Доставчик: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х. Корнойбург – клон София КЧТ

2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Течнохроматографска система с мас детектор единичен квадрупол за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място, въвеждането в експлоатация и гаранционна поддръжка на Течнохроматографска система с мас детектор единичен квадрупол - 1 брой, за изпълнение на дейностите, предвидени в изпълнение на административен договор № BG-RRP-2.004-0008 за финансиране на проект „Софийски Университет – Маркер за Иновации и Технологичен Трансфер (SUMMIT)“ по стълб 2 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища“ в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-07-05   „ДОСТАВКА НА СИСТЕМА ЗА UV-VIS СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .... /пълното наименование се съдържа в... (Медицински Университет - София)
Предметът на настоящата обществената поръчка е доставка на система за UV-VIS спектрофотометрични изследвания за изпълнение на Проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Медицински университет – София“, финансиран от НПВУ и включва следните обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: ,,Доставка на UV-VIS Спектрофотометър и на софтуер за управление на система за UV-VIS спектрофотометрични изследвания“; 2. Обособена позиция № 2 с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-06-02   „Доставка на консумативи и химикали за нуждите на ИОХЦФ – БАН“ по обособени позиции” (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на консумативи и химикали за нуждите на ИОХЦФ – БАН“, включваща следните обособени позиции: „Консумативи за HPLC Шимадзу LC-2040, „Консумативи за GC Шимадзу GC-2030 Nexis" , „Комплекти за годишна профилактика на газови генератори, въздушен компресор и модул за пречистване на въздух” , „Доставка на комплекти за поставяне на проби за NMR изследвания в твърда фаза, съвместими за работа с измервателна глава (модел „PROBE MAS-SB 1.3 mm DR-H&F DVT”, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД ЛАБИМЕКС АД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-04-05   Доставка на лабораторно оборудване по шестнадесет обособени позиции (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
Предмет на поръчката е доставка на лабораторно оборудване по 16 обособени позиции: ОП1 „Доставка на растежна камера за нискотемпературен стрес“; ОП2 „Доставка на вакуум концентратор“; ОП3 „Доставка на UV-Vis спектрофотометър“; ОП4 „Доставка на апарат за промиване на плаки“; ОП5 „Доставка на лабораторен хомогенизатор“; ОП6 „Доставка на спектрофотометър за микро-обеми“; ОП7 „Доставка на широкоформатен скенер“; ОП8 „Доставка на цифров фотоапарат“; ОП9 „Доставка на ръчен уред за измерване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Лабтех ЕООД Локатор-К ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-03-10   „Доставка и монтаж на пламъчно-йонизационен детектор за надграждане на техническите възможности на „Газов... (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Апаратурата за надграждане трябва да бъде монтирана и да e напълно съвместимa с вече закупен газов хроматограф с автоматичен инжектор и единично-квадруполен масдетектор, модел Нексис ГХ-2030 (Nexis GC-2030), производство на „Шимадзу Корпорация“ (Shimadzu Corporation). Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2023-01-09   Доставка и инсталиране на апарат за матрично активирана лазерна десорбция/йонизация с мас спектрометър тип „време на... (ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН)
„Доставка и инсталиране на лабораторни апарати“ с две обособени позиции Обособена позиция 1 Автоматичен микротом, която е възложена на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Обособена позиция 2 Доставка и инсталиране на апарат за матрично активирана лазерна десорбция/йонизация с мас спектрометър тип „време на летене“ (MALDI-TOF) Обособена позиция 1 Автоматичен микротом е възложена на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Оферти се подават само за обособена позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-12-07   „Доставка на водороден генератор и на система за измиване на микроплаки за работа с четец тип ELISA” (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител/и за доставка на водороден генератор и на система за измиване на микроплаки за работа с четец тип ELISA. Изпълнението на поръчката включва:Доставка на апаратурата до мястото на монтаж;Монтаж;Въвеждане в експлоатация и тестване на апарата; Обучение на специалисти; Осигуряване на гаранционна поддръжка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-11-18   ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АНАЛИЗАТОРИ SHIMADZU ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩ... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си сервизно обслужване и периодична профилактика на наличните елементни анализатори, диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на системата, почистване, настройки и тестване на основните възли на системите, ремонт и подмяна на резервни части и консумативи, поддържане в непрекъсната техническа изправност на апаратурата, доставка на резервни части и консумативи, монтаж на резервни части и консумативи (при необходимост) за следните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-11-16   Доставка на научно и лабораторно оборудване за нуждите на ФФ и МФ към Медицински университет-Пловдив по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Обществена поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на научно и лабораторно оборудване за обезпечаване нуждите на ФФ и МФ към Медицински университет – Пловдив, като общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 623 231 лв. без ДДС, разделена на пет обособени позиции (ОП) с прогнозни стойности, както следва: ОП № 1 „Хроматограф“; ОП № 2 „Спектрофотометри“ ;ОП № 3 „Микроскопи“; ОП № 4 „Колбогрейки, ултразвукови и водни бани“ и ОП № 5 „Лабораторно мебелно оборудване“. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: РСР ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-08-18   Надграждане на техническите възможности на възможности за изпитване на приоритетни и приоритетно-опасни в-ва във... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на специфична апаратура, предназначена за конкретни регионални лаборатории на ИАОС, както и провеждане на обучение на служителите на Възложителя за работа с доставената апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-05-23   „Доставка на измервателно и изпитвателно оборудване за нуждите на ДАМТН, Главна дирекция „Контрол на качеството на... (Държавна агенция за метрологичен и технически надзор)
Обществената поръчка е разделена на десет обособени позиции. Изпълнението на поръчката включва доставката на лабораторно оборудване с технически и функционални характеристики, описани в техническите спецификации, гаранционно и сервизно обслужване на оборудването, за което е приложимо в гаранционния срок и обучение на служители на Възложителя за работа с оборудването (когато е приложимо). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Данс Фарма ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД РСР ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-03-16   „Закупуване и доставка на газови хроматографи с пламъчно-йонизационен детектор за изследване на природни наркотични... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка, пускане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-06-11   Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на... (Институт по електрохимия и енергийни системи)
Доставка на лабораторно оборудване/апаратура и компютърна техника, необходими за създаването/модернизирането на научноизследователската инфраструктура на лаборатории 1 и 3, част от „Център за компетентност Хитмобил — технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“ — по 6 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ГЕЯ-99-ТЕСТ ООД Лабексперт ООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД СМАРТ СОФТ ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-04-15   Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на газови хроматографи с пламъчно йонизационен детектор и спомагателно оборудване“ — 9 бр. газови хроматографи; 1 бр. газов хроматограф с хедспейс аутосемплър; 4 бр. комплекти с азотен генератор, водороден генератор и въздушен компресор; 5 бр. комплекти спомагателно оборудване — аналитична и прецизна везна, ултразвукова вана, вортекс миксер и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
Свързани търсения 🔍