Доставчик: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД

2023-09-26   Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP MS) (Изпълнителна агенция по околна среда)
Дейностите обект на обществената поръчка са доставка на консумативи и резервни части, както и сервизно обслужване, поддръжка, профилактика, диагностика и ремонт на 12 броя масспектрометри с индуктивно свързана плазма (ICP MS), които са разпределени по лабораториите на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ към Изпълнителна агенция по околна среда - в централна лаборатория (ЦЛ) София, Регионална лаборатория (РЛ) Бургас, РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Монтана, РЛ Плевен, РЛ Пловдив, РЛ Русе, РЛ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-09-14   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на оптичен микроскоп за нуждите на ФХФ-СУ по проект BG05M2OP001-1.002-0012 (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 1 брой оптичен микроскоп за нуждите на ФХФ-СУ по проект BG05M2OP001-1.002-0012. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и параметрите на МИКРОСКОПА, са посочени в част IIра „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ от документацията за участие. ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка не е осигурено финансиранe. Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му и завеждането … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-07-28   „Доставка на метални мишени за нуждите на „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране,... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Предметът на обществената поръчка включва доставка в срок до 30.11.2023 г. на метални мишени по 4 отделни номенклатурни единици (Мишена Титан - 5 бр., Мишена Платина - 3 бр., Мишена Злато - 3 бр. и Мишена Иридий - 3 бр.) - съгласно техническа спецификация, за нуждите на „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-07-24   „Доставка на софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, инсталиране и тестване на два броя софтуер за 3D моделиране и симулации за медицински цели, по проект №BG05M2OP001-2.016-0025 „Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-07-04   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Прав светлинен микроскоп с... (ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)
Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба на фабрично нов и неупотребяван „Прав светлинен микроскоп и дигитална документация“. В обхвата на поръчката са включени следните дейности: Доставка на Прав светлинен микроскоп с дигитална документация, описан в Техническата спецификация; Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставения микроскоп; Обучение на мининум трима служители от персонала на възложителя (посочени от последния) за работа с доставения микроскоп; Гаранционна поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-06-29   Доставка на консумативи и материали за ИОНХ - БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: № 1. Лабораторна стъклария по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 2. Консумативи за лаборатория по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 3. Консумативи - ДСК апарат DSC 404 F3 NETZSCH по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 4. Консумативи за реакторни системи по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 5. Консумативи - фитинги за моделни електрохимични клетки към многоканална изследователска станция по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Месер България ЕООД Фот ООД
2023-06-14   Доставка на химикали, реактиви, материали, лабораторна стъклария и консумативи, метални компоненти и механични... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на химикали, реактиви, материали, лабораторна стъклария и консумативи, метални компоненти и механични инструменти за нуждите на „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ –по 7 обособени позиции“- прогнозна стойност 360 001 лв. без ДДС.Предметът на обществената поръчка е разделен на 7 (седем) обособени позиции: № 1 „Химикали и реактиви за разработване и тестване на електрохимични източници … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Никора2000 ЕООД
2023-06-05   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на многофункционална оптична... (Институт по физикохимия)
Предмет на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение/начално и последващо/ за работа и гаранционна поддръжка на многофункционална оптична конфокална микроскопска система за изследване на кондензирана материя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-05-26   „Доставка, инсталация и въвеждане в ек-ция на с-ма за пълно спектрално и времево характеризиране на фемтосекундни... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
„Д-вка, и-сция и въвеждане в ек-ция на с-ма за пълно спектрално и времево характеризиране на фемтосекундни лазерни импулси”, във ФзФ на С У„Св. Кли Охридски“, по договор ДО01-298/17.12.2021 „ Подробните из-ния и параметрите на ап-ата, кач-ва и ст-сти са посочени в част IIра „ТЕХН. СП-ЦИИ И УС-ВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОР-ТА“ от док-ята за участие. Предметът на общ-та поръчка ще бъде наричан в настоящата документация за краткост „АП-РА/ТА“. 3.2. Изпълнението е на 3 етапа. Етапите са следните: 1) Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-05-17   „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ (Технически университет)
Предметът на поръчката е „Доставка на измервателни уреди по договори на НИС при ТУ-София“ Доставеното оборудване (измервателни уреди) трябва да бъдe: - оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка; - Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; - Доставеното оборудване трябва да бъде окомплектовано с всички необходими силови, интерфейсни и други кабели, адаптери и аксесоари, необходими за нормалната му работа съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Локатор-К ООД
2023-05-17   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 1 и Лаборатория 3, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ – по 6 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Лабексперт ООД ЛАБИМЕКС АД Марвел ООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-05-12   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКАНИРАЩ ЕЛЕКТРОНЕН МИКРОСКОП с ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕНЕРГИЙНО- ДИСПЕРСИВНА... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Предвижда се ДОСТАВКА монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 1 (една) година. Гаранционната поддръжка включва гаранционната поддръжка и сервиз на доставената апаратура в рамките на гаранционния срок. Гаранционното обслужване и сервиз обхваща периодично техническо обслужване, отстраняване на всички технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-04-11   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за нуждите на ФХФ-СУ по проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за нуждите на ФХФ-СУ по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „НОИР" по 2 обособени позиции: ОП №1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратура за контактни ъгли и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-04-10   „Доставка на апаратури за ИОНХ-БАН“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на сух бокс“; Обособена позиция № 2 - „Високотемпературна хоризонтална тръбна пещ, окомплектована с газоподаваща система“; Обособена позиция № 3 – „Вакуум сушилня, окомплектована с вакуум помпа и контролер“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Лабприм ЕООД Марвел ООД
2023-03-16   Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) за нуждите на Факултет по... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Изпълнението на поръчката включва следните 3 етапа: 1. Доставка на 1 брой сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) в сградата на Факултет по химия и фармация (ФХФ) на СУ “Св. Климент Охридски”. 2. Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на сканиращ електронен микроскоп (СЕМ) от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на микроскопа. 3. Обучение на специалист на възложителя за управление на сканиращия електронен микроскоп (СЕМ), проведено от квалифициран персонал на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2023-02-13   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за... (ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)
Предметът на обществената поръчка е разделен на 3 (три) обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Оборудване за нанасяне на тънки филми в суха и инертна среда ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Оборудване за термично нанасяне на тънки филми във вакуумна среда ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Оборудване за отлагане на тънки филми и тяхното охарактеризиране. Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител. Офертата следва да е съобразена с пълния обем на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Телехим ООД
2022-09-08   Доставка на автоматичен лидарен сейлометър (облакомер) за нуждите на ИНСТИТУТА ПО ЕЛЕКТРОНИКА към БАН (ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН)
Поръчката включва: доставка до мястото на монтаж; монтаж, инсталиране; тестване и въвеждане в експлоатация; прехвърляне на собствеността, обучение на служители и осигуряване на гаранционна поддръжка на автоматичен лидарен сейлометър (облакомер). Оферираните апаратури следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации (Приложение № 1) от документацията за обществена поръчка. Участник, предложил апарат, който не отговаря на някое от посочените в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2022-08-18   Доставка на оборудване за обезпечаване на проект CHiP-BiD по Фонд „Научни изследвания“ на Медицински университет... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на оборудване (наричано още „стоки“) за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по проект ,,Circulating Histone Proteins as Biomarkers of Disease“ – CHiP-BiD, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-ДВ/4 от 15.12.2021 г. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД
2022-07-25   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Дарис-МС ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-07-20   „Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“ (Изпълнителна агенция по околна среда)
„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“, което включва осигуряването на сервизно обслужване и навременна доставка на консумативи и резервни части за 3 броя живачни анализатори, модел DMA – 80, които са разпределени в ЦЛ София, РЛ Пловдив, РЛ Стара Загора и 6 броя живачни анализатори, модел HGHydraIIАА-АF в регионални лаборатории – РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Монтана, РЛ Плевен, РЛ Русе и РЛ Хасково. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД
2022-05-18   „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и поддръжка на научна апаратура“ (Институт по физикохимия)
Поръчката е разделена на 3 (три) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на комбинирана апаратура за диференциално - термичен и тегловен анализ и анализ на газове с инфрачервена спектроскопия“, Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на един брой Рефрактометър с висока точност“, която се възлага на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2022-05-16   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската... (ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 2, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ – по 4 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП ЕАД ХЕТ - слънчева енергия Хибридни Енергийни Технологии ЕООД
2022-05-04   Доставка на специализирано изследователско оборудване за нуждите на ФХФ на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Доставка на специализирано изследователско оборудване за нуждите на Факултет по химия и фармация (ФХФ) на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 ”НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ -Център за върховни постижения, включващ 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Програмируема пещ за работа в контролирана атмосфера (инертна, редукционна), Обособена позиция № 2 Доставка на Компютъризирана работна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Лабтех ЕООД Специализирани Бизнес Системи АД
2022-04-29   Доставка на оборудване, необходимо за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на оборудване, необходимо за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатория 5, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ“ - по 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Мобилна/преместваема станция за зареждане на превозни средства с водород; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и гаранционна поддръжка на Електрическо превозно средство с водородни горивни клетки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ХЕТ - водородни технологии Хибридни Енергийни Технологии ЕООД
2022-04-18   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
„Д-ка, мон-ж, въвежд. в експл. и гаранц.под-ъжка на лаб. ап-ра за нуждите на ЦК„Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ , проект BG05M2OP001-1.002-0019, вкл. 14ОП: ОП1:Конфок. лаз. скан. микрос.с вис. разд. сп-ст вис. чуств.д-ри и мног.лаз.с-ма; ОП2:С-ма за идент-ция на микр-зми и клетъч. микроарей;ОП3: Спектр.н прибор VUV, вкл.: монохроматор, вакуум. с-ма, Si де-тор, спектроск. софт.;ОП4:Биор-р за ае-но и анае-но култ-не с об-не и ана-ри; ОП5:Авт. ап-ат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2022-03-18   Доставка и инсталация на лабораторно и медицинско оборудване, включваща шест обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка и инсталация на лабораторно и медицинско оборудване, разделена на 6 (шест) обособени позиции: обособена позиция 1: Стационарен Спектрофотометър за цветово измерване на текстил (колориметър) обособена позиция 2: Оптичен поляризационен микроскоп обособена позиция 3: Лабораторен мултипараметър; обособена позиция 4: Колбогрейки; обособена позиция 5: Електромагнитна бъркалка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Биопласт ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Фот ООД
2022-02-01   Доставка на пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти за нуждите на Института по електроника към БАН (ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА - БАН)
Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на пикосекунден лазер с модули за генерация на хармонични честоти. Оферираният апарат следва да отговаря напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от документацията за обществена поръчка. Участник, предложил апарат, който не отговаря на някое от посочените в Техническата спецификация изисквания, ще бъде отстранен от участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2022-01-14   Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Абонаментното сервизно обслужване включва доставка на резервни части, профилактика и ремонт на извънгаранционната медицинска техника и апаратура на КОЦ – Враца ЕООД по техническа спецификация изготвена от Възложителя, представляваща неразделна част от процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Инфомед ЕООД Ларго Трейдинг ЕООД Медикъл Имидж ООД Перфект Медика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2021-10-27   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на Лаборатории 1 и 3, част от „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ – по 2 обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на Система за тестване на полуклетка и цяла клетка; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ДИКИ И КО ООД
2021-10-01   Доставка на химикали, реактиви, химически консумативи и тестови клетки за нуждите на ИЕЕС-БАН - по 2 (две) обособени позиции (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Обект на поръчката: доставка чрез покупко-продажба. Предмет: „Доставка на химикали, реактиви, химически консумативи и тестови клетки за нуждите на ИЕЕС-БАН - по 2 (две) обособени позиции“, с прогнозна стойност 107 165,57 лв. без ДДС. Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1) Обособена позиция № 1 „Лабораторни химикали“, в която са включени номенклатурни единици с номера от 1 до 155 включително; с прогнозна стойност 64 821,15 лв. без ДДС и 2) Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2021-08-27   “Доставка на изследователски софтуер и апаратура по проект TRANSTEM:ERA CHAIR IN TRANSLATIONAL STEM CELL BIOLOGY ПО... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка, инсталиране/конфигуриране, монтаж/въвеждане в експлоатация и обучение за работа на софтуер и апаратура за изпълнение на дейностите по проект TranStem, разделена на две обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Поръчката е разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Обособена позиция №1 – Изследователски автоматизиран софтуер за стереология и софтуер за заснемане и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ПЕМАКОН ООД
2021-08-16   „Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за нуждите на ИЕЕС – по 7 (седем)... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Обект: доставка. Предмет: Доставка, инсталиране, обучение за работа и гаранционна поддръжка на апаратура за нуждите на ИЕЕС – по 7 обособени позиции, в изпълнение на договори с МОН: №1 Сканиращ ел. микроскоп 1 бр; № 2 Комплексна апаратура за изработв. на газодифузионни електроди за електрохимични изт. на ток, състояща се от: Аналитична везна 1 бр.; Лабораторна електронна везна техническа 1 бр.; Лабораторен миксер за смесване и хомогенизиране 1 бр.; Универсален миксер за раздробяване 1 бр.; Ултразвуков … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Биотехлаб ООД НСС КОНСУЛТ ЕООД Телехим ООД
2021-06-11   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатории 1 и 3, част от „Център за компетентност Хитмобил — технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ — по 6 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД Лабексперт ООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-06-08   Доставка на специализиран AFM сканиращ микроскоп за мултифизични изследвания за нуждите на Технически университет —... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализиран AFM сканиращ микроскоп за мултифизични изследвания за нуждите на Технически университет — София, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020“. Съвременна конфигурация сканиращ атомно силов микроскоп (AFМ), с възможност за изследване на електрически и магнитни свойства на проби с пространствена точност, определена от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2021-05-31   Доставка на система за оптична кохерентна томография за научни изследвания на биологични тъкани (Институт по електроника — БАН)
Поръчката включва доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на система за оптична кохерентна томография за научни изследвания на биологични тъкани. Оферираната апаратура следва да отговаря напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация (приложение № 1а). Участник, предложил апаратура, която не отговаря на някое от посочените в техническата спецификация изисквания, ще бъде отстранен от участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД
2021-04-08   Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 години („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 години. Детайлната техническа спецификация с приложенията към нея, относима към всяка обособена позиция, е прикачена към съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Веомет ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КлиниМаг ЕООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД С & Т България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Тъчмед ЕООД Хроно ООД
2021-03-31   „Доставка на микроскопска техника и оборудване за документни изследвания“ с 3 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Доставка на стерео микроскопи за работа с отразена и преминаваща светлина – 5 броя; Обособена позиция № 2: Доставка на биологични микроскопи в комплект с камера и монитор – 5 броя; Обособена позиция № 3: Закупуване на специализирано оборудване за документни изследвания“ – 3 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД РСР ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2021-02-26   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратура за лаборатории във Факултета по химия и фармация на СУ... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обектът на обществената поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката е разделен в 5 обособени позиции, както следва: — ОП 1 „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне на размера и на концентрацията на частици със субмикронни и микронни размери“, — ОП 2 „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лангмюирова вана и БАМ“, — ОП 3 „Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на апаратура за определяне на стабилността на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Schaefer Techniques France АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ЛабТрейд В и А ООД
2019-12-17   Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „Паисий... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Установка за повърхностен плазмонен резонанс — 1 бр. Биореактори — 5 бр. Ламинарен бокс — 1 бр. Лабораторен инкубатор с клатачка — 1 бр. CO инкубатор — 1 бр. Вертикален фризер 80°С — 1 бр. Флуориметър — 1 бр. Прецизни електронни везни за аналитична работа — 2 бр. Профиломер — 1 бр. Кварц кристална микровемикровезна с елипсометрична приставка — 1 бр. Вертикален автоклав — 1 бр. Многомрежови четец — 1 бр. Електропоратор за бактерии и дрожди — 1 бр. Система за електрофоретични анализи на протеини и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АМЗ“ ООД „ЛАБИМЕКС” АД „Лабтех“ ЕООД „ЛабТрейд ВиА“ ООД АА Медикал България ООД Аквахи Проджектс ЕООД АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Диахим ЕАД Лабтех ЕООД ЛабТрейд ВиА ООД Ридаком ЕООД Сила за живот ООД
Свързани търсения 🔍