Доставчик: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

9 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ

2023-08-11   „ДОСТАВКА НА МУЛТИМОДОВ ЧЕТЕЦ ЗА МИКРОПЛАКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .... /пълното наименование се съдържа в раздел VI.3)... (Медицински Университет - София)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на мултимодов четец за микроплаки за изпълнение на Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: “Доставка на мултимодов четец за микроплаки и софтуер за управлението му; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: ,,Доставка на настолен компютър и принадлежности“. Подробното описание … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ
2023-06-07   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Медицински Университет-Пловдив по обособени позиции“ (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Фармацевтичен факултет и Медицински факултет към Медицински университет – Пловдив, разделена на седемнадесет обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АСМ ДИАГНОСТИКА ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИНФОЛАБ ООД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2023-03-07   „Доставка на техника и оборудване за научноизследователска дейност за ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ по Проект... (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Предметът на обществената поръчка е доставка на техника и оборудване по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – доставка на Модулна система за оптимизиране и оценка на ефективността на технологичния процес за опаковане и съхранение на пробиотици и симбиотици - 1 бр. Обособена позиция № 2– доставка на Профиломер – 1бр. Обособена позиция № 3 - доставка на Компютърна система– 1бр. Обособена позиция № 4 - доставка на Инверсионен автоматичен миксер – 1бр. Обособена позиция № 5- доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД
2022-12-12   Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по Физикохимия - БАН (Институт по физикохимия)
Предметът на поръчката е разделен на 4 позиции, както следва:позиция 1 - Лабораторни консумативи позиция 2 - Kонсумативи зa DLS апаратура позиция 3 - Kонсумативи зa XRD апаратура позиция 4 - Лабораторни химикали. Прогнозна стойност на поръчката е определена като остатъчна стойност, съгласно чл.26,ал. 6 ЗОП и е в размер на 26 216,00 лева без ДДС, като общата прогнозна стойност на всички позиции е 28 881 лева без ДДС, определена както следва:позиция 1 - Лабораторни консумативи– прогнозна стойност 7290,00 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Фот ООД
2022-08-11   „Периодична доставка на материали за хроматография и електрофореза“ (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на общест. поръчка е избор на изпълнители,които да извършват период доставка на материали за хроматография и електрофореза в 4 позиции:Поз. 1-Периодич доставка на материали за колонна и тънкослойна хроматография,Поз 2-Период доставка на стационарни фази за анионобменна и елиминираща по разрмери хроматография, Поз 3-Период доставка на материали за хроматография чрез твърдофазна екстракция.Поз.4-Период доставка на матли за двудименсионална електрофореза.Прогн ст-ст на поръч. е опред. като остатъчна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Фот ООД
2022-06-02   „Доставка на лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с лабораторни апарати и оборудване, разделени в осем обособени позиции за нуждите на Медицински университет - Варна. Обособена позиция №1 – Общо лабораторно оборудване Обособена позиция №2 – Оборудване за микроскоп LEICA DM IL Обособена позиция №3 – УВ/ВИС спектрофотометър Обособена позиция №4 – Многофункционален осцилоскоп Обособена позиция №5 – Система за вакуумно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ ЛАБИМЕКС АД РСР ЕООД
2021-10-19   „Периодични доставки на консумативи за хроматография за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на... (Агробиоинститут)
Предметът на поръчката е избор на Изпълнители за „Периодични доставки на консумативи за хроматография за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012“в 6 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Периодична доставка на хроматографски колони за високоефективната течна хроматография“ Обособена позиция 2 – „Периодична доставка на колонки за подготовка на проби“ Обособена позиция 3 – „Периодична доставка на колони за течна хроматография при ниско … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ Фот ООД Хромтек ЕООД
2021-07-05   Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на специализирано комплексно... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обществената поръчка включва 2 обособени позиции както следва: — обособена позиция 1 „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на система за флуоресцентно базирано, автоматично стерилно разделяне на клетки в суспенсионна култура за анализ на малки клетъчни популации със специфични свойства“, — обособена позиция 2 „Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на специализирана апаратура за детекция, цялостен анализ и характеризиране на молекулни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД
2021-04-14   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти, финансирани от ФНИ и по Национална програма за елиминация на морбили и рубеола. Обект на обществената поръчка е доставка на апарати, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка е разделен на 25 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Лабтех ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Телехим ООД Фот ООД
Свързани търсения 🔍