Доставчик: ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД

2023-06-27   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка на материали, консумативи, реактиви и китове, разделени в 14 обособени позиции: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ и приложение № 1 - Технически спецификации от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-25   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специлизирано лабораторно оборудване” по проект КП-06-Н61/9 от... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на специализирано оборудване за изпълнение на заложените научни задачи, по две обособени позиции, както следва: обособена позиция 1: Доставка на оборудване за култивиране и работа с микроорганизми обособена позиция 2: Доставка на специализирано оборудване за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД
2023-03-07   „Доставка на техника и оборудване за научноизследователска дейност за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по Проект... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на обществената поръчка е доставка на техника и оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на Модулна система за оптимизиране и оценка на ефективността на технологичния процес за опаковане и съхранение на пробиотици и симбиотици - 1 бр. Обособена позиция № 2– доставка на Профиломер – 1бр. Обособена позиция № 3 - доставка на Компютърна система– 1бр. Обособена позиция № 4 - доставка на Инверсионен автоматичен миксер – 1бр. Обособена позиция № 5- доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-04-18   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
„Д-ка, мон-ж, въвежд. в експл. и гаранц.под-ъжка на лаб. ап-ра за нуждите на ЦК„Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ , проект BG05M2OP001-1.002-0019, вкл. 14ОП: ОП1:Конфок. лаз. скан. микрос.с вис. разд. сп-ст вис. чуств.д-ри и мног.лаз.с-ма; ОП2:С-ма за идент-ция на микр-зми и клетъч. микроарей;ОП3: Спектр.н прибор VUV, вкл.: монохроматор, вакуум. с-ма, Si де-тор, спектроск. софт.;ОП4:Биор-р за ае-но и анае-но култ-не с об-не и ана-ри; ОП5:Авт. ап-ат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2021-08-26   „Доставка на оборудване за COVID-19 HUB и SARS-CoV-2/COVID-19” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в следните 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на Ламинарен бокс Обособена позиция № 2 - Доставка на допълнителен ротор с принадлежности за налична центрофуга модел ALLEGRA-X-30С. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на апарати и принадлежности по отделните обособени позиции и осигуряване на гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II.1. и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД
2021-07-08   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската... (Институт по инженерна химия)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 4, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ – по 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за получаване и сепарация на биогаз до контролирано съдържание на метан и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Марвел ООД ОПТИМ Ко. ООД
2021-06-23   Доставка на масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и на ултрацентрофуга по 2 обособени позиции (Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS) и на ултрацентрофуга по две обособени позиции, както следва: — Обособена позиция 1: "Доставка на аналитична апаратура за елементен анализ: Масспектрометър с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)", — Обособена позиция 2: "Доставка на ултрацентрофуга за градиентно и неградиентно центрофугиране и пречистване на субклетъчни органели". Минималните изисквания към апаратурата – предмет на доставка по двете … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Т.Е.А.М. ООД