2023-07-26   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп“ АД по обособени позиции (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп"АД. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на медицинските консумативи са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложената към документацията Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-07-20   Доставка и монтаж на мебелировка и оборудване за лаборатории и офиси в сграда „Национален център по мехатроника и... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на специализирано обзавеждане за лаборатории в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец; Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на мебели за офиси и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ - Кампус Лозенец; Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на столове за офиси, лаборатории и зали в сграда „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ – Кампус Лозенец ; Обосбена позиция 4: Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2023-07-05   „Пълнене и рециклиране на касети за лазерни принтери и копирни машини и на глави на мастилно-струйни принтери за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва услуги по пълнене и рециклиране на пълнители/касети за лазарни принтери и копирни машини и на глави на мастилно-струйни принтери, като апаратите обслужват както медицинския, така и административния и стопанския блок на лечебното заведение, които услуги се заявяват от възложителя чрез заявка, съгласно Техническата спецификация на поръчката - Приложение № 2, за срок от 24 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца. Прогнозната стойност на договора за първите 24 месеца възлиза на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-06-09   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА")
Артикулите предмет на обществената поръчка са подробно изброени в Техническата спецификация (Приложение №1) от документацията за участие. Включените в нея артикули не са задължителни по количество и възложителят не носи отговорност, ако не е изчерпал посочените количества. Доставката ще се извърши след писмена заявка от ТП ДЛС „Широка поляна”. Доставените артикули следва да са нови и неупотребявани. Избраният за изпълнител участник се задължава да доставя на възложителя и други артикули освен изброените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-05-15   „Закупуване на консумативи и материали за нуждите на НИК - МВР“ с две обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1 „Доставка на материали“: - суич 8 порта - 15 бр.; - суич 16 порта - 10 бр.; - комбиниран коаксиален кабел - 1000 линейни метра; - стелажи - 20 бр.; -разклонители – 6 гнезда - 20 бр.; Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за печатащи устройства“: - тонер касета „ТК-5140К“ - 15 бр.; - тонер касета HP 59X Black - 10 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-03-28   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Министерство на регионалното развитие и благоустройството)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на канцеларски материали, съгласно Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията. Основната цел на обществената поръчка е осигуряване на необходимите видове канцеларски материали за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Всички артикули са описани в Образеца на Техническо предложение, както и в Ценовото предложение, намиращи се в ЦАИС ЕОП. Посочените количества в Техническата спецификация към настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-03-21   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - АСЕНОВГРАД")
„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Асеновград“, за срок от 36 месеца” включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и оборудване, рекламни материали и консумативи за наличната в стопанството офис техника, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 5 от документацията. Описанието и характеристиките на канцеларските материали се съдържа в приложената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-03-20   Доставка на канцеларски и информационни материали (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на канцеларски и информационни материали, с две обособени позиции: обособена позиция № 1 Доставка на канцеларски материали: Перфоратор за 45 листа; Текст маркери (комплект от 4 бр.); Папка джоб с перфорация; Чернографитен молив за писане, рисуване и скициране; Намаслени листа за шредер; Почистващ спрей за шредери. обособена позиция № 2 Изработка и доставка на информационни материали: Подвижно рекламно пано; Настолни календар-бележници за 2024 г.; Работни трисекционни календари за 2024 г.; Чанти … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД
2023-03-17   „Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП... (ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЛОВДИВ")
„Доставка на канцеларски материали, оборудване и принадлежности, включително и рекламни материали за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив“, за срок от 36 месеца” включва периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали, принадлежности и оборудване, рекламни материали и консумативи за наличната в стопанството офис техника, подробно описани по вид в Техническата спецификация – Приложение № 5 от документацията. Описанието и характеристиките на канцеларските материали, принадлежности и оборудване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2023-03-17   "Доставка на канцеларски материали" с 2 обособени позиции (Електроенергиен Системен Оператор ЕАД)
Натоящата обществена поръчка е за доставка чрез покупка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и А3, плотерна хартия, принтерна хартия и канцеларски материали за нуждите на ЕСО ЕАД. За срока на договора по съответната обособена позиция възложителят ще закупува материалите чрез отделни поръчки за доставка. Процедурата се открива със следните 2 бр. обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Доставка на бяла и цветна копирна хартия формат А4 и А3,плотерна хартия и принтерна хартия ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Мултико 92 ООД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-01-19   Периодична доставка на канцеларски, хигиенни материали и офис консумативи за ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката включва следните обособени позиции: ОП №1 Периодична доставка на аксесоари за бюро; ОП №2 Периодична доставка на компютърни аксесоари и периферия; ОП №3 Периодична доставка на пишещи, коригиращи и чертожни пособия и средства за презентация; ОП №4 Периодична доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки; ОП №5 Периодична доставка на материали за архивиране и ОП №6 Периодична доставка на хигиенни материали и средства за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Офис консумативи ООД
2022-12-16   ДОСТАВКА НА ТОНЕР КАСЕТИ ЗА ПЕЧАТАЩИ И КОПИРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО И НЕГОВИЯ... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на конкретна заявка от Изпълнителя по електронна поща, с конкретно посочени продукти (артикули) по вид и количество от номенклатурата, посочена в Техническата спецификация. Изпълнението на доставката е в работни дни от 9.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в неработен ден, то доставката се изпълнява в първия работен ден, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
2022-09-19   Дост. на канц. м-ли, изв. сп. на сток. и усл. по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (дост. на коп. харт., пиш.и леп. с-ва, п.... (НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП)
Дост. на канц м-ли, изв. сп. на сток. и усл. по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (дост. на коп. хар., пиш. и леп. ср., п. плик, наст. оф. об., комп. акс. и др.) за нужд. на ЗПУИП в ДП НКЖИ - в 5 обос. поз.: об. п. 1. Доставка на канцел. м-ли, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на ЗПУИП „София – Пловдив“ за срок от 2 години; об. п. 2. Доставка на канцел. м-ли, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП за нуждите на ЗПУИП „Пловдив - Бургас Фаза 2“ за срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Мениджмънт Бизнес Машин ООД Ронос ООД ТРАНС КО 04 ЕООД
2022-09-01   „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „ШАНС – Интегриран подход за социално... (Община Кърджали)
Пълното описание на материалите, продуктите и техните количества са описани в Технически спецификации по обособени позиции. Количествата, предвидени в Техническите спецификации, са индикативни и не пораждат задължение за Възложителя да ги заявява - закупува в пълен обем. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АТС-България ООД ВТ - Трейд ЕООД
2022-08-12   Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на превързочни материали, галенови разтвори и други медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и включва следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Медицински консумативи“; Обособена позиция № 2 – „Галенови разтвори“; Обособена позиция № 3 – „Иригационни разтвори“; Обособена позиция № 4 – „Диетични храни за специални медицински цели“; Оп № 5 – „Постоперативни и фиксиращи превръзки“; Оп №6 – „Специфични превръзки и превръзки със сребърни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2022-08-02   ”Периодична доставка на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на медицински консумативи се извършват по предварителни писмени заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „ МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Медицинските консумативи, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като наименование на изделието и технически характеристики, мярка и приблизително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медитех ООД САТИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-07-14   „Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на канцеларски офис материали и консумативи за нуждите на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД” включени в обособени позиции при прогнозни количества и характеристики, описани чрез Приложение №1 Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената прогнозна стойност, определена за максималната продължителност на договора от 36м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Кооперация Панда ПРИНТЕКС ООД Тонер Съпорт ООД
2022-06-14   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТЕОДОСИЙ ВИТАНОВ” ЕООД – ГРАД ТРЯВНА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЛЕЧЕНИЕНИЕ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД)
Доставка на медицински изделия и консумативи съгласно Техническа спецификация - приложение № 1 от настоящата документация. Приблизителното количество е по вид медицински изделия за 1 година: Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат задължения за МБАЛ „Теодосий Витанов” ЕООД да ги закупи в пълен обем или да се лимитира с тях. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост за изпълнението й. (съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2022-04-19   „Пълнене и рециклиране на касети за лазерни принтери и копирни машини и на глави на мастилно-струйни принтери за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва услуги по пълнене и рециклиране на пълнители/касети за лазарни принтери и копирни машини и на глави на мастилно-струйни принтери, като апаратите обслужват както медицинския, така и административния и стопанския блок на лечебното заведение, които услуги се заявяват от възложителя чрез заявка, съгласно Техническата спецификация на поръчката - Приложение № 2, за срок от 12 месеца, с възможност за удължаване с още 12 месеца. Прогнозната стойност на договора за първите 12 месеца възлиза на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД
Свързани търсения 🔍