Доставчик: „Софарма Трейдинг“ АД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Софарма Трейдинг“ АД

2021-06-15   Дост. на лек. прод. за 2021 г., отпускани по реда на Нар. № 34 от 25.11.2005 г. за реда за зап-не от дър. бюджет на... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост. по прекратена обособена позиция № 3 с международно непатентно наименование Darunavir/Cobicistat, перорална форма, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2021-04-29   Доставка на лекарствени продукти, за които няма проведена процедура и сключени рамкови споразумения от МЗ за нуждите... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лекарствени продукти, за които няма проведена процедура и сключени рамкови споразумения от МЗ за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна — ИСУЛ“ ЕАД“. Обектът на поръчката включва 7 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-04-21   Доставка на лекарствени продукти, невключени в рамкови споразумения на ЦОПСЗ, за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, които не са включени в рамкови споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-04-13   Дост. на лек. прод. за 2021 г., отпускани по реда на нар. № 34 от 25.11.2005 г. за реда за зап-не от дър. бюджет на... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на лекарствени продукти за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост“ по прекратени обособени позиции, включваща 7 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД
2021-04-05   Доставка на 8 лекарствени продукта („Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „доставка на 8 лекарствени продукта“. Техническите и функционални изисквания на възложителя за лекарствените продукти са подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните лекарствените продукти, включени в техническата спецификация. Количествата са посочени в техническата спецификация, те са ориентировъчни и зависят от текущите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2021-04-02   Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
1.1. Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък. 1.2. Обособени позиции — не, лекарствените продукти са групирани в 47 групи, съдържащи общо 357 номенклатурни единици (с-но изготвена техническа спецификация — приложение 1). 1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите Всеки от кандидатите, може да участва за една или повече групи от лекарствените продукти, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД
2021-03-24   Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания („Комплексен онкологичен център — Стара Загора“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя по обособени позиции, подробно описани в „технически спецификации“ от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-03-01   Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков — Варна“ ЕООД, по 4... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на лекарствени продукти по 4 обособени позиции. В техническите спецификации (приложение 1—4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-22   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология“ за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД)
Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология“ за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 1 позиция „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология“ c 21 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Медекс ООД
2021-02-19   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, съгласно техническа спецификация в тръжната документация в раздел II, т. 3. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 6 и 9 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Интергаленика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-02-18   Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група J за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД по... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лекарствените продукти, предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 28 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 29 до 37 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособени позиции с № от 29 до 37 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ДАНСОН-БГ” ООД „Медекс” ООД „Медофарма” ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска лига – Глобален аптечен център” АД „Фьоникс Фарма” ЕООД
2021-02-16   Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи D, G и H за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 14 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 15 до 20 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-10   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури по обособени позиции, описани в техническата спецификация. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на поръчаното по дадена заявка количество продукти в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-02-05   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД по 3 обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД по 3 обособени позиции“. Обособена позиция № 1 включва 3 лекарствени продукта от групата на хепарините, а именно: лекарствените продукти — Nadroparin 0,4 ml, Nadroparin 0,6 ml, и Enoxaparin 100 mg/ml — 0,4 ml (4 000 IU), обособена позиция № 2, включва два лекарствени продукта Atracurium, а именно: лекарствените продукти — Atracurium 10 mg/ml — 5 ml и Atracurium 10 mg/ml — 2,5 ml. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2021-02-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-02-03   Доставка на допълнителни клинични приложения за съществуваща в лечебното заведение система за магнитнорезонансни... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД)
Доставка на допълнителни клинични приложения за съществуваща в лечебното заведение система за магнитнорезонансни изследвания 3Т модел Signa Architect за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД с включени 2 модула. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2021-01-29   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа (Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД)
Предметът на общ. поръчка е „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа“ и включва 3 об. позиции: № 1 Доставка на медицински изделия и консумативи за диализно лечение за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S или еквивалентни; № 2 Сух бикарбонатен разтвор, еквивалентен за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S; № 3 Разтвори за хемодиализа. Общ. поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за мед. изд. и консум., вкл. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД
2021-01-26   Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи и хирургични конци — полиамидни, за нуждите на „УМБАЛ —... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции с минимални изисквания съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка, и условия за изпълнение съгласно проекта на договор. С обществената поръчка ще бъдат възложени периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи и хирургични конци — полиамидни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД
2021-01-26   Доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на поръчката включва 20 обособени позиции, които съдържат в себе си различен брой артикула, представляващи медицински изделия, рентгенови и лабораторни консумативи. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Вес Корект“ ЕООД „Джи Ес Евро-България“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Сико — Фарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Титаника 2008“ ЕООД „Фаркол“ АД
2021-01-25   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършват периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва 22 позиции. Всеки участник може да подава оферта за една или повече позиция, като следва да оферира всички номенклатурни единици, които са включени в съответната позиция. Количество: Количествата на лекарствените продукти, посочени в приложените към документацията технически спецификации, са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2021-01-22   Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, в раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос Медика“ ООД „Истлинк България“ ООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медекс“ ООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД
2021-01-11   Доставка на медицински изделия частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК, рентгенови и лабораторни... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК, рентгенови и лабораторни консумативи за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Обектът на поръчката включва 23 обособени позиции, които съдържат в себе си различен брой артикули, представляващи медицински изделия, рентгенови и лабораторни консумативи. Пълното описание на обособените позиции е посочено в техническата спецификация — приложение № 1. Всеки от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „БК Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Вес Корект“ ЕООД „Глобал Медикал“ ООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Екостал“ ЕООД „Имплант Трейдинг“ ЕООД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Медикъл Имидж“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Титаника 2008“ ЕООД
2020-12-30   „Доставка на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ —... („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на концентрати и сухи бикарбонатни субстанции за екстракорпорална хемодиализа за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните позиции са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД ЕТ „Янка Янкова Георгиева“
2020-12-29   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка е разделен в 80 обособени позиции и включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по видове, спецификации и прогнозни стойности, описани в приложение „Техническа спецификация — лекарствена листа“ — неразделна част от документацията за участие. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на възложителя на съответното количество и вид лекарствени продукти за срока на договора — 24 месеца. Начин на плащане: съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД Магна Фарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-12-22   Доставка на лекарствени продукти (Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на поръчката е "Доставка на лекарствени продукти" и съдържа една обособена позиция с четиринадесет номенклатурни единици подробно описани в Техническа спецификация /Приложение № 1/. Участниците могат да подават оферти за една или всичките номенклатурни единици в Обособена позиция 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-12-22   Доставка на лекарствени продукти, съгласно техническа спецификация („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП), съгласно техническа спецификация. В спецификацията са посочени: — 140 (сто и четиридесет) номенклатури ЛП, групирани в 17 самостоятелни ОП, с посочени: анатомотерапевтичен код (АТС), международно непатентно наименование (INN), лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество (мярка) и прогнозни количества. Предложените ЛП да фигурират в Позитивния лекарствен списък — Приложение 2, — 41 (четиридесет и една) номенклатури ЛП, групирани в една ОП — № 18, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-12-21   Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура по 2 обособени позиции: обособена позиция 1 — медицинска... (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура по 2 обособени позиции: обособена позиция 1 — медицинска апаратура General Electric; обособена позиция 2 — медицинска апаратура Carl Zeiss. Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинска апаратура по 2 обособени позиции включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура два пъти за 1 година, четири пъти за 2 години или по-често, ако това се налага от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2020-12-11   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД (възложител) съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Дитомед“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Истлинк България“ ООД „Медилон“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „РСР“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД
2020-12-03   Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2021 г., отпускани по реда на Наредба № 34/ 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, включваща 48 (четиридесет и осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вега Медикал“ ЕООД „Данс Фарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД
2020-11-27   Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 37 (тридесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Аквахим 2020“ ЕООД „АПР“ ООД „БГ Мед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Диахим“ ЕАД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Синмед България“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Химтекс“ ООД
2020-11-23   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Доставка на общоболнични консумативи по утвърдена спецификация, съдържаща изискванията за техническите параметри на необходимите консумативи (приложение № 1) и изисквани образци за качество (приложение № 2), методика за оценка на офертите Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Билмед“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Мултимед Инженеринг“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД „Чардаклиев“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2020-11-23   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по... („Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД
2020-11-16   Доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, хирургични конци и... („Многопрофилна болница за активно лечение — Бяла Слатина“ ЕООД)
Обектът на обществената поръчка е доставка на общи медицински консумативи, консумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа и хирургични конци за нуждите на „МБАЛ — Бяла Слатина“ ЕООД, разпределени по вид и количество в 19 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Истлинк България“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД АЛФА ОРИНДЖ ООД БГ МЕД ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2020-11-10   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Карнобат“ ЕООД)
Периодична доставка на медицински консумативи — общоболнични — за нуждите на „МБАЛ — Карнобат“ ЕООД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД
2020-11-05   Доставка на медицински изделия, дезинфекционни разтвори и консумативи за хемодиализа и медицински изделия за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия, дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за нефрология за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за срок от 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции: Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Етропал Трейд“ ООД „Капамед“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-26   „Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
„Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ за период от 24 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 4 (четири) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Емония Фарматех България“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фармтекс Медикъл“ ЕООД „Хелт-2000“ ЕООД
2020-10-22   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 3 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 3, по 24 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Профимедика“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фармтекс Медикъл“ ЕООД „Хелткеър С“ ООД РСР ЕООД
2020-10-21   Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград“ ЕООД)
Медикаментите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, лекарствена форма и приблизително годишно количество в приложената към документацията техническа спецификация (приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД 1738.10 Булфарма ООД Екофарм ЕООД ЕКОФАРМ ЕООД, ЕКОФАРМ ЕООД, със Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД с СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД със
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2, по 29 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена към документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Бикомед" ООД „Биомедика България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелт-2000” ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Прохелт ЕООД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1, по 58 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена в документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-10-14   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД” („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД“ по предварителна заявка. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 2 позиции: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която включва 228 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 178 номенклатурни единици. Всеки участник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-05   Доставка на противотуморни лекарствени продукти, невключени в рамкови споразумения № РД-11-270/22.06.2020 г. и №... („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на противотуморни лекарствени продукти, които не са включени в рамкови споразумения № РД-11-270/22.06.2020 г. и № РД-11-277/24.06.2020 г., сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Всеки лекарствен продукт е самостоятелно обособена позиция. Лекарствените продукти са посочени в спецификация в табличен вид, която съдържа за всеки лекарствен продукт следните данни: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фармнет“ ЕАД „Фьоникс фарма“ ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД
Свързани търсения 🔍