Доставчик: Илан медицинска апаратура ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Илан медицинска апаратура ООД

2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-03-23   „Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка на медицинска апаратура и болнично оборудване по 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Няма ограничение за броя обособени позиции, които се възлагат на един изпълнител. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на договора изтича след изтичането на гаранционния срок на апаратурата, предмет на доставката. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КРИСТЕЛ-МЕД ЕООД МЕДИКА ТРЕЙДИНГ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД ХЕЛТ ПОЙНТ ЕООД
2023-03-21   „Доставка на стерилизатор за газова стерилизация с етилен оксид“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на стерилизатор за газова стерилизация с етилен оксид с тотален обем не по – малък от 0,5 m3.Поръчката обхваща:1. Доставка на апаратурата, нова, не демонстр., неупотреб., произведена не по – рано от 2023 г.; придружена с техн. док-я , вкл. сертификати за качество, ръководство за експлоатация, гаранционна карта;2. Извършване на монтаж, настройки и техн. изпитване на апаратурата, съгл. изискванията на производителя и пускане в експлоатация;3. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2023-02-28   „Доставка, монтаж, пускане в експлоатоция и гаранционна поддръжка, на нова медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за е доставка, монтаж, пускане в експлоатоция и гаранционна поддръжка, на нова медицинска апаратура за нуждите на различни клиники и отделения на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен, съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2023-02-27   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 30 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-01-24   „Доставка на медицинска апаратура по 5 /пет/ обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, разделена на 5 /пет/ обособени позиции: ОП № 1 „Ехографски апарат тип "стационарен“ за нуждите на Отделение по нефрология и диализа - 1 бр.“, ОП №2 „21 канален ЕЕГ апарат за нуждите на Неврологично отделение“ -1 бр., ОП №3 „Апарат за високо енергийна лазер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Илан медицинска апаратура ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-01-19   „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката е доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционно обслужване на: Обособена позиция №1 – стационарна ехографска система с разширени диагностични възможности за абдоминална ехография за отделение по гастроентерология; Обособена позиция №2 - тулиум лазерна система за отделение по урология; Предлаганото оборудване следва да бъде фабрично ново, като същото ще бъде поддържано гаранционно в срок, предложен от доставчика. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Илан медицинска апаратура ООД
2023-01-09   „ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на ехограф с разширени диагностични възможности за... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„ Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на ехограф с разширени диагностични възможности за абдоминална ехография за нуждите на МБАЛ “Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ Кратко описание: Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на ехограф за нуждите на функционални кабинети към Вътрешно отделение при МБАЛ "Д-р Тота Венкова"АД – гр. Габрово, съгласно техническа спецификация, приложена към документацията за участие в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2022-12-16   „ДОСТАВКА НА АПАРАТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА ПО... (Тракийски университет)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове апарати и оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ехограф“ Обособена позиция № 2: „Портативен ултразвуков апарат за изследване на продуктивни животни“ Обособена позиция № 3: „Безжична дигитална DR система 43 см.“ Обособена позиция № 4: „Кислороден концентратор“ Обособена позиция № 5: „Преносим цифров рефрактометър -2бр.“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД
2022-09-16   „Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина” - София” ЕАД по четири обособени позиции“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка и монтаж на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина” - София” ЕАД по четири обособени позиции“: Обособена позиция № 1 - „Оптичен кохерентен томограф“; Обособена позиция № 2 - „Анестезиологичен апарат с пациентен монитор”; Обособена позиция № 3 - „Биполярен резектоскопски набор и електрохирургична система /електронож/”; Обособена позиция № 4 - „Мобилна ехографска система за диагностика на бял дроб”. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-09-08   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД Аквахим 2020 ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-08-08   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД“, гр. Пловдив (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратурата и гаранционно обслужване на ехограф с висока разделителна способност с биопсични представки за нуждите на Образна диагностика; ехограф (висок клас,) необходим на „ДКБ“ – урологичен кабинет; ехограф с трансвагинален трансдюсер, необходим на „ДКБ“- гинекологичен кабинет; дигитален мобилен рентгенов апарат тип „Кугел“; система за директна радиография за работа със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ИДСМ ООД Илан медицинска апаратура ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД
2022-07-25   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Дарис-МС ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-06-02   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2021/2022, и включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, гаранционно обслужване и поддръжка, както и обучение за работа с него. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инверса ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД
2022-04-08   "Доставка на операционна маса и операционна лампа за нуждите на Отделение по пластична и възстановителна хирургия за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, демонтаж, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа с апаратурата, гаранционно обслужване на 1бр. операционна маса за деца и 1бр. операционна лампа, разделени в две самостоятелно обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие. Възложителят възлага доставка само при необходимост и финансово обезпечение в срок до 12м. от подписването на договора и не носи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2022-04-08   „Доставка на медицинска апаратура по 16 /шестнадесет/ обособени позиции" ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД, разделена на 16 /шестнадесет/ обособени позиции. Място на изпълнение : МБАЛ ”Д-р Иван Селимински-Сливен” АД гр.Сливен, на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка по съответните обособени позиции, чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД РСР ЕООД
2022-03-25   „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на пет апарата за ултразвукова диагностика за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на пет апарата за за ултразвукова диагностика за нуждите на следните звена «Отделение по диализно лечение», «Вътрешно консултативно отделение», „Клиника по ревматология», «Клиника по кардиология и «Отделение по образна диагностика», разделени в пет самостоятелно обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД Софарма Трейдинг АД
2022-03-07   Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска апаратура по 5 обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Периодична доставка и монтаж на резервни части за медицинска апаратура по 5 обособени позиции: Обособена позиция №1: резервни части за медицинска апаратура Wolf, ERBE, SCHILLER; Обособена позиция №2:резервни части за медицински апарати на Carl Zeiss, Обособена позиция №3:резервни части за медицинска апаратура ESAOTE, Contec; Обособена позиция №4: резервни части за медицински системи Favero; Обособена позиция №5: резервни части за медицинска рехабилитационна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Сиконикс Груп ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-01-13   Доставка на многофункционален аудиометричен комплекс за нуждите на УНГ отделение (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура – многофункционален аудиометричен комплекс за нуждите на УНГ отделение към „МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен” Количество и параметри на поръчката: съгласно Техническата спецификация, приложена в документацията на обществената поръчка. Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 – УНГ отделение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2021-11-25   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка по 30 обособени позиции. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Тримед медикал ООД
2021-11-05   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр.... (Тракийски университет)
„Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на МК, ВМФ, АФ, Ректорат при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД РСР ЕООД
2021-09-28   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2021-05-21   Доставка на пациентни монитори и централни мониторни системи за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа и гаранционно обслужване на модулни пациентни монитори с разширени функционални възможности и централна мониторна станция, подробно описани в техническата спецификация — приложение № 2 от документацията за участие. Възложителят възлага доставка само при необходимост и финансово обезпечение в срок до 18 месеца от подписването на договора и не носи отговорност в случай на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД
2021-04-08   Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 години („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 години. Детайлната техническа спецификация с приложенията към нея, относима към всяка обособена позиция, е прикачена към съответната обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Веомет ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Илан медицинска апаратура ООД КлиниМаг ЕООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД С & Т България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Тъчмед ЕООД Хроно ООД
2020-12-07   „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е доставка и въвеждане на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Възложителят подробно е описал в точка 6 от Указанията за участие в процедурата техническите спецификации на отделната апаратура, необходима за дейността на Ветеринарномедицински факултет с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на апаратите. Доставката ще се извърши франко на адреса на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Селера Хемии“ ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ЛАБИМЕКС АД РСР ЕООД Томед ООД
2020-05-11   Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години („УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура, собственост на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от 2 (две) години (апаратура/апаратурата). Сервизната поддръжка включва: 1. Профилактика — за обособени позиции от № 1 до № 7. 2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на медицинската апаратура. 3. Настройка и калибриране на медицинската апаратура в съответствие с техническите изисквания на производителя на апаратурата. 4. Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Феромед 97“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ДАРИС - МС ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Илан медицинска апаратура ООД Интер бизнес 91 ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД НИДАС СЪРВИЗ ООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД Тъчмед ЕООД
2019-08-13   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет/МУ/ - София - Ректорат)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособена позиция № 63, за която се изисква само доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка, а за обособена позиция № 64 се изисква само доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вива Медикал“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Тримед медикал“ ООД Адитус ЕООД Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ2 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вива Медикал ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД Куантум Медикъл ООД Марвена Диагностика ЕООД МТИ ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Томел ЕООД Тримед медикал ООД
2019-05-13   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Президент на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2018/2019 г., и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, — обучение за работа с доставеното медицинско оборудване, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Соломед“ ЕООД Агарта - ЦМ ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Ел Дора ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД С И Т БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ ООД
2018-08-28   Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при... (Тракийски университет)
Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора. Поръчката е обособена на следните позиции: — Обособена позиция № 1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет, гр. Стара Загора“; — Обособена позиция № 2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Илан медицинска апаратура ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2017-12-05   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет /МУ/— София — Ректорат)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елпак Трейдинг“ ЕООД Адитус ЕООД АСМ2 ЕООД БГ МЕД ЕООД Вива Медикал ЕООД Дарис — МС ЕООД Джи-Мед България ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Интер бизнес 91 ЕООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Тримед медикал ООД
2017-07-28   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на „МБАЛ-Добрич“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД)
Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на нова медицинска апаратура: об.поз. № 1. Камина за приготвяне (разтваряне) на цитотоксични лекарствени продукт — 1 бр.; об. поз. № 2. Пациентни монитори — 2 бр.; об. поз. № 3. Накрайници и консумативи за налична акумулаторна система за осцилиране, пробиване и римиране, за ортопедична операционна техника, произведена от Medical Bees GmbH Германия — комплект по спецификация; Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим“ АД „Електро Мед България“ ЕООД „Кили Мед“ ООД Илан медицинска апаратура ООД
2017-05-17   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Президент на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/2017 г. и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти; — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; — обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВЛ-София ЕООД Ви енд Ди сървисис ЕООД Глобъл ентърпрайз ЕООД Дарис — МС ЕООД Дарис-МС ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Ел Дора ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Илан медицинска апартура ООД Инфолаб ЕООД Инфомед ЕООД Л.К.Б.-България ЕООД МДМ-97 ООД Медилон ЕООД Софарма Трейдинг АД Тримед медикал ООД Тримед ООД
Свързани търсения 🔍