Доставчик: Инфомед ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Инфомед ЕООД

2023-08-10   „Закупуване на видеоендоскопска апаратура за високоспециализирана дейност в бронхологията за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стока, осъществявана чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка е закупуване на видеоендоскопска апаратура за високоспециализирана дейност в бронхологията за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД, с обхват следните дейности: - доставка; - монтаж и пускане в експлоатация; - подписване на протокол за техническа годност за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-08-08   Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД“ за срок от 24 месеца (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на общ медицински консуматив по видове и количества, посочени в Прибложението "Предмет на поръчката и Техническа спецификация". аПредметът на поръчката се състои от 266 броя номенклатури, като част от тях представляват номенклатурни затворени групи, за които е задължително оферирането на всички позиции в групата. Номенклатурните групи са разграничени от единичните номенклатури като позициите в тях са обозначени с един и същи пореден номер. Номенклатурите и групите са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Джи-Мед България ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интерагро-90 ЕООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-08-02   ”АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 6 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД МЕДСИС ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-07-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по обособени позиции, за нуждите... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за диагностичната и лечебна дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 7 обособени позиции. Техническите параметри, характеристика и окомплектовка на медицинската апаратура и оборудване от всяка обособена позиция са подробно описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация – Приложение № 1. Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 357 000 лева без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД
2023-07-14   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по шест обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Предлаганите медицински консумативи, които са медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, на Наредбата за съществените изисквания за оценяване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-07-10   ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД” разделена на 4 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка, технически изисквания и съответното количество в Техническата спецификация. Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алнед Медикал ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-06-16   „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 25/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 237 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-25   Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически... (Лесотехнически университет)
Поръчката с предмет „Доставка на апаратура и ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на научната и учебна дейност на Лесотехнически университет" е разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на оборудване по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на двунишкови прирастови (преслерови) свредели по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 3 – „Доставка на лабораторна апаратура по проект №НИС-Ф-1137“; Обособена позиция № 4 – „Доставка на Wi-Fi цветна камера и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Би енд Би Партнерс ООД БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД Инфомед ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-10   "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" разделена на 19 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-05-04   „Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по Урология при УМБАЛ „Канев“ АД“ разделена на 10 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Меди Вижън ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-03   Доставка на ендоскопски медицински изделия и консумативи за нуждите на Гастроентерология към Вътрешно отделение на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени ендоскопски медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества. В настоящата обществена поръчка са включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-04-24   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на КОЦ - Враца ЕООД“ (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Доставка и гаранционен сервиз на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-04-20   Доставка на медицинска апаратура, необходима за отделение по гастроентерология (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Поръчката включва доставка след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура, подробно описана в Техническита спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. Участниците следва да предложат фабрично … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-17   „Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология. Поръчката е разделена на 40 обособени позиции, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално общо количество.Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-16   Пер. доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-06   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-01   "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Предмет на обществената поръчка: "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и поддръжка при възникване на необходимост на принципа “при повикване” на медицинска апаратура в МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции", съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в който са включени няколко номенклатурни единици /апарата/, участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултехномед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Равнако ООД
2023-02-27   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 30 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-20   Доставка и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предмет на обществената поръчка e доставката и въвеждането в експлоатация на медицинска апаратура по два броя обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на трансезофагеален трансдюсер за ехограф Arietta 65, Hitachi Ltd.; Обособена позиция № 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на електрохирургичен генератор. Техническите изисквания (характеристики), функционалните възможности и количествата на медицинската апаратура по всяка от обособените позиции, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-02-15   „Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „ МБАЛ-Тутракан ЕООД” в две обособени позиции (Община Тутракан)
Поръчката включва доставка на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 12 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. Участниците следва да предложат фабрично нови апарати … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-02-15   “Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, за нуждите на ОГЕООЗ към „СБАЛОЗ д-р... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на медицински изделия, които НЗОК не заплаща за нуждите на Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания /ОГЕООЗ/ към „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по обособени позиции. В Техническата спецификация (Приложение 1), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-02-10   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по обособени позиции” (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за лечебната и диагностична дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на пет обособени позиции: -ОП №1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Видеоендоскопска апаратура”; -ОП №2 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Анестезиологично работно място”; -ОП №3 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Среден клас респиратори – 2 бр.”; -ОП №4 - „Доставка, монтаж и въвеждане в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-02-08   Доставка,монтаж/инсталация,въвеждане в експлоатация,техн.обучение за работа и гаранц.обслужване на мед.апаратураНов... (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стока“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Описание на предмета за възлагане на настоящата поръчка, който включва изпълнението на следните дейности: • Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на нова медицинска апаратура за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Медицинската апаратура, предмет на обществената поръчка включва доставка на Нов апарат за видео лапароскопска и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2023-01-25   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по две... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща и общ медицински консуматив, по две обособени позиции. В 2 броя Технически спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЙСБЕРГ-2000 ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-01-11   „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД ” по единадесет обособени... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД
2023-01-05   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделенията по ОАИЛ, Онкологична хирургия, Лъчелечение и технологичен... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на: 1. Анестезиологичен апарат за ОАИЛ – 2 бр.; 2. Станция за наблюдение на мониторите в ОАИЛ; 3. Обдишващ апарат за изкуствена белодробна вентилация за ОАИЛ – 2 бр.; 4. Транспортен обдишващ апарат за ОАИЛ; 5. Мобилен дигитален ехограф за Отделение по онкологична хирургия; 6. Видеоендоскопска система за лапароскопска хирургия за Отделение по онкологична хирургия; 7. Дозов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-30   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 21 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-12-22   Доставка на инструментариум за нуждите на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставки на инструментариум, неоходим за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Участник може да подава оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Участниците следва да подават оферти само за пълна обособена позиция. В техническата спецификация е възможно да е посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продукта/ите, тип или конкретен произход. Без подобно посочване е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Инфомед ЕООД
2022-12-22   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи, групирани в 51 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-20   ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част II” по 40 Обособени позиции - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-19   Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част I” - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска апаратура. Поръчката включва сервизна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2022-12-02   ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА БИОЛОГИЯ, КАТЕДРА ПО ПЕДИАТРИЯ И МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА И... (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и обучение на персонала за работа с доставената апаратура, разделена на три обособени позиции, както следва: ОП №1 „Доставка на инвертен микроскоп с дигитална камера и софтуер“ – 1 бр. ОП №2 „Доставка на премиум клас ултразвукова система за съвременна диагностика на педиатрични заболявания“ – 1 бр. ОП №3 „Доставка на Хай-дефинишън ендоскопска система за диагностика, терапия и обучение“ – 1 бр., състояща се от видеогастроскоп с централна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-21   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЩИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /2023 г. -2024 г./ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на "ПСАГБАЛ Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Маск енд Клоудинг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-11-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ендоваскуларна неврохирургия към клиника по... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 29.07.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД РСР ЕООД
2022-11-15   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и превързочни консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Меди Вижън ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
Свързани търсения 🔍