Доставчик: „Медекс“ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Медекс“ ООД

2021-04-02   Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. 1.2. Обособени позиции — не, лекарствените продукти са групирани в 47 групи, съдържащи общо 357 номенклатурни единици (с-но изготвена техническа спецификация — приложение 1). 1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от лекарствените продукти, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД
2021-02-23   Доставка на лек. продукти за лечение на кашлица и простудни заболявания, офтал. и отолог. лек продукти, антидоти,... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД)
Обществената поръчка включва 31 обособени позиции, всяка по един лекарствен продукт. Предвидените прогнозни количества са за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД
2021-02-16   Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи D, G и H за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 14 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 15 до 20 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-16   Доставка на лекарства от ПЛС („Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на поръчката е „Доставка на лекарства от ПЛС“ (ПЛС — позитивен лекарствен списък) и съдържа 4 обособени позиции подробно описани в техническа спецификация (Приложение № 1). Комисията оценява първо техническите и ценовите предложения на участниците. Важно: комисията разглежда по реда на класиране на офертите документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор, включително допълнително представените до установяване на съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-02   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, част 1 („Многопрофилна болница за активно лечение — Самоков“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, част 1“ за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „МБАЛ — Самоков“ ЕООД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 35 (тридесет и пет) обособени позиции с посочен Анатомо терапевтичен код (ATC) и Международно непатентно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "ДАНСОН-БГ" ООД „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД
2021-01-22   Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, в раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос Медика“ ООД „Истлинк България“ ООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медекс“ ООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД
2021-01-14   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 5 (пет) обособени позиции („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в техническата спецификация (приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Посочените в техническата спецификация количества лекарствени продукти са прогнозни, като възложителят не е задължен да заявява цялото прогнозно количество по обществената поръчка, а заявява количествата при възникване на необходимост. Възложителят си запазва правото да не заявява даден лекарствен продукт или цялото количество от дадения … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД
2020-12-22   Доставка на лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП), съгласно техническа спецификация. В спецификацията са посочени: — 140 (сто и четиридесет) номенклатури ЛП, групирани в 17 самостоятелни ОП, с посочени: анатомотерапевтичен код (АТС), международно непатентно наименование (INN), лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество (мярка) и прогнозни количества. Предложените ЛП да фигурират в Позитивния лекарствен списък — Приложение 2, — 41 (четиридесет и една) номенклатури ЛП, групирани в една ОП — № 18, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-11-26   Дост. на лек. прод. за 2021 г., отпускани по реда на Нар. № 34 от 25.11.2005 г. за реда за зап-не от дър. бюджет на... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост, включваща 32 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Анджелини Фарма България“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Стинг“ АД
2020-11-04   Доставка на спец. лек. продукти за пациенти с терм. бъбречна недостатъчност на диализа в отд. по хемодиализа и лек.... („Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД)
Избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на специфични лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лекарствени продукти за нуждите на пациентите на всички отделения към МБАЛ „Проф. д-р. П. Стоянов“ АД. Прогнозното количество и видовете лекарствени продукти са подробно посочени в техническата спецификация — приложение № 1. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД. „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-11-02   Доставка на медицински изделия за хемодиализа („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицински изделия за хемодиализа за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 16 (шестнадесет) самостоятелно обособени позиции. Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за хемодиализа. Продуктите, предмет на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос-Медика“ ООД „Етропал Трейд“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Соломед“ ЕООД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД Етропал Трейд ООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2020-10-14   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД” („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД“ по предварителна заявка. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 2 позиции: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която включва 228 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 178 номенклатурни единици. Всеки участник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-02   Доставка на лекарствени продукти през 2021 г („Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-09-21   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД по обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“ АД)
Предвижда се доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД по 19 обособени позиции. Обособени позиции от № 1 до № 18 съдържат лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на ПЛС. Обособена позиция № 19 съдържа лекарствени продукти извън ПЛС. Лекарствените продукти са подробно описани в техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка. Техническата спецификация включва номенклатурни единици на лекарствени продукти, изписани по анатомотерапевтичен код (ATC код), … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-08-05   Доставка на лекарствени средства („Комплексен онкологичен център — Велико Търново“ ЕООД)
Доставка на лекарствени средства по 40 обособени позиции с характеристики и прогнозно количество съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД
2020-07-06   Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по... („Многопрофилна болница за активно лечение — Троян“ ЕООД)
Доставка на медикаменти за стационарните отделения, лекарствени продукти и медицински изделия за отделение по хемодиализа при „Многопрофилна болница за активно лечение — Троян“ ЕООД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД
2020-06-12   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по 3 обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. В Таблици № 1, 2 и 3 във формат Excel са посочени лекарствените продукти, описани по Анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество, мярка, количество, прогнозна стойност за единица мярка за всеки лекарствен продукт и обща прогнозна стойност за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД ДАНСОН – БГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска лига – ГАЦ АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-06-12   Доставка на лекарствени продукти („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за срок от дванадесет месеца. Лекарствени продукти са подробно описани по генерични наименования, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество, разпределени в 14 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт от всички групи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Дансон — БГ“ ООД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от АТC група N “Нервна система”, АТC група R “Дихателна система”, АТC група P “Антипаразитни... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон -БГ“ ООД „Дансон – БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Дансон“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „МАРИМПЕКС – 7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Профармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Соломед” ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ „Търговска лига - Глобален Аптечен център“ АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен... „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон -БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон ООД Дансон- БГ ООД Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарма АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Софарма Трейдонг АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ООД Търговска лига ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс Фарма“ ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечносъдова система“ (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечносъдова система“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, “Фьоникс Фарма” ЕООД „ДАНСОН – БГ” ООД „Дансон БГ“ „Дансон БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД, гр. Радомир „Дансон-БГ“ ООД „Инбиотех ООД „Инбиотех“ ООД „Инбиотех“ ООД, гр. София „Инбиотех” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Соломед” ЕООД „Софарма Трейдинг АД „Софарма Трейдинг“ „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — национален аптечен център“ АД „Търговска лига-ГАЦ“ АД „Факол“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ АД, „Фаркол“ АД, гр. Бургас „Фаркол” АД „Фарма Вижън Европа” ООД „Фьоник Фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ ЕООД, гр. София „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД ДАНСОН БГ ООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД Софарма Трейдинг“ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Търговска лига – ГАЦ АД Търговска лига — глобален аптечен център“ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига-ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от АТС група D, АТС група G, АТС група H и АТС група J (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група D "Дерматологични средства", анатомо-терапевтична група G "Пикочно-полова система и полови хормони", анатомо-терапевтична група H "Хормонални препарати за системно приложение, с изключение на полови хормони и инсулини" и анатомо-терапевтична група J "Антиинфекциозни средства за системно приложение", посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,МЕДЕКС'' ООД ,,Софарма Трейдинг'' АД ,,Търговска Лига - Глобален Аптечен Център'' АД ,,ФАРКОЛ'' АД ,,ФЬОНИКС ФАРМА'' ЕООД “ДАНСОН БГ” ООД “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, “ФармаВижън Европа” ООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Дансон — БГ“ „Дансон — БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Профармация“ ЕООД „Соломед“ EООД „Соломед“ ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен... „Търговска лига — НАЦ“ АД „Търговска лига ГАЦ“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Търговска Лига НАЦ“ АД, 030276307 „Фаркол АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ ЕООД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА” ООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Meдофарма ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Медофарма ООД Про Фармация ЕООД Профармация ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарва Трейдинг АД Софарма Трайдинг АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛАБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига -глобален аптечен център ООД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИТА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД Фарма Вижън Европа ООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-11   „Доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас... (МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД)
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които са включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък и доставка на антисептици и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали – възложител, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени номенклатури в обособените позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон —БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-11   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ и анатомо-терапевтична група М „Мускулно-скелетна система“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,МЕДЕКС'' ООД ,,Софарма Трейдинг'' АД “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „Дансон — БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Инбиотех“ ООД „Инбиотех” ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг “ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център”АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — глобален аптечен“ „Търговска лига ГАЦ“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон -БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон- БГ ООД ДАНСОН-БГ OOD Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД ИНБИОТЕХ ООД Медекс Медекс ООД Меденс ООД Медофарма ЕООД МЕДОФАРМАЕООД СОФАРМА ТЕРЙДИНГ АД Софарма Трайдинг АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Соформа Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център... Търговска лига - глобален аптечен център ООД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД Търговска лига — ГАЦ Търговска лига ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-11   Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД — 2020—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение №2 на ПЛС“ и включва съответните номенклатурни единици, обособена позиция № 2 „Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки“ и включва съответните номенклатурни единици и обособена позиция № 3 „Други лекарствени продукти“ и включва съответните номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — национален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-11   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 59 (петдесет и девет) обособени позиции („Специализирана болница за акттивно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по 59 обособени позиции съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Соломед“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-10   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, разделена на 2 обособени позиции: ОП № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която включва 320 номенклатурни единици; ОП № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 198 номенклатурни единици, подробно описани в глава II „Техническа спецификация“. Всеки участник може да представи оферта за 1, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-09   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1 („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции: — обособена позиция 1 „Лекарствени продукти за общо болнично лечение“, включваща 399 номенклатури, — обособена позиция 2 „Лекарствени продукти за цитостатично лечение“, включваща 79 номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Дансон БГ“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „Екофарм“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фармнет“ ЕАД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-02   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
Периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД по прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „Екофарм“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-02   Доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София („Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД — София)
Поръчката включва 1 позиция „Доставка на лекарствени продукти“ c 146 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за 1 или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фармимпорт“ АД
2020-05-29   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София-област“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София-област“ ЕООД по 184 обособени позиции за период от 24 месеца. Описание на лекарствените продукти и прогнозните количества са посочени в настоящето обявление и в техническата спецификация — раздел 2 от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Рош България“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фармнет“ ЕАД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-20   Доставка на лекарствени продукти за отделение по диализно лечение при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за отделение по диализно лечение при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-19   Доставка на лекарствени продукти — общи и за лечение на онкологични заболявания, разпределени в 2 обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти — общо 38 номенклатури, разпределени в 2 обособени позиции. Оферти могат да се подават за всяка отделна номенклатура от всяка обособена позиция. Определените в спецификацията прогнозни количества ЛП не задължават възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Мармит Юнайтед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-12   „Доставка на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на... (УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на пациенти с вродени коагулопатии, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги в УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД“. Обектът на поръчката включва една обособена позиция, съдържаща 24 (двадесет и четири) номенклатурни единици. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП възложителят предвижда възможност за представяне на оферти за една или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос Медика“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „ФАРМИМПОРТ” АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-08   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Софарма Трейдинг” АД „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Екос-Медика“ ООД „Инбиотех“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „МагнаФарм“ ЕАД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс“ ООД, 131268894 „Медекс“ ООД, гр. София „Медекс” ООД „Про Фармация“ ЕООД „Профармация“ ЕООД „Рош България“ ЕООД „Соломед“ АД „Соломед“ ЕООД „Соломед” ЕООД „Софарма Трейдинг“ „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София „Софарма Трейдинг” АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ АД, гр. Бургас „Фаркол” АД „Фаркол0У АД „Фармимпорт“ АД „ФАРМИМПОРТ” АД „Фармимпорт”АД „Фармнет“ ЕАД „Фармнет” ЕАД „Фьоник Фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ ЕООД, гр. София „Фьоникс Фарма” ЕООД Алта Фармасютикълс ЕООД Б. БРАУН МЕДИКАЛ Б.Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България АД МагнаФарм България ЕАД МагнаФарма България ЕАД Маримпекс – 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД МЕДЕКС ООД, Медекс” ООД Про Фармация ЕООД Профармация ЕООД Рош България ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Софарма Трейдинг“ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьркол АД
2020-05-08   Доставка на лекарствени продукти по приложение 1 („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Техническата спецификация се състои от 2 обособени позиции: — обособена позиция 1 „Лекарствени продукти за общо болнично лечение“, включваща 73 номенклатури, — обособена позиция 2 „Лекарствени продукти за цитостатично лечение“, включваща 16 номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Медекс“ ООД „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-07   „Доставка на лекарствени продукти (лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични... (МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на лекарствени продукти (лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти) за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава ?? Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД МагнаФарма България ЕАД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-05-05   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин... (Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, София-град по 92 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК. Доставките се извършват на адреса на болницата — гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС Екофарм ЕООД РОШ БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-04-29   Доставка на лекарствени средства (МБАЛ „Св. Пантелеймон — Ямбол“ АД)
1. Периодична доставка на лекарствени средства съгласно „Техническа спецификация на лекарствените средства — към обществена поръчка за „Доставка на лекарствени средства“ в тръжната документация. 2. Спецификацията на лекарствените средства е разделена на 2 обособени позиции, като по Първа обособена позиция — „Упойващи средства за апарат Dreger Fabius“ се участва общо за цялата обособена позиция, тоест може да има само един спечелил участник за първа обособена позиция, а по Втора обособена позиция — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Екофарм“ ЕООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Профармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Търговска лига — Глобален аптечен център
Свързани търсения 🔍