Доставчик: Медиклим ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медиклим ЕООД

2023-08-25   Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД
2023-08-11   „Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 40 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Емикрон ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медиклим ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-07-24   „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕРВИЗНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ подробно описана в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой Обособена позиция № 3 – Автоматичен хематологичен анализатор– 1 брой Обособена позиция № 4 – Автоматичен имунологичен анализатор за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Хроно ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-22   “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология и вирусология”, разделена на 32 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатури, в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-02   „Доставка на реактиви и консумативи“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 65 обособени позиции по различни проекти. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към настоящата документация. Видовете и количеството артикули по отделните обособени позиции и срока на годност са посочени в Техническата спецификация. На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД ЛАБИМЕКС АД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПЕМАКОН ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-04-25   "Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО... (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта МБАЛ - София” ЕАД по три обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2 и 3 към нея. На основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2023-04-25   Доставка на лабораторни реактиви, китове, серуми, тестове, хранителни среди, разтвори, препарати и други за... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на лабораторни реактиви, консумативи, китове, среди, разтвори, препарати и други за осигуряване на учебния процес и научната дейност в МУ-Пловдив, разделена на 43 обособени позиции, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 от документацията за участие. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №№12, 13, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД ФИЛЛАБ ЕООД Фот ООД Хроно ООД
2023-04-19   Доставка на хранителни среди, консумативи и реактиви за отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Света Анна"... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на процедурата е доставката на хранителни среди, консумативи и реактиви за Отделение микробиологична лаборатория при УМБАЛ "Свeта Анна" - София АД, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 5 календарни дни от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-04-07   „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 37 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-06   Дост.,монт./инстал,въвеждане в експлоат,техн.обучение за работа и гаранц. обсл. на мед.апаратура–Автоматизирана... (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стока“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Описание на предмета за възлагане на настоящата поръчка, който включва изпълнението на следните дейности: • Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на нова медицинска апаратура за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка включва доставка на Автоматизирана система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД
2023-03-01   „Доставка на реактиви и консумативи за отделения по Микробиология, Клинична патология и Трансфузионна хематология... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка по смисъла на чл.3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична микробиология“; Обособена позиция № 2- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична патология“; Обособена позиция № 3- „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология“; Обособена позиция № 4- „Полуколичествен 9-компонентен тест за изследване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-02-08   „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за нуждите на „Свети Пантелеймон – Пловдив” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи, необходими за дейността на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената там и в обявлението прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част I. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-20   ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част II” по 40 Обособени позиции - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 39 Обособени позиции /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 30 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 31 до 39 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-17   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 830 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-10-10   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи. Разделена е на 13 об поз, като някои от тях съдържат ном ед с различен брой арт. Оферирането по всички арт, включени в ном ед е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об поз. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от ном ед в об поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП об поз 8,9,10,11,12,13 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-09-27   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 109 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 109 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-09-13   Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 236 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по абонаментно сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на профилактика и всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софтуерна компания ЕООД Тримед медикал ООД Хроно ООД
2022-09-08   Доставка на апарат за автоматична идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност и... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на апарат за автоматична идентификация на микроорганизми и определяне на антимикробна чувствителност и Оптичен биометър за изчисляване на ВОЛ за „МБАЛ - Хасково“ АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на персонала … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД РСР ЕООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-08-19   Доставка на инфузионни помпи, апарати за затопляне на кръвни продукти, концентратор на кислород и софтуер за... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Доставка на инфузионни помпи, апарати за затопляне на кръвни продукти, концентратор на кислород и софтуер за надграждане на микробиологичен апарат“ и включва пет обособени позиции: ОП 1. Инфузионни помпи, ОП 2. Вана за затопляне и размразяване на кръвни продукти и инфузионни разтвори, ОП 3. Апарат за затопляне на кръвни продукти и инфузионни разтвори по време на вливане, ОП 4. Хардуерно и софтуерно надграждане на микробиологичен апарат - Автоматизирана система за индентификация и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Медиклим ЕООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-08-02   „Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“ по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой Обособена позиция № 3 – Автоматичен хематологичен анализатор– 1 брой Обособена позиция № 4 – Автоматичен имунологичен анализатор за клинична лаборатория – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Хроно ООД
2022-07-26   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), по 4 броя ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 (т.е. Приложения 1А, 1Б, 1В и 1Г) към настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-07-15   “Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите МБАЛ "Д-р... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
“Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции”-1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хроно ООД
2022-07-13   „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия за нуждите на лаборатория по микробиология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. . Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 14 (четиринадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2022-07-04   „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции за... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции описани в Приложение №1–Тех. специф., разделена на 47 обособени позиции. Обща прог. ст-ст на поръчката за 24 месеца - 2 026 746,92 лв. без вкл. ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП /27 бр./ №№21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 щe бъдат възл. по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Общата прог. ст-ст на ОП, възлагани по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙСБЕРГ-2000 ЕООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-06-30   "Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2022... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Абонаментно и сервизно обслужване на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура, съгласно Спецификация на Възложителя. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултехномед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Перфект Медика ООД
2022-06-24   „Абонаментно сервизно обслужване на специализирана ехографска апаратура, ангиографска апаратура,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, необходима за изпълнение на дейността в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 8 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската апаратура. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Джи-Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медиклим ЕООД
2022-06-13   Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 36 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-05-11   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична и вирусологична диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-05-09   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 2”, разделена на 24 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ООД Диахим ЕАД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2022-05-05   „Доставка на лабораторни химикали, реактиви, серуми, среди, разтвори, тестове, биопродукти, субстрати и други за... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни химикали, реактиви, серуми, среди, разтвори, тестове, биопродукти, субстрати и други за осигуряване на учебния процес и научната дейност в МУ-Пловдив, разделена на 45 обособени позиции. Обособени позиции №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 и 45 ще бъдат възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Медиклим ЕООД ФИЛЛАБ ЕООД
Свързани търсения 🔍