Доставчик: ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД

2023-03-23   „Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Няма ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставката. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КРИСТЕЛ-МЕД ЕООД МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД
2022-07-14   „Доставка на медицински консуматив, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на медицински консуматив, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД”, включваща четири обособени позиции Позиция №1 – „Разни медицински консумативи”;Позиция №2 – «Конци»;Позиция №3 – «Консумативи за централна стерилизационна»; Позиция №4 – «Превръзки». Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Бултехномед ООД Етропал Трейд ООД Истлинк България ООД МЕДИТРЕЙД 2020 ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД Химтекс ООД