Доставчик: Агарта-ЦМ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Агарта-ЦМ ЕООД

2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 50 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Новимед Кардио ЕООД
2023-07-19   Конверсия и надграждане (хардуерно и софтуерно) на 2 броя респиратори модел Evita 2 dura, собственост на „МБАЛ-... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Конверсия и надграждане (хардуерно и софтуерно) на 2 броя респиратори модел Evita 2 dura, собственост на „МБАЛ- Хасково“ АД, произведени от Draeger - Германия“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: Доставка/надграждане на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура/надграждане; обучение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД
2023-07-17   Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия (превързочни материали). Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Обособени позиции №№ 1÷3 са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-07-14   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по шест обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Предлаганите медицински консумативи, които са медицинските изделия по смисъла на Закона за медицинските изделия да отговаря на изискванията на Закона за медицинските изделия, на Наредбата за съществените изисквания за оценяване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2023-07-12   Доставка на анестезиологично работно място за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на анестезиологично работно място за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура; гаранционна поддръжка на доставената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД
2023-07-06   “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” и включва 21 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-06-22   „Доставка на храни за специални медицински цели за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Обект на обществената поръчка по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки е доставка. Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на храни за специални медицински цели за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества за съответните храни за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-14   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 35 номенклатури“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по 35 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1),, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Неоферирането на всички подноменклатури в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-06-06   "Доставка на иригационни разтвори, изделия за стерилизация, медицински консумативи за апарати, налични при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 21 позиции с посочени номенклатурни единици и са подробно представени по наименование на изделието, единица мярка и необходимо прогнозно количество в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Интермедика Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2023-06-02   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто – договора. Източник на финансиране: собствени средства, МЗ, НЗОК Обществената поръчка е разделена на 40 /четиридесет/ обособени позиции, като за всички обособени позиции се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-05-29   Периодична доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги Кочев" № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД
2023-05-26   Доставка на дезинфектанти - по обособени позиции за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Доставка на на различни видове препарати за дезинфекция и химическа стерилизация, за нуждите на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД, по видове и количества, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-22   Доставка на реактиви и консумативи по XIV обособени позиции, за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ ЕООД)
Доставка на реактиви, консумативи и медицински изделия по XIV обособени позиции за нуждите на ДКЦ „Пловдив” ЕООД, при количества и характеристики, описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочена прогнозна стойност определена за 12 месеца, с възможност за удължаване до провеждане на нова процедура по ЗОП и/или изчерпване на финансовия ресурс, в случай че не е. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Химтекс ООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-09   Доставка на консумативи за дезинфекция и стерилизация (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на консумативи за дезинфекция и стерилизация (консумативи) за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за 24 месеца, по две обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Консумативите са разпределени по групи с оглед на предназначението им и са подробно описани в приложените технически спецификации по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Живас ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СТЕРИСМАРТ ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-04   Доставка на лекарствени продукти (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за срок от 12 месеца, по две обособени позиции. Лекарствените продукти са разпределени по групи с оглед на предназначението им и са подробно описани в приложените технически спецификации по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно описание на АТС код, генерично (международно непатентно) наименование, лекарствена форма и количество активно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА Медекс ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД СБМ Интернешънъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-19   "Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "СВ.МИНА"-ПЛОВДИВ" ЕООД по обособени позиции" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. МИНА" - ПЛОВДИВ ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка на реактиви и медицински изделия/консумативи по предварителна заявка на възложителя: абокати, спринцовки, канюла S луер-лок, аспиратор за многодозови флакони, трипътен кран и мн. други изчерпателно изброени в Техническата спецификация на възложителя -Приложение №1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елит Медикал ООД Лабекс Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Язон трейд ЕООД
2023-04-11   Пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на анестезиологична и реанимационна... (Военномедицинска академия)
Пълно абонаментно техническо обслужване с включени труд и резервни части на анестезиологична и реанимационна апаратура по 2 обособени позиции - ОП1 - Анестезиологична и реанимационна апаратура DRAEGER; ОП2 - Анестезиологична и реанимационна апаратура Hamilton, Nihon Kohden, Datex, като: Услугите включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските апарати на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Веомет ЕООД
2023-03-20   „Доставка на общ медицински консуматив” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на общ медицински консуматив. Разделена е на 28 обособени позиции, съдържащи различен брой артикули. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособени позиции №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-13   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 19 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД
2023-02-23   Доставка на медицински консумативи,консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория,микробиологична... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ''СВЕТА ПЕТКА'' АД)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-02-21   „Доставка на специфични медицински консумативи за нуждите на Отделение по онкология в СБАЛО „Свети Мина“ Благоевград“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
В предмета на поръчката е включена доставка на един вид медицински консуматив за нуждите на Отделение по онкология, а именно доставка на инфузионна система за еднократна употреба С и БЕЗ възможност за проследяване и съхранение на оперативните данни за всеки конкретен случай съвместима с наличната в отделението помпа Micrel Medical Devices. Техническите характеристики на инфузионната помпа са описани в Приложение № 1 – Техническа спецификация с ориентировъчно прогнозно количество – 220 броя за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-09   „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните медицински изделия, и/или консумативи. При … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-01   Доставка на неонатални респиратори за Отделение по Неонатология, респиратори за възрастни и деца за ОАИЛ и... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на неонатални респиратори за Отделение по Неонатология, респиратори за възрастни и деца за ОАИЛ и операционна лампа за Отделение по Ортопедия и травматология при „МБАЛ–Хасково“ АД“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД КлиниМаг ЕООД
2023-02-01   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка на специфични мед. изделия и консумативи за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, по обособени позиции, както следва:ОП № 1 „Доставка на хирургични платна“;ОП№ 2 „Доставка на съшиватели“;ОП№ 3 „Доставка на медицински изделия и консумативи за анестезиология“;ОП№ 4 „Доставка на шевен материал“;ОП№ 5 „Доставка на катетри, дренове, интубационни тръби и инфузионни системи“; ОП№ 6 „Доставка на превързочни материали и консумативи“;ОП№7 „Доставка на специфичен общоболничен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД БИОФАРМАЦИЯ - ГС ООД Уелкеър ЕООД
2023-01-25   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по две... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща и общ медицински консуматив, по две обособени позиции. В 2 броя Технически спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЙСБЕРГ-2000 ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-12-22   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи, групирани в 51 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-21   „Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив”, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Инвекс Трейдинг АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-12-16   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Трета част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД
2022-12-15   Доставка на медицински изделия за анестезиология, електрохирургия, режещи инструменти и лабораторна стъклария за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия и консумативи за анестезиология, електрохирургия и режещи инструменти. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията по т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-21   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЩИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /2023 г. -2024 г./ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на "ПСАГБАЛ Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Маск енд Клоудинг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-11-11   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. ОП 1. Стерилен и нестерилен медицински консуматив, рентгенови филми, превързочни и други материали ОП 2. Медицински изделия за лечение на деца с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа Медицинските консумативи и изделия са подробно описани в Техническа спецификация от документацията. Оферираните продукти трябва да отговарят на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-11-03   Доставка на превързочни и други неспецифични медицински консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e доставката на превързочни и други неспецифични медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, групирани в 8 обособени позици, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т.ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Количества: Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2022-11-01   Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на процедурата е доставката на дезинфектанти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от възлагане на поръчката, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-дълъг от 10 календарни от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Соломед ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2022-10-26   Доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи - превързочен материал, болнично облекло и сетове -... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове общи и специфични медицински изделия и консумативи. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 39 (тридесет и девет) обособени позиции. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2022-10-26   Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
Свързани търсения 🔍