Доставчик: Соломед ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Соломед ЕООД

2023-09-18   „Доставка на 2 броя апарати за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към “МБАЛ-Свиленград” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на 2 броя апарати за хемодиализа за нуждите на отделение по Хемодиализа към “МБАЛ-Свиленград” ЕООД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-08-29   Надграждане и модернизация на наличен апарат за магнитно-резонансна томография MAGNETOM AERA 1.5T (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Надграждане и модернизация на Магнитен резонанс MAGNETOM AERA 1.5T до платформа версия MAGNETOM Sola Fit – A Biomatrix System, съвместима със съществуващия апарат, включващо: Подготовка на наличния апарат за надграждане и модернизация Доставка на техника за надграждане и модернизация на наличен апарат за магнитно-резонансна томография; Монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация. Обучение на специалисти на място за работа; Гаранционна поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-07-21   Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Медицинска апаратура KARL STORZ, Обособена позиция №2 - Медицински системи и апарати SIEMENS Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Соломед ЕООД
2023-07-17   Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия (превързочни материали). Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Обособени позиции №№ 1÷3 са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-07-11   „Доставка на еластомерни помпи за продължителна инфузия за нуждите на СБАЛО „Свети Мина“ Благоевград“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
В предмета на поръчката е включена доставка на еластомерни помпи за продължителна инфузия за нуждите на Отделение по медицинска онкология, а именно еластомерна помпа за продължителна инфузия тип 1 (за периоперативно и следоперативно обезболяване и интравенодна инфузия, фиксирана скорост на вливане 5мл./ч, обем до 125 мл.,с времетраене на инфузията – 25 часа) и еластомерна помпа за продължителна инфузия тип 2 (за периоперативно и следоперативно обезболяване и интравенодна инфузия, фиксирана скорост на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-07-07   „Доставка и монтаж на система за водоочистване с обратна осмоза и рехабилитация и надграждане на система за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка и монтаж на система за водоочистване с обратна осмоза и рехабилитация и надграждане на система за предварително очистване за отделение по Хемодиализа при „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-06-16   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 1,5 Т АПАРАТ ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предметът на поръчката включва следните основни и съпътстващи дейности, необходими във връзка с доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на апарата за магнитно-резонансна томография, наричан по-долу „Апаратурата”: - изготвяне на инвестиционен проект по необходимите части (вкл. но не само по части „Технология“, „Електротехнология“, ОВК, ВиК и др.) във връзка с монтажа и въвеждането в експлоатацията на Апаратурата; - доставка на Апаратурата и компонентите й, придружавана от съответната необходима … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-06-15   Доставка на медицински изделия - хирургически шевни материали (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – хирургически шевни материали, групирани в 46 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-06-01   „Доставка на специализирани софтуерни инструменти за 3D реконструиране на томографски и ЯМР изображения за нуждите... (Технически университет)
Предметът на поръчката е: „Доставка на специализирани софтуерни инструменти за 3D реконструиране на томографски и ЯМР изображения за нуждите на Технически университет – София по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020". Софтуерните инструменти, свързани с 3D реконструиране на томографски и ЯМР изображения се използват за 3D сегментиране и изграждане на персонализирани … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-05-29   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Пета (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2023-05-25   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Четвърта (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-23   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Трета (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-22   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за магнитно-резонансна томография за нуждите на отделение по... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за магнитно-резонансна томография за нуждите на отделение по образна диагностика – 1 брой. Предметът на поръчката включва основни и съпътстващи дейности, необходими във връзка с доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на апарат за магнитно-резонансна томография, като пълното описание на дейностите по предмета на поръчката са предоставени в Техническа спецификация, описана в т. II. от раздел I от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Втора (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Първа (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Соломед ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-15   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за екстракорпорална литотрипсия, за нуждите на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва Доставка на система за екстракорпорална шоково-вълнова литотрипсия с възможности за ендоурологични процедури; Подготовка на помещенията, в които ще бъде монтирана системата, в т.ч.: Демонтиране на наличната в помещенията стара система за екстракорпорална литотрипсия и извеждането й от помещенията; Привеждане на помещенията в съответствие с изискванията за монтаж на система за екстракорпорална литотрипсия, вкл. изготвяне на инвестиционни проекти на помещенията за разполагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-05-15   ,,Доставка на медицински изделия за стерилизация за УМБАЛ „Александровска” ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставката на медицински изделия - ролки гладко фолио, адхезивни ролки, индикатори за стерилизация и други медицински изделия за стерилизация, по вид и количества, подробно описани в техническата спецификация, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Соломед ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-03   Доставка на медицински консумативи за Неонатологично отделение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за Неонатологично отделение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД НЕНА МЕДИКА ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-20   „Надграждане на роботизирана ръка Brainlab CIRQ към CIRQ 2.0 за Клиника по неврохирургия при УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД ” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва оборудване под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя за надграждане на роботизирана ръка Brainlab CIRQ към CIRQ 2.0 за Клиника по неврохирургия, включително: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 12 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че оборудването е монтирано и въведено в експлоатация при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-04-05   Доставка на спринцовкови нискообемни инфузионни помпи (перфузори) и вулометрични високообемни инфузионни помпи... (УМБАЛ „Света Анна“ – София АД)
Обществената поръчка обхваща доставка, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на спринцовкови нискообемни инфузионни помпи (перфузори) и вулометрични високообемни инфузионни помпи (инфузомати) за нуждите на УМБАЛ "Света Анна" – София АД, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата. Процедурата обхваща две обособени позиции: 1. Спинцовкова (нискообемна) инфузионна помпа (перфузор) – 120 броя 2. Вулометрична (високообемна) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-03-31   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на противотуморни и други лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД София-град по 3 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК” Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-24   Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 29.01.2026 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата обхваща … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Екос-Медика ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-03-17   „Доставка на концентрати за Хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Доставка на концентрати за Хемодиализа за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 1 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-03-09   "Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 64-срезов компютърен томограф за нуждите на Втора МБАЛ -... (Столична община)
Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на един брой 64-срезов компютърен томограф за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД с технически характеристики, подробно описани в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-03-06   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-02-23   Доставка на медицински консумативи,консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория,микробиологична... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ''СВЕТА ПЕТКА'' АД)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин, за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-02-16   Закупуване на 128 срезов компютърен томограф (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва следните основни и съпътстващи дейности, необходими във връзка с доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на компютърен томограф /КТ/: 1.1. Доставка на КТ; 1.2. Подготовка на помещенията, в които ще бъде монтиран КТ, в т.ч.: 1.2.1. демонтиране на наличната в помещенията стара рентгенова система и извеждането й от помещенията; 1.2.2. привеждане на помещенията в съответствие с изискванията за монтаж на КТ, вкл. изготвяне на инвестиционни проекти на помещенията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-02-03   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура, обучение на персонала на възложителя за работа с доставената медицинска апаратура, гаранционно обслужване и доставка на необходимите части в рамките на гаранционния срок. Минималните задължителни технически изисквания към предлаганата медицинска апаратура са посочени в Техническата спецификация. Обществената поръчка се разделя на 6 обособени позиции. ОП № 4, 5 и 6 се възлагат по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Соломед ЕООД
2023-01-24   „Доставка и въвеждане в експлоатация на нов Компютър томографза нуждите на Отделение по образна диагностика на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на фабрично нов Компютър томограф, подробно описан в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие, както и изработка на инвестиционен проект за адаптиране на помещение в Отделение по Образна диагностика за инсталиране на апарата по част Технологична, Електротехнологична, Лъчезащита и ОВК. Възложителят възлага доставка само при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2023-01-12   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за двугодишен период /2023-2024г/ (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
​​​​​​Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД за период от 24 /двадесет и четири/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, бул.Македония №38. Поръчката включва 279 /двеста седемдесет и девет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Всеки участник може да участва, както за една, така и за повече или за всички обособени позиции. Подробно описание на предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2023-01-11   „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД ” по единадесет обособени... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД
2022-12-23   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина" ЕАД. Поръчката включва 277 номенклатури на лекарствени продукти, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички номенклатури, включени в обществената поръчка, описани с отделен номер в Техническата спецификация – Приложение № 1. Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 12 (дванадесет) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-23   Доставка на лекарствени продукти по две обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, съгласно техническа спецификация. Обособени позиции: Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 434 номенклатурни единици, разпределени в 2 (две) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 315. Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 316 до № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-23   "Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно сервизно обслужване на компютърен... (МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - АВИЦЕНА ЕООД)
Определеният изпълнител доставя, монтира, инсталира, тества и пуска в експлоатация компютърен томограф. Извършва задължително обучение на отговорния персонал за работа с въведеният в експлоатация компютърен томограф и гаранционно сервизно обслужване в предложения гаранционен срок. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Соломед ЕООД
2022-12-21   Доставка на лекарствени продукти (допълваща) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 61 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък ( 33 бр. номенклатурни единици); - Обособена позиция № 2 – лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (28 бр. номенклатурни единици); Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-21   „Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – гр. Пловдив”, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Инвекс Трейдинг АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-12-16   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Трета част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД
2022-12-15   Доставка на медицински изделия за анестезиология, електрохирургия, режещи инструменти и лабораторна стъклария за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия и консумативи за анестезиология, електрохирургия и режещи инструменти. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
Свързани търсения 🔍