Доставчик: Перфект Медика ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Перфект Медика ООД

2023-08-29   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 23 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Перфект Медика ООД Равнако ООД
2023-08-25   Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Периодични доставки на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по седем обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, в зависимост от предназначението им и наличната апаратура, подробно описани в приложените технически спецификации, за срок от двадесет и четири месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД
2023-07-26   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп“ АД по обособени позиции (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПИРДОП АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Пирдоп"АД. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно на медицинските консумативи са описани подробно по вид, количество и единица мярка в приложената към документацията Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВТ - Трейд ЕООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-07-12   „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория по четири обособени позиции“ (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория по четири обособени позиции Предметът на обществената поръчка е разпределен в 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Доставка на реактиви и консумативи за имунологичен анализатор „Immulite 2000“, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 145. Обособена позиция № 2 - Доставка на реактиви и консумативи за хематологичен анализатор „MEDONIK М 32“, включваща номенклатурни единици от № 146 до № 152. Обособена позиция № 3 - Доставка на реактиви … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-06-26   „Абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 8 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-06-12   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”, включваща петнадесет обособени позиции с 321 номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-25   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ–Айтос” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АЙТОС ЕООД)
Обект на поръчката e доставката на медицински консумативи - общоболнични и лабораторни за нуждите на МБАЛ - Айтос, конкретизирани по видове и показатели в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Перфект Медика ООД
2023-05-23   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2023-05-22   Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД)
Доставка на реактиви, консумативи и медицински изделия по XIV обособени позиции за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД, при количества и характеристики, описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочена прогнозна стойност определена за 12 месеца, с възможност за удължаване до провеждане на нова процедура по ЗОП и/или изчерпване на финансовия ресурс, в случай че не е. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-04-28   Сервизно обслужване на медицинската техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обособени позиции, в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, чиито обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ИДСМ ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Пълмед АД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Хроно ООД
2023-04-27   „Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни... (Тракийски университет)
„Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчката е обособена в 23 обособени позиции. Възложителят подробно е описал в т. 6 от Указанията - техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-04-21   "Доставка чрез периодични заявки на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория към „СБАЛОЗ д-р Марко... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на реактиви и консумативи за клинична лаборатория. В Техническата спецификация (Приложение 1), която e неразделна част от настоящата документация, във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабекс Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-04-19   "Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА"-ПЛОВДИВ" ЕООД по обособени позиции" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка на реактиви и медицински изделия/консумативи по предварителна заявка на възложителя: абокати, спринцовки, канюла S луер-лок, аспиратор за многодозови флакони, трипътен кран и мн. други изчерпателно изброени в Техническата спецификация на възложителя -Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елит Медикал ООД Лабекс Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Язон трейд ЕООД
2023-04-13   „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД по обособени позиции“ (Диагностично - консултативен център V - Пловдив ЕООД)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на медицинска апаратура за обезпечаване нуждите на „Диагностично – консултативен център V – Пловдив” ЕООД, разделена на две обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Доставка на светлинен LED микроскоп“ – 1 бр.; ОП № 2 „Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на звено „Микробиология“ към „ДКЦ V – Пловдив“ ЕООД“; Номенклатурен ред №1 - 1 бр. Уринен анализатор; Номенклатурен ред №2 - 1 бр. Биохимичен анализатор; Номенклатурен ред №3 - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перфект Медика ООД
2023-04-04   „Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на МБАЛ – Свиленград ЕООД, по две обособени позиции” Реактивите и консумативите, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция № 1 „Реактиви и консумативи за лабораторна апаратура“, която включва 11 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Консумативи за клинична лаборатория“, която включва 4 номенклатурни единици. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-04-03   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 275 (двеста седемдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-27   Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, хирургични конци,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БЯЛА СЛАТИНА ЕООД)
Доставка на общи медицински консумативи, косумативи за хемодиализа, концентрати за хемодиализа, хирургични конци, лабораторни реактиви и антимикробни разтвори за нуждите на "МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД 2023- 2024г.. Консумативите са подробно описани в табличен вид, в Спецификация - Приложение № 1 от настоящата документация. Спецификацията на консумативите е разделена на 11 обособени позиции. Всеки кандидат/участник може да участва за една, няколко или всички обособени позиции. Задължително е оферирането за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-02-23   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска лабораторна апаратура по ОП: Обособена позиция №1- Медицински лабораторни апарати Beckman Coulter, DIA SYS и FUJIREBIO; Обособена позиция №2- Медицински лабораторни апарати LMB Ltd. и DIAGNOSTIC GRIFOLS; Обособена позиция №3- Медицински лабораторни апарати Mindray Medical; Tosoh Bioscience; Diamond Diagnostics; EKF Diagnostics; Dirui Industrial; Eschweiler; Обособена позиция №4-Медицински лабораторни апарати Fresenius Kabi, Thermo Fisher … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-06   Доставка на интраоперативна невромониторираща система за хирургия на глава и шия и УНГ хирургични процедури и... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура – интраоперативна невромониторираща система за хирургия на глава и шия и УНГ хирургични процедури; автоматичен коагулометър за Клинична лаборатория към „МБАЛ – ШУМЕН” АД, по обособени позиции” ОП № 1 – Интраоперативна невромониторираща система за хирургия на глава и шия и УНГ хирургични процедури – 1 /един/ брой ОП № 2 - Автоматичен коагулометър - 1 /един/ брой Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-01-26   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на “МБАЛ – Хасково” АД в четири обособени позиции (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка се включва изпълнението на следните дейности: 1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. 2. Отстраняване на отклонения от технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, възникнали в хода на нейната експлоатация. 3. Настройка/калибровка на апаратурата в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Перфект Медика ООД Томед ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част I. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-01-05   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделенията по ОАИЛ, Онкологична хирургия, Лъчелечение и технологичен... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на: 1. Анестезиологичен апарат за ОАИЛ – 2 бр.; 2. Станция за наблюдение на мониторите в ОАИЛ; 3. Обдишващ апарат за изкуствена белодробна вентилация за ОАИЛ – 2 бр.; 4. Транспортен обдишващ апарат за ОАИЛ; 5. Мобилен дигитален ехограф за Отделение по онкологична хирургия; 6. Видеоендоскопска система за лапароскопска хирургия за Отделение по онкологична хирургия; 7. Дозов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-01-03   „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на ДКЦ- III -ПЛЕВЕН” ЕООД” (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ - ПЛЕВЕН ЕООД)
Обществената поръчка се реализира за период от 2 (две) години. В предмета на обществената поръчка, са включени следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА”; Обособена позиция №2 „КОНСУМАТИВИ ЗА ИМУНОАНАЛИЗАТОР LIFOTRONIC”; Обособена позиция №3 „РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА КОАГУЛОМЕТЪР TROMBOSTAT 2 CHANNEL”; Обособена позиция №4 „РЕАКТИВИ ЗА ОТВОРЕНИ КАНАЛИ НА BS 200 E”; Обособена позиция №5 „ОБЩОЛАБОРАТОРНИ КОНУМАТИВИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диасистемс ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2022-12-30   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 21 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-20   ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част II” по 40 Обособени позиции - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-12-09   "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Свети Пантелеймон"- Пловдив" ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи, необходими за дейността на МБАЛ „Свети Пантелеймон - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-12-08   Сервизно обслужване на медицинската техника в МБАЛ "Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обосбени позиции, в МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Перфект Медика ООД Пълмед АД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 39 Обособени позиции /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 30 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 31 до 39 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-11-03   Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”, разделена на 12 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД
2022-10-25   „Доставка на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Живас ООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-10-17   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 12 /дванадесет/ месеца, след влизане в сила на действие на договора. Настоящата обществена поръчка, включваща 9 /девет/ броя обособени позиции, съгласно „Техническа спецификация” - Приложение № 1 от обособена позиция № 1 до № 9 включително. Остатъчната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-10-13   ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КРЪВНО – ГАЗОВ И ЕЛЕКТРОЛИТЕН АНАЛИЗАТОР COMBI-LINE BGA – ISE ЗА НУЖДИТЕ НА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: ДОСТАВКА НА консумативи и реактиви за Кръвно – газов и електролитен анализатор COMBI-line BGA – ISE ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ В МБАЛ „ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ“ ГР. КАЗАНЛЪК Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33696000- описание: Реактиви и контрастни вещества ВАЖНО! Кандидатите, участват за всички номенклатурни единици посочени в техническата спецификация. Участници, които не са подали оферта, в която са включени всички номенклатурни единици … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Перфект Медика ООД
2022-08-25   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД по обособени позиции (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ЕООД)
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД по обособени позиции съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хроно ООД
2022-08-22   "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МИ – МВР за период от 36 месеца" (Медицински институт на МВР)
Предметът на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт - МВР за срок от 36 месеца, включени в една Обособена позиция, разпределени в номенклатури, с посочен обем, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение №1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Булмар МЛ ООД ДЕКС Медикалс ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-07-29   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 11 обособени позиции, Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Цитогенетична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ВИВА 2000 ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2022-07-20   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи със специфично предназначение за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи със специфично предназначение за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-07-20   Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД“. В предмета на обществената поръчка са включени реактиви и консумативи необходими за дейността на Клинична лаборатория при „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1.1 до № 1.12 към Техническата спецификация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Перфект Медика ООД
2022-07-19   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БОТЕВГРАД ЕООД)
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД обособена позиция 1.Епруветки и игли тип "затворена система" за вземане на кръв; микротейнери обособена позиция 2.Общолабораторни консумативи обособена позиция 3.Консумативи за Хематологичен анализатор BC -20s обособена позиция 4.Реактиви и консумативи за Биохимичен анализатор BS 200E обособена позиция 5.Консумативи и реактиви за Глюкоанализатор Biosen C обособена позиция 6.Консумативи за Коагулометър Yumizen G200 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интер бизнес 91 ЕООД Перфект Медика ООД
2022-07-15   “Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите МБАЛ "Д-р... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
“Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център и разтвори за хемодиализа за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции”-1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хроно ООД
2022-07-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ ЕООД” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки – медицински изделия и консумативи, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в СБАЛПФЗ - Русе ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Поръчката съдържа 25 самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури : общоболнични медицински изделия и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
Свързани търсения 🔍