Доставчик: Бикомед ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Бикомед ООД

2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 50 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Новимед Кардио ЕООД
2023-07-17   Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия (превързочни материали). Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Обособени позиции №№ 1÷3 са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-07-05   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът на настоящата поръчка е доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти на медицинска апаратура за дейността на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Медилон ЕООД Мултимед Инженеринг ЕООД
2023-06-29   ”Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 10 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на апаратурата. Ремонтът приключва при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интермедика Груп ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-09   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комбиниран апарат за витреоретинална хирургия за нуждите на Клиника... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Медицинската апаратура следва да се достави в опаковка с ненарушена цялост. Предлаганата медицинска апаратура следва да е нова. Окомплектоването на медицинската апаратура следва да включва всички кабели и принадлежности, необходими за правилната и работа Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД
2023-06-06   "Доставка на иригационни разтвори, изделия за стерилизация, медицински консумативи за апарати, налични при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 21 позиции с посочени номенклатурни единици и са подробно представени по наименование на изделието, единица мярка и необходимо прогнозно количество в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Интермедика Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2023-06-01   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-26   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница по очни болести за... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на медицински изделия за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1). Поръчката включва периодични доставки на медицински изделия след предварителна заявка от страна на Възложителя, наричани в документацията „стоки“. Настоящата обществена поръчка е разделена на 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-19   Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции”, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47а от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Бикомед ООД Елта 90М ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-10   "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" разделена на 19 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-02   „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 76 (седемдесет и шест) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А Медикъл Имейджинг Сървиз ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-13   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 19 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД
2023-03-09   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ "Д-Р ТОТА ВЕНКОВА" АД – ГАБРОВО – 2 ЧАСТ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово- 2 част" разделена в 75 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МилФарма Медикал ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-09   „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните медицински изделия, и/или консумативи. При … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-22   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи, групирани в 51 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-21   Доставка на лекарствени продукти (допълваща) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 61 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък ( 33 бр. номенклатурни единици); - Обособена позиция № 2 – лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (28 бр. номенклатурни единици); Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-21   „Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив”, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Инвекс Трейдинг АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-12-15   Доставка на медицински изделия за анестезиология, електрохирургия, режещи инструменти и лабораторна стъклария за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия и консумативи за анестезиология, електрохирургия и режещи инструменти. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията по т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-12-12   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по очни болести в УМБАЛ - Пловдив АД, по... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по очни болести в УМБАЛ - Пловдив АД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на медицински изделия по номенклатурни единици“ Обособена позиция №2 „Доставка на консуматив за апарати в отделение по очни болести“ Обособена позиция №3 „Доставка на офталмологични ножчета с предпазител“ Обособена позиция №4 „Доставка на конци за микрохирургия“ Обособена позиция №5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ОФТАЛАБС ООД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-04   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца, групирани в 31 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-25   „Доставка на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Живас ООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-10-24   „Периодични доставки на медицински изделия и хирургични консумативи за нуждите на “Специализирана болница по очни... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и хирургични консумативи за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1). Поръчката включва периодични доставки след предварителна заявка от страна на Възложителя за медицински изделия и консумативи, наричани в документацията „стоки“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД
2022-10-12   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-10-04   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия Обособена позиция №2 - Видеобронхоскопска система Обособена позиция №3 – Видеодуоденоскоп Обособена позиция №4 – Фармацевтичен хладилник Обособена позиция №5 - Ултразвуков ехоендоскоп с конвексен трансдюсер Обособена позиция №6 – Офталмологичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Бикомед ООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Тримед медикал ООД
2022-09-15   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“по обособени позиции, запазена по... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ”Д-р Братан Шукеров”АД“по обособени позиции, запазена по смисъла на чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (артикула), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Хелмед България ЕООД
2022-08-19   “Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД по обособени позиции“, съгласно Приложение №2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86,ал. 2,т.2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2022-08-10   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД
2022-07-14   „Доставка на медицински консуматив, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на медицински консуматив, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД”, включваща четири обособени позиции Позиция №1 – „Разни медицински консумативи”;Позиция №2 – «Конци»;Позиция №3 – «Консумативи за централна стерилизационна»; Позиция №4 – «Превръзки». Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Бултехномед ООД Етропал Трейд ООД Истлинк България ООД МЕДИТРЕЙД 2020 ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД Химтекс ООД
2022-07-06   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката е доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционно обслужване на: Обособена позиция №1 – .Апарат за евоакирани потенциали; Обособена позиция №2 Апарат за спермален анализ; Обособена позиция №3 Апарат за факоемулсификация; Обособена позиция №4 - Операционен микроскоп за отделение по ушно – носно – гърлени болести. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Стамар 2013 ЕООД
2022-06-23   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Ендоскопска система за урология; Обособена позиция №2 - Плоскопанелен мамографски детектор;Обособена позиция №3 – Комбинирана СО2 система с интегриран surgy-touch модул; Обособена позиция №4 – Специализирана лабораторна система за радиоимунологичен анализ; Обособена позиция №5 - Система за ортопедия и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД
2022-06-22   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи, групирани в 56 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД ВИЕНА МЕДТЕХ ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-06-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 48 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД
2022-06-09   Доставка на медицински изделия и консумативи за Очно отделение в обособени позиции необходими за дейността на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на отделение по очни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД. Обществената поръчка се разделя на 4 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД РСР ЕООД
2022-06-08   Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинските апарати и системи включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските системи на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинските системи; Ежемесечни проверки работоспособността на медицинските системи; Извършване на диагностика, настройки, калибровки, тестове и софтуерен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медконсултинг ЕООД
2022-06-03   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-04-21   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на “Специализирана болница по очни болести за... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на поръчката е избор на изпълнител за доставка на медицински изделия за нуждите на СБОБАЛ-Варна, съгласно Технически спецификации (Приложение № 1). Поръчката включва периодични доставки на медицински изделия след предварителна заявка от страна на Възложителя, наричани в документацията „стоки“. Настоящата обществена поръчка е разделена на 8 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-04-19   Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медитех ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
Свързани търсения 🔍