Доставчик: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД

6 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД

2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД – Пловдив по 3 обособени позиции“ (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД)
Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, както следва 1. Доставка на реактиви и консумативи за Затворена и отворена система за вземане на кръв. - конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.Оферти могат да се подават само комплексно за всички номенклатури, включени в обособената позиция. 2. Доставка на реактиви и консумативи съвместими с апарат SMART LYTE PLUS или еквивалентно- конкретизирана по номенклатури съгласно техническа спецификация.Оферти могат да се подават само … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елит Медикал ООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-29   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви”. Разделена е на 2 обособени позиции, като всяка от тях съдържат номенклатурни единици с различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в номенклатурните единици е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или и двете обособени позиции. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции. Обхватът и основните параметри на обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-25   Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически... (Лесотехнически университет)
Поръчката с предмет „Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет" е разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оборудване по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на двунишкови прирастови (преслерови) свредели по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лабораторна апаратура по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Wi-Fi цветна камера и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би енд Би Партнерс ООД БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Инфомед ЕООД
2023-05-02   „Доставка на консумативи и реактиви по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО ЕООД)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка при най-благоприятни условия на периодично повтарящи се доставки на консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ – Попово” ЕООД, съгласно приложените Технически спецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Истлинк България ООД
2023-03-09   „Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи по прекратени номенклатурни единици” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи по прекратени номенклатурни единици. Разделена е на 19 обособени позиции, съдържащи различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно описани в Технически спецификации за изпълнение на обществената поръчка в word-формат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-08-15   Доставка на консумативи за хемодиализа и лабораторни реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина"2022-2023г (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА ЕООД)
Обектът на обществената поръчка е доставка на консумативи за хемодиализа и лабораторни реактиви за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина"2022-2023г., рабделен на 6 (шест) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Химтекс ООД