Доставчик: АМС ООД

11 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АМС ООД

2023-08-04   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на “МБАЛ – Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка (за всички ОП) се включва изпълнението на следните дейности: 1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. 2. Отстраняване на отклонения от технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, възникнали в хода на нейната експлоатация. 3. Настройка/калибровка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД КлиниМаг ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-06-15   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ – 5 обособени позиции, подробно описани в Приложение 1- Техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Елпак Лизинг ЕООД Марвел ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-03-23   „Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Няма ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставката. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КРИСТЕЛ-МЕД ЕООД МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД
2023-03-17   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти на медицинска апаратура Техническите параметри на апаратите са описани в приложените към настоящата документация – Приложения № от 1 до 7 вкл. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АМС ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Ридаком ЕООД РСР ЕООД УЛТРАМЕД ЕООД
2022-12-16   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, МОНТАЖ,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Техническите параметри на всеки от апаратите са описани в приложената техническа спецификация– Приложение №1. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-12-15   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Предметът на обществената поръчка включва:доставка на медицинското оборудване ;монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване;обучение на персонала на Възложителя за работа с доставеното медицинско оборудване;гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване, в рамките на гаранционния срок Място за изпълнение на поръчката: МБАЛ „Св. Пантелеймон”–Ямбол” АД. Срок за изпълнение - 12 месеца, считано от датата на подписване на договора. Изпълнението на договора се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД
2022-04-05   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на “МБАЛ – Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка се включва изпълнението на следните дейности: 1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. 2. Отстраняване на отклонения от технико-експлоатационните характеристики на апаратурата , възникнали в хода на нейната експлоатация. 3. Настройка / калибровка на апаратурата в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД КлиниМаг ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Томед ООД
2021-08-26   „Доставка на оборудване за COVID-19 HUB и SARS-CoV-2/COVID-19” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в следните 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на Ламинарен бокс Обособена позиция № 2 - Доставка на допълнителен ротор с принадлежности за налична центрофуга модел ALLEGRA-X-30С. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на апарати и принадлежности по отделните обособени позиции и осигуряване на гаранционен сервиз по време на гаранционния срок, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II.1. и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД ДИАХИМ-БИОТЕХ ЕООД
2020-01-21   „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на „МБАЛ — Хасково“ АД“ („Многопрофилна болница за активно лечение — Хасково“ АД)
В предмета на обществената поръчка (за всички обособени позиции) се включва изпълнението на следните дейности: 1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата (вкл. оборудване и техника) в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. 2. Отстраняване на отклонения от технико-експлоатационните характеристики на апаратурата (вкл. оборудване и техника), … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АМС“ ООД „Джи И Хелткеър България” ЕООД „Дрегер Медикал България” ЕООД „КлиниМаг“ ООД „КЛИНИМАГ” ООД „Перфект Медика“ ООД „Перфект Медика” ООД „Пълмед“ АД „Пълмед” АД „Сименс Хелткеър“ ЕООД АМС ООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Пълмед АД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2018-08-14   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на медицинска... (МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД)
Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация медицинска апаратура и оборудване групирна в 4 обособени позиции — ендоскопска апаратура, диагностична апаратура, реанимационна апаратура и интензивно оборудване и безконтактен тонометър. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведените в експлоатация апарати и оборудване и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Инфомед ЕООД Софарма Трейдинг АД
Свързани търсения 🔍