2022-11-14   „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна... (Прокуратура на Република България - Главен прокурор)
Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба и почивните и учебни бази на ПРБ“. Поръчката има за цел да осигури доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-08-31   Периодична доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи, тонери за принтери, копирна и обемна хартия по... (Народно събрание)
Обществената поръчка включва 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски офис принадлежности и консумативи” - предмет на обособената позиция е доставка на 87 (осемдесет и седем) артикула. Обособена позиция № 2 „Доставка на тонери за принтери” - предмет на обособената позиция е доставка на 19 (деветнадесет) артикула. Обособена позиция № 3 „Доставка на копирна и обемна хартия” – предмет на обособената позиция е доставка на 2 (два) артикула. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-08-25   Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на оригинални тонер консумативи за офис техника по обособени позиции: Обособена позиция №1- Оригинални тонер консумативи за офис техника Hewlett Packard и Samsung; Обособена позиция №2- Оригинални тонер консумативи за офис техника XEROX; Обособена позиция №3- Оригинални тонер консумативи за офис техника Brother; Обособена позиция №4- Оригинални тонер консумативи за офис техника Canon и Kyocera; Обособена позиция №5- Оригинални тонер консумативи за офис техника Lexmark; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИЛЕКС ООД Роел-98 ООД Стемо ЕООД
2022-08-23   „Доставка канцеларски материали, копирна и принтерна хартия за нуждите на ТУ – София” (Технически университет)
Обществената поръчка вкл доставка на канцеларски материали по две обособени позиции: № 1 „Доставка на канцеларски материали за ТУ– София” - вкл: Графити за автоматичен молив, Молив автоматичен, Моливи - разл. видове, Маркери разл. видове, Химикалки - разл. видове, Гуми разл. видове, Спрей за почистване - разл. видове, Острилка, Ластичета 100 гр., Линии - разл. видове, Коректори - разл. видове, Лепила - разл. видове, Калкулатор настолен, Антителбод, пликове, тетрадки, фолиа за ламиниране, Шредери за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-08-17   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр. София 1040 „Г. С. Раковски” № 102, информира всички заинтересовани лица за откриването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с няколко лица с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД Ронос ООД
2022-07-28   Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ (Агенция "Пътна инфраструктура")
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на копирна хартия за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“”. Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнител, с който да бъде сключен договор за извършване на доставки на хартия за копиране. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-07-21   "Доставка на канцеларски материали" (Агенция "Митници")
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на канцеларски материали“, с три обособени позиции (ОП): 1. ОП № 1: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция „Митници“; 2. ОП № 2: „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, картони и др. за нуждите на Агенция „Митници“; 3. ОП № 3: “Доставка на канцеларски материали за Агенция „Митници“ за неотложни потребности“. Прогнозната стойност на поръчката, определена в съответствие с разпоредбата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Роел-98 ООД
2022-07-19   "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общински предприятия" (Столична община)
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на ОП "Социален патронаж" и ОП "Гробищни паркове" Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-07-13   „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки“ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество)
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на съвместими тонери и други консумативи за копирни и печатащи устройства с различни марки“. Целта на поръчката е обезпечаване на необходимостта от периодични доставки след заявка на съвместими тонери и други консумативи за 45 модела копирни и печатащи устройства за нуждите на всички структурни звена на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, Комисията). В предмета на обществената поръчка е включена и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-06-13   „Доставка на консумативи за офис техника за ЕСО ЕАД” с 2 обособени позиции (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка е доставка на консумативи за офис техника за нуждите на ЕСО ЕАД. Предвиждат се доставки на следните видове консумативи за офис техника: черни и цветни тонери; барабани; кутии за отпадъчен тонер; печатащи глави; мастилени ленти, касети. Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се обявява със следните две обособени позиции: ОП № 1 – Доставка на консумативи за офис техника Konica Minolta; ОП № 2 – Доставка на консумативи за офис техника HP, Xerox, Canon, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-06-13   Периодична доставка на копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински университет – София за срок от... (Медицински университет)
Предмета на поръчката включва периодична доставка (в началото на всяко шестмесечие) на копирна хартия. Конкретните видове артикули и количества са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1 от Документацията за обществена поръчка. Прогнозно количество - 12 607 бр. артикули. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-06-09   „Доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на СРС”, по три обособени позиции (Софийски районен съд)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“, а именно: доставка на хартия, канцеларски материали и консумативи за офис техника по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на нерециклирана хартия”; Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали”; Обособена позиция № 3: „Доставка на оригинални тонери и други консумативи за офис техника“. Прогнозният вид и брой хартия, канцеларски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мултико 92 ООД Роел-98 ООД
2022-04-28   „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с включени шест... (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на обществената поръчка e: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК”, с включени шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули и печатни произведения и канцеларски материали; Обособена позиция № 2 – Доставка на съвместими консумативи за „Kyocera”, „HP”, „Canon”, „Brother”, „Samsung”, „Panasonic”, „ZEBRA”, „Oki“, „Konica Minolta“, „Еpson“, „Ricoh“ и масло за машини за унищожаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Инфо - АДЛ ЕООД Контракс АД Роел-98 ООД ТИМЕКС-БГ ООД
2022-03-28   Дост. на канцел. матер., извън спис. на стоките и услуг. по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (дост. на коп. хартия, пиш. и... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Предм. на наст. общ.. пор. е „Дост. на канцел. матер., извън спис. на сток. и услуг. по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (дост. на коп. харт., пиш. и леп. ср-ва, пощенски плик., настолно офис оборуд., компю. аксес. и др.) за срок от 2 г.“. За задов. потребн. на ДП НКЖИ за периода са необх.: копирна хартия А4-40000пак., копирна хартия А3–600пак., принт. хартия–88опак., инжен. хартия-21рула, факс хартия–36бр., др.вид. хартия 785пак.; пишещи ср-ва в т.ч.: химик.–82760., марк.и фулм.-680бр., моливи–4030бр., … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-03-21   Доставка на консумативи/тонер касети и др./за копирна и разпечатваща техника за нуждите на НАГ, централната... (Столична община)
Доставка на консумативи /тонер касети и др./ за копирна и разпечатваща техника за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство" /НАГ/, централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет и на ОП "Гробищни паркове" по обособени позиции. Посочените в поръчката количества са прогнозни, за целите на оценката и Възложителят не е задължен да заяви консумативите в този обем, а в случаите на обратно вземане - Възложителят не е задължен да издаде използваните консумативи в този обем. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алегро 2000 София ООД Роел-98 ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-03-21   Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление "Архитектура и... (Столична община)
Доставка на канцеларски материали и принадлежности за нуждите на Столична община и направление "Архитектура и градоустройство"/НАГ/ по обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2022-03-14   „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации” (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП) наричан по-нататък “Възложител”, чрез поверената му администрация - дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки”, Министерство на финансите, с адрес гр. София 1040 „Г. С. Раковски” № 102, информира всички заинтересовани лица за откриването на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с няколко лица с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кооперация Панда Роел-98 ООД
2021-11-18   Периодична доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на Ректората и звената на Медицински... (Медицински университет)
Поръчката включва периодична доставка (в началото на всяко тримесечие) на канцеларски материали и копирна хартия, описани в Техническа спецификация - общо по позиции /Приложение № 1/ от документацията за обществена поръчка за срок от две години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2021-11-17   „Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за компютри, консумативи и устройства за поддръжка и разширение... (Министерство на отбраната)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на консумативи, аксесоари и резервни части за компютри, консумативи и устройства за поддръжка и разширение на мрежи“ по обособени позиции: Обособена позиция 1:„Доставка на консумативи за компютри“; Обособена позиция 2: „Доставка на аксесоари за компютри“; Обособена позиция 3: „Доставка на резервни части за компютри“; Обособена позиция 4:„Доставка на консумативи и устройства за поддръжка и разширение на мрежи“, за поддръжка на комуникационната и информационната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД Специализирани Бизнес Системи АД
2021-10-19   Доставка на канцеларски материали и хартия за УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2014-2020)... (Министерство на труда и социалната политика)
Периодични доставки на канцеларски материали и копирна хартия, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество, са подробно изброени в Техническата спецификация към документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД Топ Елана ООД
2021-10-08   „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ)
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Състои се от пет обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания „Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта намиращи се в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД Кооперация Панда Парафлоу комуникейшънс ООД ПРИНТРЕФИЛ ЕООД Роел-98 ООД Ронос ООД
2021-09-29   "Доставка на канцеларски материали за Заведения за соц. услуги, дирекция „ИХУПП“, Бюра за соц. услуги и дирекция... (Столична община)
Доставка на различни видове канцеларски материали в т.ч. Хартия-5300 пак.; Принтерна хартия-250 каш.; Пликове за писма-9200 бр.; Тетрадки-4700бр.; Класьори-2500 бр.; Коректор-1500 бр. и др., подробно описани в Техническата спецификация за нуждите на Заведенията за социални услуги, дирекция „Интеграция за хора с увреждания, програми и проекти“, Бюра за социални услуги и дирекция „Социални услуги а деца и възрастни“ при Столична община. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД
2021-09-23   Доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на консумативи за офис техника за УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът за доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 48 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД Тонер Съпорт ООД
2021-06-02   Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения (Университет за национално и световно стопанство)
Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на УНСС и поделения с 5 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на дирекция „Управление на собствеността“ на УНСС“, — обособена позиция № 2 „Доставка на принтерна и копирна хартия в Издателски комплекс — УНСС“, — обособена позиция № 3 „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на ПССО — УНСС“, — обособена позиция № 4 „Доставка на принтерна и копирна хартия за нуждите на РЦДО — гр. Хасково“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Роел-98 ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2021-03-24   Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с включени 6... (Национална здравноосигурителна каса)
Предметът на обществената поръчка e доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК с включени 6 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на копирна хартия, папки, хартиени артикули и печатни произведения и канцеларски материали“, — обособена позиция № 2 „Доставка на съвместими консумативи за Kyocera, HP, Canon, Brother, Samsung, Panasonic, Zebra, Oki, Konica Minolta, Еpson, Ricoh и масло за машини за унищожаване на документи Ideal“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Европринт Сервиз" ЕООД Инфо - АДЛ ЕООД Кантек ЕООД Роел-98 ООД Тонер Съпорт ООД
2020-04-28   „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“ (Министерство на финансите — Централен орган за покупки)
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Провежда се за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от Постановление на МС № 385/2015 г. Състои от 6 (шест) обособени позиции. Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в техническите спецификации, намиращи се в групите с изисквания „Техническо предложение“ в ЦАИС ЕОП и в образците на ценова оферта … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Лирекс БГ“ ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Ронос“ ООД АТС-България ООД Кооперация „Панда“ Кооперация Панда Лирекс БГ ООД Роел-98 ООД Ронос ООД
2019-12-23   Доставка на хигиенни материали и консумативи за лична употреба и за бита (ДП „Фонд „Затворно дело“)
Доставка на хигиенни материали и консумативи за лична употреба и за бита за продажби в търговските обекти в местата за лишаване от свобода и за нуждите на администрацията на ДПФЗД за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „РОЕЛ-98“ ООД Роел-98 ООД
2019-12-20   „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ (Централен орган за покупки)
„Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали за органите на изпълнителната власт и техните администрации“; Обособена позиция № 2 „Доставка на бланки и пощенски пликове за органите на изпълнителната власт и техните администрации “; и Обособена позиция № 3 „Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултико 92“ ООД „Мултико-92“ ООД „Офис Консумативи“ ООД „Офис Консумативи“ ООД, info@okoffice.bg,... „Роел 98“ ООД „РОЕЛ-98“ ООД Кооперация „Панда“ Кооперация „Панда“, Кооперация Панда Мултико 92 ООД Офис консумативи Роел 98 ООД Роел-98 Роел-98 ООД
2017-10-06   Доставка на канцеларски материали за органи на изпълнителната власт и техните администрации (Централен орган за покупки)
Обществената поръчка на Централния орган за покупки цели сключване на рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали. Поръчката се провежда в електронната платформа на ЦОП за възлагане на обществени поръчки СЕВОП на адрес — https://sevop.minfin.bg. Предметът включва доставка на канцеларски материали, пликове и бланки и различни видове хартия за офиса, за нуждите на възложителите, посочени в чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 г. Поръчката е в 3 обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Мултико — 92“ ООД „Мултико 92“ ООД „Мултико 92” ООД „Мултико-92“ ООД „Плесио Компютърс“ ЕАД „Роел — 98“ ООД „Роел — 98” ООД „Роел 98“ ООД „Роел 98” ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Роел—98“ ООД „Ронос“ ООД Кооперация „Панда“ Кооперация „Панда” Мултико 92 ООД Роел — 98 ООД Роел-98 Роел-98 ООД Ронос ООД
2016-11-24   „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства “ с 3 обособени позиции (Централен орган за покупки)
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“. Начин на провеждане на процедурата: електронно, чрез уеб-базираната Система за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), намираща се на адрес: https://sevop.minfin.bg/ Видовете консумативи и моделите копирни и печатащи устройства, за които са предназначени, са подробно описани в съответните образци на ценова оферта в СЕВОП. Поръчката се състои от 3 обособени позиции: 1. „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АТС — България“ ООД „АТС България“ ООД „АТС-България“ ООД „АТС—БЪЛГАРИЯ“ ООД „АТЦ — България“ ООД „Кооперация Панда“ „Лирекс БГ“ ООД „Лирекс-БГ“ ООД „Плесио Компютърс“ ЕАД „Роел — 98“ ООД „Роел — 98” ООД „Роел 98“ ООД „РОЕЛ-98“ ООД „Роел—98“ ООД „Ронос“ ООД „Ронос“ ООД; office@officemarket.bg „Селлекс“ ООД АТС – БЪЛГАРИЯ ООД АТС — България ООД Кооперация „Панда“ Кооперация „Панда” Кооперация Панда Лирекс БГ ООД Плесио Компютърс ЕАД Роел-98 ООД Ронос ООД
Свързани търсения 🔍