Доставчик: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ

2023-08-25   „Доставка на мастила с наночатици и подложки за нанасяне на мастила“ по позиция (състояща се от 6 пакета) за нуждите... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на мастила с наночатици и подложки за нанасяне на мастила“ по позиция (състояща се от 6 пакета) за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии. Поръчката включва доставка. Посочените консумативи да се предоставят като пакети. Доставените артикули трябва да са нови и неупотребявани. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности и консумативи за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
настоящата поръчка е разделена на 28 обособени позиции и включва доставка, инсталиране, въвеждането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на : ОП №1: „Растежни камери“ ОП № 2: „Фотобиореактор от тръбен тип“ ОП № 3: „Спектрофотометър за микрообеми с интегриран флуорометър“.; ОП № 4: „Real-time PCR система“.; О№ 5: „Високооборотна настолна хладилна центрофуга“ ; ОП № 6: „Високооборотни настолни центрофуги“ ; ОП № 7: „Система за хоризонтална гел електрофореза с едновременна визуализация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Ридаком ЕООД
2023-07-25   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове“ (Югозападен университет "Неофит Рилски")
Предмет на обществената поръчка чрез открита процедура е доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по мехатроника и друго оборудване за изграждане на STEM центрове по три обособени позиции. Пълното описание на изискванията/параметрите на оборудването за настоящата поръчка е дадено в приложената по обособени позиции „Техническа спецификация”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Контракс АД
2023-07-03   Доставка на лабораторно оборудване, включваща пет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка и гаранционно обслужване на лабораторно оборудване, разделена на 5 обособени позиции: обособена позиция 1: Фризер обособена позиция 2: Машина за Риъл Тайм Пи Си Ар(Real-time PCR) обособена позиция 3:Бидестилатор за вода обособена позиция 4: Инкубатор/Стерилизатор-Сушилня с принудителна циркулация на въздуха обособена позиция 5: Високоскоростна микроцентрофуга Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Биопласт ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-06-13   Доставка на фини химикали и органични разтворители за хроматография и синтез (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предметът на поръчката е избор на Изпълнители за „Доставка на фини химикали и органични разтворители за хроматография и синтез“ в 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Доставка на разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC)“ Обособена позиция 2 – „Доставка на разтворители за газова хроматография с мас-спектрална детекция (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрална детекция (LC-MS)“ Обособена позиция 3 – „Доставка на разтворители за екстракции и синтез“ Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-06-05   „Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализиран комплекс за валидиране на резултати от симулации чрез виртуални прототипи за нуждите на Технически университет – София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по обособени позиции: Об. позиция 1: Позиционер Об. позиция 2: Система за обработка с ултразвук Об. позиция 3: Система за почистване със сух лед Об. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Керхер ЕООД КОНСОРЦИУМ "СС ИНЖЕНЕРИНГ"
2023-05-26   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудване за контрол и изпитване за нуждите на ХМТУ Поръчката е разделена на 10 обособени позиции ОП №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на преносим оптичен спектрофотометър“ ОП №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна -три броя“ ОП №3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня - два броя“ ОП №4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на PH метър“ ОП №5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на магнитна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ЛабТрейд В и А ООД МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-05-23   ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РАЗТВОРИТЕЛИ И ОБЩИ ХИМИКАЛИ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител,който да извършва периодич.доставка на разтворители и общи хими-кали в 2 позиции:Поз. 1-Периодична доставка на разтворители,Поз. 2-Периодична доставка на общи химикали. Арти-кулите,предмет на поръчката,се използват за извършване на научно изследоват.дейност на Възлож. и точния вид и количество,който би бил необходим за всяко конкретно изследване,се установява в хода на изследователския процес. Поради това обстоятелство,към датата на обявяване на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-05-19   Доставка на специализирана техника по обособени позиции за поделение НПД на Пловдивски университет „ПАИСИЙ... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
В предметът на обществената поръчка са включени следните обособени позиции: - обособена позиция № 1 - „Доставка на трифазен анализатор на качество на електроенергията“ – 1 бр. - обособена позиция № 2 – Доставка на 1500v мултифункционален измерител на I-V крива за поддръжка и тест за ефективност на монофазни PV инсталации – 1бр. - обособена позиция № 3 - „Доставка на микроскоп с цветна цифрова камера“ - 1бр. - обособена позиция № 4 - „Доставка на лабораторна апаратура“. - обособена позиция № 5 - „Доставка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ РСР ЕООД
2023-05-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по клинична патология и... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за диагностичната дейност на Отделението по клинична патология и Клинична лаборатория при „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 3 обособени позиции: -ОП №1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Отворена автоматизирана система за IHC и ISH оцветявания”; -ОП №2 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Светлинни микроскопи – 3 бр., с 1 бр. микроскопска камера за вграждане”; -ОП №3 - „Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Омнимед ООД РСР ЕООД
2023-05-17   „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe: - оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка; - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; - Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Локатор-К ООД
2023-05-10   „Доставка на спектрометри по договор № КП-06-Н59-11 по НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на спектрометри по договор № КП-06-Н59-11 по НИС при ТУ-София“. Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe: - оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка – декларира се от участника в техническото предложение; - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; - Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка за период не по-къс от посочения в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-05-05   „Доставка на уреди за детекция и анализ по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на уреди за детекция и анализ по договори на НИС при ТУ-София ”, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на уреди за детекция и анализ по НИС Договор КП-06-КОСТ/20“. Обособена позиция 2 „Доставка на уреди за детекция и анализ по НИС Договор КП-06-М67/12 ”. Обособена позиция 3 „Доставка на уреди за детекция и анализ по НИС Договор КП-06-Австрия/7 ”. Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe оригинално, т.е. същото следва да бъде … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Марвел ООД
2023-04-21   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 20 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2023-04-18   Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция1-Доставка на ултразвукова вана и механична бъркалка Обособена позиция2– Доставка на вибрационна система със сита за пресяване Обособена позиция3–Доставка на микровълнова система за разлагане Обособена позиция4– Доставка на вертикален ламинарбокс Обособена позиция5– Доставка на лабораторен спектрофотометър Обособена позиция6– Доставка на електронен брояч на колонии Обособена позиция7-Доставка на влагоанализатор“, която се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД ЛАБОРБИО ЕООД
2023-04-05   Доставка на лабораторно оборудване по шестнадесет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на поръчката е доставка на лабораторно оборудване по 16 обособени позиции: ОП1 „Доставка на растежна камера за нискотемпературен стрес“; ОП2 „Доставка на вакуум концентратор“; ОП3 „Доставка на UV-Vis спектрофотометър“; ОП4 „Доставка на апарат за промиване на плаки“; ОП5 „Доставка на лабораторен хомогенизатор“; ОП6 „Доставка на спектрофотометър за микро-обеми“; ОП7 „Доставка на широкоформатен скенер“; ОП8 „Доставка на цифров фотоапарат“; ОП9 „Доставка на ръчен уред за измерване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Лабтех ЕООД Локатор-К ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-03-16   „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И АПАРАТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове апарати и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Професионален настолен pH-метър- 1бр.“ Обособена позиция № 2: „Ръка за венепункция и инжектиране - 1бр.“ Обособена позиция № 3: „Костюм за симулация на стареене - 1 бр.“ Обособена позиция № 4: “Пълен манекен за сестрински умения - 1 бр.“ Обособена позиция № 5: „Модел за инжекции в коляното - 1 бр.“ Обособена позиция № 6: „Симулатор за съдов достъп с рамо за достъп до порт - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-02-01   Доставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности за лаборатория С3.1 „Сензори и... (ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО)
В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на материали и консумативи за изследователски и иновационни дейности за нуждите на лаборатория С3.1 „Сензори и сензорни системи» по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три обособени позиции. Срок и място за изпълнение: Мястото за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2022-10-26   „Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти... (Тракийски университет)
„Доставка на компютърна техника, апаратура, уреди, реактиви, консумативи в изпълнение на научни програми и проекти при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката е обособена в позиции, както следва: ОП №1“Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно животновъдство"“ ОП №2 „Компютърна техника в изпълнение на ННП "Интелигентно растениевъдство"“ ОП №3 „Компютърна техника по научни проекти за АФ“ ОП №4 „Компютърна техника по научни проекти за ФТТ“ ОП №5 “Компютърна техника по научни проекти за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКТИМ ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Сиенсис АД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-09-09   „Доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Предметът на поръчката включва доставка на апаратура, ветеринарномедицинско оборудване и техника за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет и е разделен на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 - „Доставка на ветеринарномедицинско оборудване за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 2 - „Доставка на измервателна апаратура за научна и учебна дейност“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лабораторна апаратура за научна и учебна дейност“; Обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2022-08-17   „Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал“ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършват периодична доставка на „Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал“ в 3 обособени позиции: Позиция 1 - Периодична доставка на стандартни лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал Позиция 2 - Периодична доставка на лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал за клетъчни култури, центрофугиране и ултрафилтрация Позиция 3 - Периодична доставка на лабораторни материали … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Фот ООД
2022-08-16   „Доставка на апаратура и специфично научно оборудване – ДМА, необходимо за реализация на работната програма и... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на апаратура и специфично научно оборудване – ДМА, необходимо за реализация на работната програма и финансовия план, съгласно Договор № КП-06-Н44-5 и Договор № КП-06-КОСТ/12 г. на ТУ-София“, по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на каскаден импактор за аерозолни проби – фини прахови частици за нуждите на договор № КП-06-Н44-5 от 14.07.2021 г. на ТУ-София“ Обособена позиция 2 „Доставка на високотемпературна пробонабираща линия за нуждите на договор № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2022-07-13   „Доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на Пловдивски университет“ по... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на химикали и реактиви, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдив по обособени позиции. Предметът на поръчката е разделен на обособени позиции: ОП № 1 "Реагенти (химикали) с общо предназначение“; ОП № 2 "Разтворители"; ОП № 3 „Лабораторна стъклария, пластмасови и други консумативи“; ОП № 4 „Химически аналитични стандарти“; ОП № 5 „Апаратно-специфични консумативи“; ОП № 6 „Хроматографски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Химтекс ООД
2022-06-22   Доставка на оборудване за нуждите на Националните еталонни лаборатории на Главна дирекция "Национален център по... (Български институт по метрология)
"Доставка на оборудване за нуждите на Националните еталонни лаборатории на Главна дирекция "Национален център по метрология" (ГД НЦМ) при Български институт по метрология, по 11 обособени позиции". Поръчката включва следните обособени позиции: ОП № 1: "Доставка на цезиев генератор и метеорологична станция"; ОП № 2: "Доставка на високоточeн многофункционалeн калибратор и мултимер"; ОП № 3: "Доставка на оборудване за температурни измервания"; ОП № 4: "Доставка на теглилки"; ОП № 5: "Доставка на UV/VIS/NIR … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД ЛАБИМЕКС АД МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД Спектри ЕООД СПЕКТРОТЕХ ООД Унисист инженеринг ЕООД
2022-06-15   „Доставка на апаратура и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове апарати и оборудване за извършване на научни изследвания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2022-01-10   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на ФФ и на предклинич. катедри на МФ към МУ –... (Медицински университет)
Доставка на стъкл., консум., химик. и реактиви, описани в Техн. специф. (Прил. № 1). Разделена е на 15 об. поз. Об поз № 1 „Стъклария за нуждите на ФФ”. Об поз № 2 „Стъклария за нуждите на МФ”. Об поз № 3 „Лабор. консум. за нуждите на ФФ”. Об поз № 4 „Консум. за инструмент. анализ за нуждите на ФФ”. Об поз № 5 „Пластмас. консум. за клетъчно култивиране за нуждите на ФФ”. Об поз № 6 „Общи консум. за нуждите на МФ”. Об поз № 7 „Мед. консум. за нуждите на МФ”. Об поз № 8 „Консум. за ЕКГ за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Фот ООД Химтекс ООД
2021-12-16   „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на ИОХЦФ-БАН” (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Поръчката е разделена на 6 (шест) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на 5 бр. магнитни бъркалки с нагряване“ Обособена позиция 2 с предмет „Доставка на 2 бр. чилър за охлаждаща течност“ Обособена позиция 3 с предмет „Доставка на автоматичен апарат за измерване на плътност (лабораторен денситометър) с вграден термостат“ Обособена позиция № 4 с предмет „Доставка на 1 бр. лабораторна везна“, която се възлага на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 6 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Пролаб Инструментс ЕООД
2021-11-10   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специлизирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти”... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният Изпълнител следва да осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на специализирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти” по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на оборудване за изолация на лабораторни животни; Обособена позиция № 2: Доставка на комплексно оборудване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Лабко ЕООД
2021-09-17   „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ (Тракийски университет)
„Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ В Документацията на процедурата и в Техническата спецификация към нея, Възложителят подробно е описал обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Медиклим ЕООД РСР ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СТУДИО ЛАЙТ ООД Фот ООД
2021-09-16   Доставка на лабораторно оборудване за аналитични изследвания при стерилни условия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Изпълнението вкл.доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,тестване на апаратурата, обучение на специалисти за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка.Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и консумативи, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Апаратурата трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-09-14   „Доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на ЛТУ, разделена на шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност – проект 1“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност – проект 2“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на измервателна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 4 - "Доставка на лабораторна апаратура … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ИНФИНИТА ООД
2021-06-09   Доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на... (Лесотехнически университет)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторна апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на ЛТУ, разделена на: Обособена позиция № 1 — „Доставка на медицинско оборудване за научна дейност“; Обособена позиция № 2 — „Доставка на измервателна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 3 — „Доставка на лабораторна апаратура за научна дейност“; Обособена позиция № 4 — "Портативна система за определяне на фотосинтезата чрез инфрачервен газов анализ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ САЙЪНТАКТ - БГ ООД
Свързани търсения 🔍