Доставчик: „Фьоникс фарма“ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Фьоникс фарма“ ЕООД

2021-04-29   Доставка на лекарствени продукти, за които няма проведена процедура и сключени рамкови споразумения от МЗ за нуждите... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лекарствени продукти, за които няма проведена процедура и сключени рамкови споразумения от МЗ за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД“. Обектът на поръчката включва 7 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-04-21   Доставка на лекарствени продукти, невключени в рамкови споразумения на ЦОПСЗ, за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, които не са включени в рамкови споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-04-02   Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. 1.2. Обособени позиции — не, лекарствените продукти са групирани в 47 групи, съдържащи общо 357 номенклатурни единици (с-но изготвена техническа спецификация — приложение 1). 1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от лекарствените продукти, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД
2021-03-24   Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания („Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя по обособени позиции, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-03-22   Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания, нови и невключени в рамковите споразумения на МЗ, за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания, нови и невключени в рамковите споразумения на МЗ, за нуждите на „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Обектът на поръчката включва 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за 1 или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-03-01   Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков — Варна“ ЕООД, по 4... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на лекарствени продукти по 4 обособени позиции. В техническите спецификации (приложение 1—4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-19   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, съгласно техническа спецификация в тръжната документация в раздел II, т. 3. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 6 и 9 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Интергаленика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-02-16   Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи D, G и H за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 14 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 15 до 20 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-16   Доставка на лекарства от ПЛС („Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на поръчката е „Доставка на лекарства от ПЛС“ (ПЛС — позитивен лекарствен списък) и съдържа 4 обособени позиции подробно описани в техническа спецификация (Приложение № 1). Комисията оценява първо техническите и ценовите предложения на участниците. Важно: комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-01-25   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършват периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва 22 позиции. Всеки участник може да подава оферта за една или повече позиция, като следва да оферира всички номенклатурни единици, които са включени в съответната позиция. Количество: Количествата на лекарствените продукти, посочени в приложените към документацията технически спецификации, са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-01-22   Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, в раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос Медика“ ООД „Истлинк България“ ООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медекс“ ООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД
2021-01-15   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Елин Пелин“ ЕООД, гр. Елин Пелин — втора процедура („Многопрофилна болница за активно лечение — Елин Пелин“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Елин Пелин“ ЕООД, гр. Елин Пелин — втора процедура, разделена в 131 броя позиции, подробно описани в глава ΙΙ „Техническа спецификация“ от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медофарма“ ЕООД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-01-12   Доставка на лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски“ АД)
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които не са включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали — възложител, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за „МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Софарма Трейдинг АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-12-22   Доставка на лекарствени продукти (Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на поръчката е "Доставка на лекарствени продукти" и съдържа една обособена позиция с четиринадесет номенклатурни единици подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/. Участниците могат да подават оферти за една или всичките номенклатурни единици в Обособена позиция 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-12-22   Доставка на лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП), съгласно техническа спецификация. В спецификацията са посочени: — 140 (сто и четиридесет) номенклатури ЛП, групирани в 17 самостоятелни ОП, с посочени: анатомотерапевтичен код (АТС), международно непатентно наименование (INN), лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество (мярка) и прогнозни количества. Предложените ЛП да фигурират в Позитивния лекарствен списък — Приложение 2, — 41 (четиридесет и една) номенклатури ЛП, групирани в една ОП — № 18, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-12-14   „Доставка на лекарствени продукти от ПЛС през 2021 г.“ („Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД)
Периодични доставки през 2021 г. на лекарствени продукти, включени в ПЛС, за нуждите на „КОЦ — Стара Загора“ ЕООД по обособени позиции, описани в техническата спецификация на възложителя — неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „МагнаФарм България“ ЕАД „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД „Медофарма“ ЕООД „Търговска лига - Глобален Аптечен център“ АД „ФАРМИМПОРТ” АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-12-11   Доставка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19, за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за лечение на пациенти с COVID-19. Обществената поръчка се разделя на 13 обособени позиции. ОП № 1—11 съдържат по един лекарствен продукт. ОП № 12 и 13 съдържат в себе си по 2 бр. номенклатури лекарствени продукти. Участието за двете номенклатури от ОП № 12 и 13 е задължително. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД Медекс ООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-12-07   Доставка на мед. изделия за пациенти с терм. бъбречна недост. на диализа за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“... (Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗОП. Предмет на поръчката: избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч. Прогнозното количество и видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата спецификация (Приложение № 1 — техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Етропал Трейд“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД
2020-11-23   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Доставка на общоболнични консумативи по утвърдена спецификация, съдържаща изискванията за техническите параметри на необходимите консумативи (приложение № 1) и изисквани образци за качество (приложение № 2), методика за оценка на офертите Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Билмед“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Мултимед Инженеринг“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД „Чардаклиев“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2020-11-05   Доставка на медицински изделия, дезинфекционни разтвори и консумативи за хемодиализа и медицински изделия за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия, дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за нефрология за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за срок от 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции: Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Етропал Трейд“ ООД „Капамед“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-11-04   Доставка на спец. лек. продукти за пациенти с терм. бъбречна недостатъчност на диализа в отд. по хемодиализа и лек.... („Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД)
Избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на специфични лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лекарствени продукти за нуждите на пациентите на всички отделения към МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД. Прогнозното количество и видовете лекарствени продукти са подробно посочени в техническата спецификация — приложение № 1. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД. „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-14   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД” („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД“ по предварителна заявка. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 2 позиции: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която включва 228 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 178 номенклатурни единици. Всеки участник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-05   Доставка на противотуморни лекарствени продукти, невключени в рамкови споразумения № РД-11-270/22.06.2020 г. и №... („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на противотуморни лекарствени продукти, които не са включени в рамкови споразумения № РД-11-270/22.06.2020 г. и № РД-11-277/24.06.2020 г., сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Всеки лекарствен продукт е самостоятелно обособена позиция. Лекарствените продукти са посочени в спецификация в табличен вид, която съдържа за всеки лекарствен продукт следните данни: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фармнет“ ЕАД „Фьоникс фарма“ ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД
2020-10-02   Доставка на лекарствени продукти през 2021 г („Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-09-21   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД по обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД)
Предвижда се доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД по 19 обособени позиции. Обособени позиции от № 1 до № 18 съдържат лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС. Обособена позиция № 19 съдържа лекарствени продукти извън ПЛС. Лекарствените продукти са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка. Техническата спецификация включва номенклатурни единици на лекарствени продукти, изписани по анатомотерапевтичен код (ATC код), … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-09-11   Доставка на медицински консумативи и разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр.... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД)
Настоящата обществена поръчка е свързана с периодична доставка на медицински консумативи и разтвори за отделението по хемодиализа в „МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов“ за срок от 1 година. Обществената поръчка е разделена на 2 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Медицински консумативи“, — обособена позиция № 2 „Разтвори“. Видовете медицински консумативи и разтвори са разделени в 2 обособени позиции са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Капамед“ ЕООД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-09-04   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания извън рамковите споразумения на... („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти (ЛП) за лечение на онкологични заболявания извън рамковите споразумения на Министерството на здравеопазването (МЗ). Всеки отделен ЛП е обособена позиция. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-08-14   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Свети Мина“ — Пловдив“ ЕООД“ (Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Мина“ — Пловдив“ ЕООД)
Поръчката е за периодични доставки на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ „Свети Мина“ — Пловдив“ ЕООД, съгласно спецификацията на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екофарм“ ЕООД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-07-14   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-12   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по 3 обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. В Таблици № 1, 2 и 3 във формат Excel са посочени лекарствените продукти, описани по Анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество, мярка, количество, прогнозна стойност за единица мярка за всеки лекарствен продукт и обща прогнозна стойност за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД ДАНСОН – БГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска лига – ГАЦ АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-06-12   Доставка на лекарствени продукти („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от дванадесет месеца. Лекарствени продукти са подробно описани по генерични наименования, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество, разпределени в 14 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт от всички групи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Дансон — БГ“ ООД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от АТC група N “Нервна система”, АТC група R “Дихателна система”, АТC група P “Антипаразитни... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон -БГ“ ООД „Дансон – БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Дансон“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „МАРИМПЕКС – 7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Профармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Соломед” ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ „Търговска лига - Глобален Аптечен център“ АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен... „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон -БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон ООД Дансон- БГ ООД Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарма АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Софарма Трейдонг АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ООД Търговска лига ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс Фарма“ ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечносъдова система“ (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечносъдова система“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, “Фьоникс Фарма” ЕООД „ДАНСОН – БГ” ООД „Дансон БГ“ „Дансон БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД, гр. Радомир „Дансон-БГ“ ООД „Инбиотех ООД „Инбиотех“ ООД „Инбиотех“ ООД, гр. София „Инбиотех” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Соломед” ЕООД „Софарма Трейдинг АД „Софарма Трейдинг“ „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — национален аптечен център“ АД „Търговска лига-ГАЦ“ АД „Факол“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ АД, „Фаркол“ АД, гр. Бургас „Фаркол” АД „Фарма Вижън Европа” ООД „Фьоник Фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ ЕООД, гр. София „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД ДАНСОН БГ ООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД Софарма Трейдинг“ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Търговска лига – ГАЦ АД Търговска лига — глобален аптечен център“ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига-ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от АТС група D, АТС група G, АТС група H и АТС група J (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,МЕДЕКС'' ООД ,,Софарма Трейдинг'' АД ,,Търговска Лига - Глобален Аптечен Център'' АД ,,ФАРКОЛ'' АД ,,ФЬОНИКС ФАРМА'' ЕООД “ДАНСОН БГ” ООД “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, “ФармаВижън Европа” ООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Дансон — БГ“ „Дансон — БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Профармация“ ЕООД „Соломед“ EООД „Соломед“ ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен... „Търговска лига — НАЦ“ АД „Търговска лига ГАЦ“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Търговска Лига НАЦ“ АД, 030276307 „Фаркол АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ ЕООД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА” ООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Meдофарма ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Медофарма ООД Про Фармация ЕООД Профармация ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарва Трейдинг АД Софарма Трайдинг АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛАБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига -глобален аптечен център ООД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИТА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД Фарма Вижън Европа ООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-12   Доставка на лекарствени препарати за нуждите на отделението по асистирана репродукция („МБАЛ „Лозенец“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на лекарствени препарати за нуждите на отделението по асистирана репродукция. Предметът на обществената поръчка включва лекарствени препарати, описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за лекарствени препарати от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-12   „Доставка на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по... („Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на онкологични лекарствени продукти за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на девет обособени позиции, описани в настоящето обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-11   „Доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас... (МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД)
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и доставка на антисептици и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали – възложител, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури в обособените позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон —БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-11   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична група М „Мускулно-скелетна система“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,МЕДЕКС'' ООД ,,Софарма Трейдинг'' АД “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „Дансон — БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Инбиотех“ ООД „Инбиотех” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг “ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — глобален аптечен“ „Търговска лига ГАЦ“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон -БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон- БГ ООД ДАНСОН-БГ OOD Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс Медекс ООД Меденс ООД Медофарма ЕООД МЕДОФАРМАЕООД СОФАРМА ТЕРЙДИНГ АД Софарма Трайдинг АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Соформа Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център... Търговска лига - глобален аптечен център ООД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД Търговска лига — ГАЦ Търговска лига ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-11   Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД — 2020—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС“ и включва съответните номенклатурни единици, обособена позиция № 2 „Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки“ и включва съответните номенклатурни единици и обособена позиция № 3 „Други лекарствени продукти“ и включва съответните номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — национален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-11   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 59 (петдесет и девет) обособени позиции („Специализирана болница за акттивно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по 59 обособени позиции съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Соломед“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
Свързани търсения 🔍