Доставчик: АА Медикъл България ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АА Медикъл България ООД

2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности и консумативи за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
настоящата поръчка е разделена на 28 обособени позиции и включва доставка, инсталиране, въвеждането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на : ОП №1: „Растежни камери“ ОП № 2: „Фотобиореактор от тръбен тип“ ОП № 3: „Спектрофотометър за микрообеми с интегриран флуорометър“.; ОП № 4: „Real-time PCR система“.; О№ 5: „Високооборотна настолна хладилна центрофуга“ ; ОП № 6: „Високооборотни настолни центрофуги“ ; ОП № 7: „Система за хоризонтална гел електрофореза с едновременна визуализация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Ридаком ЕООД
2023-07-03   Доставка на лабораторно оборудване, включваща пет обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка и гаранционно обслужване на лабораторно оборудване, разделена на 5 обособени позиции: обособена позиция 1: Фризер обособена позиция 2: Машина за Риъл Тайм Пи Си Ар(Real-time PCR) обособена позиция 3:Бидестилатор за вода обособена позиция 4: Инкубатор/Стерилизатор-Сушилня с принудителна циркулация на въздуха обособена позиция 5: Високоскоростна микроцентрофуга Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Биопласт ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ
2023-06-27   Доставка на материали, консумативи, реактиви и китове за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012, за партньор... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка на материали, консумативи, реактиви и китове, разделени в 14 обособени позиции: Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническите спецификации са посочени в част IVта „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИ“ и приложение № 1 - Технически спецификации от документацията за участие. Предметът на обществената поръчка по всяка от обособените позиции ще бъде наричан в настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Диахим ЕАД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-06-14   Доставка на химикали, реактиви, материали, лабораторна стъклария и консумативи, метални компоненти и механични... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на химикали, реактиви, материали, лабораторна стъклария и консумативи, метални компоненти и механични инструменти за нуждите на „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ –по 7 обособени позиции“- прогнозна стойност 360 001 лв. без ДДС.Предметът на обществената поръчка е разделен на 7 (седем) обособени позиции: № 1 „Химикали и реактиви за разработване и тестване на електрохимични източници … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Никора2000 ЕООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023 г. за д-ти по Нар.26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, част I, включваща 35 (тридесет и пет) самостоятелно обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Ридаком ЕООД
2023-04-06   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти”... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на специализирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти” по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на система за мониторинг на метаболизъм при гризачи; Обособена позиция № 2: Доставка на основа съвместима с конвенционален и real time PCR; Обособена позиция № 3: Доставка на спектрофотометър за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АСМ 2 ЕООД Лабко ЕООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД
2022-12-22   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2022-11-21   "Доставка на диагностикуми по Нац.програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните,... (Българска агенция по безопасност на храните)
"Доставка на диагностикуми по Нац.програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024 г.", в 3 обособени позиции., както следва: Обособена позиция № 1: Инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство Елайза за откриване на абнормален прион протеин за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните животни, количество - 150 000 (3 по 50 000);Обособена позиция № 2: Инвитро диагностично … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД
2022-07-05   Доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: доставка на лабораторно оборудване по четиринадесет обособени позиции, както следва: ОП №1: „Доставка на лабораторни камини“; ОП №2: „Доставка на ламинарни боксове“; ОП №3: „Доставка на уреди за боравене с течности“; ОП №4: „Доставка на микроскопи“; ОП №5: „Доставка на автоклави“; ОП №6: „Доставка на лабораторни везни“; ОП №7: „Доставка на дюарови съдове“; ОП №8: „Доставка на генератори за зърнест лед“; ОП №9: „Доставка на лабораторни центрофуги“; ОП №10: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АГРОЛАБТЕХ КОНСУЛТ ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЛАБОРБИО ЕООД Лабтех ЕООД Марвел ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-04-01   Доставка на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство ELISA за откриване на абнормален прион протеин за... (Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт)
Изпълнителят на обществената поръчка следва да извърши доставка на 31 872 дози инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство ELISA за откриване на абнормален прион протеин за трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по преживните животни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД
2022-02-14   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Общата пределна прогнозна стойност е 1338510,34 лв. без ДДС. Поръчката се разделя на 34 обособени позиции. Участниците могат да оферират отделни номенклатури в обособени позиции N 1, 2, 3, 4 и 5. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатура е пределна и участник, който превишава тази … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД Диамед ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Ридаком ЕООД
2021-12-15   Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на проект КП-06-Н56/9, включваща шест... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 6 (шест) обособени позиции: обособена позиция 1: Портативен турбиметър обособена позиция 2: Система за класически PCR изследвания обособена позиция 3: Универсална сушилня обособена позиция 4: Лабораторен инкубатор обособена позиция 5: Термоблок обособена позиция 6: Хладилник с фризер Изпълнението на обществената поръчка се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Лабтех ЕООД Фот ООД
2021-12-10   Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Кардио Медикал ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2021-10-12   “Доставка на реактиви, консумативи и тестове за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по... (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV-СОФИЯ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка обхваща доставки на реактиви, консумативи и тестове за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 25”, за срок от две години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД
2021-10-01   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на научно направление „Молекулна и регенеративна медицина“... (Медицински университет - Пловдив)
Общ. поръчка вкл. доставка лаб. реактиви и консумативи за нуждите на научно направление „Молекулна и регенеративна медицина“ при НИМУ, разпрезделена на 9 ОП, както следва:ОП № 1–Елайза китове и китове за изолиране и пречистване на РНК;ОП № 2–Разтвори и буфери за белтъчни анализи;ОП № 3–Кит за визуализиране на ДНК репликация;ОП № 4–Клетъчни инхибитори;ОП № 5–Консумативи за митохондриални и РНК анализи;ОП№6–Поликлонално антитяло за детекция на човешки белтък;ОП № 7–2X мастър микс за real-time PCR със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД
2021-09-16   Доставка на лабораторно оборудване за аналитични изследвания при стерилни условия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Изпълнението вкл.доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,тестване на апаратурата, обучение на специалисти за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка.Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и консумативи, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Апаратурата трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-08-12   Доставка на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение по 19 обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Възложителят прилага открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по реда на ЗОП и ППЗОП. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на химически и биологични изделия и продукти с общо и специфично предназначение, разделени в 19 обособени позиции. В предметния обхват на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диахим ЕАД ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД Фот ООД
2021-07-30   Доставка на китове, реактиви и консум. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неос. жени и за... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, по прекратени обособени позиции по част I Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2021-07-29   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-07-26   Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други СПИ по Нац. пр-ма за... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2017—2020 г., включваща 29 прекратени обособени позиции. Целта на обществената поръчка е осигуряването на необходимото количество диагностикуми и консумативи за диагностика на СПИН, вирусни хепатити В и С, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2021-07-08   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ" ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна“ — ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ" ЕАД. Разделена е на 12 обособени позиции, като някои от тях съдържат номенклатурни единици с различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в номенклатурните единици, е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции. На … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДиаХем ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2021-05-18   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, по 4 броя обособени позиции, групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2020-05-04   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив и ИМК — БАН за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” (Медицински университет — Пловдив)
Предмет на обществената поръчка е доставка на материали, консумативи, реактиви за извършване на научни проучвания от Медицински университет — Пловдив и Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при Българската академия на науките. Предметът на поръчката е обособен в 37 обособени позиции, описани в настоящото обявление, документацията и техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ФОТ“ ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Биосистеми ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаким ЕООД Фот ООД
2020-03-19   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури (Военномедицинска академия)
Доставка на периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, обособени в 103 (сто и три) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА медикъл България” ООД „Ай Ви Ди България” ООД „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД „ЛК Сърджикъл” ООД „Медиклим“ ЕООД „Омнимед” ООД 3 МЕД ЕООД 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамаконсулт ЕООД Диамед ООД ДиаХем ООД ДиаХемООД Елта 90М ООД Елта 90МООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РидакомЕООД Химтекс ООД
2020-03-11   Доставка на научноизследователска апаратура нуждите на Център по компетентност — Институт по микробиология — БАН с... (Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на научноизследователска апаратура за нуждите на Център по компетентност — Институт по микробиология — БАН. Включва закупуване на научноизследователска апаратура за нуждите на проект № BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД АА Медикъл България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Фот ООД
2019-12-17   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца, по 35 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медилаб“ ЕООД АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Оптим Ко ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Фехут трейдинг ЕООД
2019-11-25   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на основно и специализирано лабораторно оборудване за лаборатория „In vitro размножаване“ към департамент „Агробиотехнологии“, основно и специализирано лабораторно оборудване за лаборатория „Вирусологични изследвания“, лаборатория „Микробиологични изследвания“, лаборатория „Клетъчна и молекулярна биология“ към департамент „Биоактивност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софлаб“ ООД АА Медикъл България ООД Биосистеми ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Фот ООД
2019-10-30   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Абел Димедикъл“ ЕООД „Ай Ви Ди България“ ООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Диасистемс“ ЕООД „Диахим“ ЕАД „Елит Медикал“ ООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко.“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Топ — Диагностика“ ООД „Топ-Диагностика“ ООД „Химтекс“ ООД „Хроно“ ООД АА Медикъл България ООД Аквахим АД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. – БЪЛГАРИЯ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ (ООД) Омнимед ООД Ридаком ЕООД
Свързани търсения 🔍