Доставчик: АСМ 2 ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът АСМ 2 ЕООД

2023-07-28   „Доставка на дооборудване за Институт по катализ-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален... (ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН)
„Доставка на дооборудване за Институт по катализ-БАН в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Приставка за снемане на дифузно-отражателни спектри на прахообразни образци и пластини, съвместима с инфрачервен спектрометър модел Thermo Scientific Nicolet 6700” Обособена позиция № 2 „Охлаждаща система съвместима с апарат ESCALB-MkII“ Обособена позиция № 3 „ Пожароустойчив шкаф за съхранение на газови … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД СПЕКТРОТЕХ ООД
2023-07-18   Доставка на материали и консумативи за хроматография и ЯМР спектроскопия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предметът на поръчката предвижда извършване на еднократна доставка, осъществена чрез покупка на мaтериали и консумативи и е разделен на 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Материали за колонна и тънкослойна хроматография и за хроматография чрез твърдофазна екстракция“ Обособена позиция 2 – „Колони и консумативи за високоефективна течна хроматография“ Обособена позиция 3 – „Колони и консумативи за газова хроматография“ Обособена позиция 4 – „Колони и консумативи за флаш хроматография … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Фот ООД Хромтек ЕООД
2023-07-14   „Доставка на лабораторна и научна апаратура за нуждите на Катедра по медицинска биохимия и Катедра по медицинска... (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж, обучение на служителите на Възложителя и гаранционна поддръжка на лабораторна и научна апаратура за обезпечаване нуждите на Катедра по медицинска биохимия към Фармацевтичен факултет и Катедра по медицинска биология към Медицински факултет на Медицински университет – Пловдив, разделена на три обособени, както следва: ОП № 1 „Високоразделителен масспектрометър с прилежаща система за течна хроматография – 1 бр. ОП № 2 „Електропоратор за in vitro генен и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Диамед ООД
2023-06-29   Доставка на консумативи и материали за ИОНХ - БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: № 1. Лабораторна стъклария по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 2. Консумативи за лаборатория по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 3. Консумативи - ДСК апарат DSC 404 F3 NETZSCH по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 4. Консумативи за реакторни системи по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 5. Консумативи - фитинги за моделни електрохимични клетки към многоканална изследователска станция по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Месер България ЕООД Фот ООД
2023-06-27   Сервизна поддръжка и доставка на консумативи и резервни части за атомно-абсорбционни спектрометри Thermo Scientific iCE 3500 (Изпълнителна агенция по околна среда)
Дейностите обект на обществената поръчка са доставка на консумативи и резервни части, сервизно обслужване, поддръжка, профилактика, диагностика и ремонт на 7 броя атомно-абсорбционни спектрометри, модел Thermo Scientific iCE 3500. Предвидените дейностите следва да се извършaт в рамките на 24 месеца. Сервизната поддръжка и доставка на консумативи и резервни части за атомно-абсорбционни спектрометри, включва следните дейности: диагностика и отстраняване на възникнал проблем в работата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-06-21   Доставка на йонен хроматограф /автоматизирана йонно-хроматографска система/ (АЕЦ Козлодуй ЕАД)
Доставката по настоящата обществена поръчка включва: 1. Йонен хроматограф (автоматизирана йонно - хроматографска система) за извършване на едновременен многокомпонентен анализ на аниони на ppb (μg/l) нива по метода на йонната хроматография на течни проби от технологичните потоци на ХОГ; 2. Резервни части и консумативи. Предмет на поръчката са още и инсталиране, калибриране, настройки, тестване и обучение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-06-13   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на научна апаратура във ФХФ за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция №1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Потенциостат/галваностат с няколко канала за заряд/разрядно циклиране на метал-хидридни и йонни батерии Обособена позиция №2: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на планетарна топкова мелница с възможност за работа в различни газови атмосфери (инертна, редукционна) Обособена позиция №3: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на LC-MS спектрометър - система от течен хроматограф за работа при високи налягания с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-06-07   Доставка,инстал-я и въвежд. в експлоатация на високоефективна течнохроматографска система с UV-VIS и... (МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ")
Предметът на поръчката включва доставка на високоефективна течнохроматографска система с UV-VIS и рефрактометричен детектор – 1 брой, с инсталиран специализиран хроматографски софтуер. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-05-25   „Доставка на специализирани апаратури и оборудване“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на поръчката за Доставка на специализирани апаратури и оборудване се включват следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на настолен прахов рентгенов дифрактометър за изследване на фазови преходи с бърза кинетика“; Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за Лаборатория по операндо методи на изследване“; Обособена позиция № 3 „Доставка на рентгено-флуоресцентен спектрометър“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД РСР ЕООД
2023-04-18   Доставка на лабораторна апаратура за нуждите на Агробиоинститут във връзка с изпълнението на Проект № BG05M2OP001-1.002-0012 (Агробиоинститут)
Поръчката е разделена на 9 обособени позиции, както следва: Обособена позиция1-Доставка на ултразвукова вана и механична бъркалка Обособена позиция2– Доставка на вибрационна система със сита за пресяване Обособена позиция3–Доставка на микровълнова система за разлагане Обособена позиция4– Доставка на вертикален ламинарбокс Обособена позиция5– Доставка на лабораторен спектрофотометър Обособена позиция6– Доставка на електронен брояч на колонии Обособена позиция7-Доставка на влагоанализатор“, която се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД ЛАБОРБИО ЕООД
2023-04-06   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Инфрачервен спектрофотометър (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
„ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Инфрачервен спектрофотометър“. Обществената поръчка е в ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Договор №: BG-RRP-2.004-0002-C01, „BiOrgaMCT“ (Биоактивни органични и неорганични авангардни материали и чисти технологии) Предвижда се доставка монтаж, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването. Обучение на служители на Възложителя, по списък, изготвен от Възложителя. Гаранционен срок и гаранционна поддръжка: Гаранционният срок на оборудването е минимум 2 (две) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-04-06   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на специализирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти”... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на специализирано оборудване за Департамент „Биоактивност на продукти” по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на система за мониторинг на метаболизъм при гризачи; Обособена позиция № 2: Доставка на основа съвместима с конвенционален и real time PCR; Обособена позиция № 3: Доставка на спектрофотометър за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АСМ 2 ЕООД Лабко ЕООД
2023-03-23   Закупуване на вакуум камера с вакуум помпа за твърдофазова екстракция, комплект лабораторен азотен изпарител с... (Министерство на вътрешните работи)
Поръчката включва закупуване на вакуум камера с вакуум помпа за твърдофазова екстракция, комплект лабораторен азотен изпарител с азотен генератор и аксесоари за миялна машина SMEG GW4060 разделена на три обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 3 "Доставка на аксесоари за миялна машина SMEG GW4060" – 4 броя (с прогнозна стойност 2000 лева без ДДС) по реда, предвиден за индивидуалната стойност - чрез директно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-21   Доставка и гаранционна поддръжка на система газов хроматограф с масспектрометър (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и гаранционна поддръжка на система газов хроматограф с масспектрометър– 1 бр. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-02-20   „Доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на аналитична апаратура за нуждите на Медицински университет – Варна, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Поръчката е разделена в четири обособени позиции в зависимост от вида на апаратите, както следва: Обособена позиция №1 - Консумативи, резервни части и извънгаранционно обслужване на газов хроматограф Focus GC/Polaris Q; Обособена позиция №2 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Фот ООД
2023-02-06   Доставка, инсталация/монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, вкл. четири... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 4 обособени позиции: обособена позиция 1: Трансилюминатор обособена позиция 2: UV/VIS Спектрофотометър обособена позиция 3: Прецизна полу-микро везна обособена позиция 4: Система за ултрачиста вода за лабораторни приложения Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на етапи, както следва: Доставката на лабораторното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-02-02   „Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване“ (Агенция "Митници")
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка през време на гаранциониия срок, съгласно предписания на производинтел, на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Рофа България ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2023-01-09   Доставка и гаранционна поддръжка на високоефективен течен хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, на... (Министерство на вътрешните работи)
„Доставка и гаранционна поддръжка на високоефективен течен хроматограф с тройно квадруполен масспектрометър, на спомагателно лабораторно оборудване, на сравнителни образци от метаболити на наркотични вещества, придружени от сертификати за анализ, на реактиви, придружени от сертификати за анализ, и на химикали без сертификати за анализ за нуждите на МИ на МВР“ с 6 обособ. поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособ. поз. от № 3 до № 6 (на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2022-09-30   „Доставка на каталитична апаратура в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по... (ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ - БАН)
„Доставка на каталитична апаратура в изпълнение на проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по обособени позиции”, включваща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Модулна система за каталитични изпитания ” Обособена позиция № 2 „Система от газов хроматограф с масспектрометър“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Софилко ООД
2022-09-09   „Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на система за високоефективна течна... (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
Доставка, монтаж/инсталиране/пускане в експлоатация и гаранционно обслужване на система за високоефективна течна хроматография (ВЕТХ). Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Доставените към оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и консумативи, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2022-08-18   Надграждане на техническите възможности на възможности за изпитване на приоритетни и приоритетно-опасни в-ва във... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на специфична апаратура, предназначена за конкретни регионални лаборатории на ИАОС, както и провеждане на обучение на служителите на Възложителя за работа с доставената апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2022-08-09   „Доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт към МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №7 и № 8 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД
2022-07-20   „Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“ (Изпълнителна агенция по околна среда)
„Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори“, което включва осигуряването на сервизно обслужване и навременна доставка на консумативи и резервни части за 3 броя живачни анализатори, модел DMA – 80, които са разпределени в ЦЛ София, РЛ Пловдив, РЛ Стара Загора и 6 броя живачни анализатори, модел HGHydraIIАА-АF в регионални лаборатории – РЛ Варна, РЛ Велико Търново, РЛ Монтана, РЛ Плевен, РЛ Русе и РЛ Хасково. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД
2022-06-22   Доставка на оборудване за нуждите на Националните еталонни лаборатории на Главна дирекция "Национален център по... (Български институт по метрология)
"Доставка на оборудване за нуждите на Националните еталонни лаборатории на Главна дирекция "Национален център по метрология" (ГД НЦМ) при Български институт по метрология, по 11 обособени позиции". Поръчката включва следните обособени позиции: ОП № 1: "Доставка на цезиев генератор и метеорологична станция"; ОП № 2: "Доставка на високоточeн многофункционалeн калибратор и мултимер"; ОП № 3: "Доставка на оборудване за температурни измервания"; ОП № 4: "Доставка на теглилки"; ОП № 5: "Доставка на UV/VIS/NIR … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД ЛАБИМЕКС АД МИКОМ БЪЛГАРИЯ ООД Спектри ЕООД СПЕКТРОТЕХ ООД Унисист инженеринг ЕООД
2022-03-16   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: “ Лабораторни химикали, реактиви и консумативи” - Обособена позиция № 2: „ELISA китове за определяне в серум на цитокини“ - Обособена позиция № 3: „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“ - Обособена позиция № 4: „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“ - Обособена позиция № 5:„ Консумативи за газов хроматограф“ - Обособена позиция № 6:„ Китове за определяне на Ig срещу паразити“ - Обособена позиция№ 7:„ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2022-02-23   Доставка на инфрачервен микроспектрометър с Фурие трансформация (FT-IR) за недеструктивен спектрален анализ на документи (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на инфрачервен спектрометър с микроскоп, с ATR модул управляван от софтуер, PC и гаранционна поддръжка – 1 (един) брой. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2022-02-07   „Доставка на нови машини и апаратура със специфични функции за нуждите на Института по микробиология „Стефан... (ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ)
Доставка на нови машини и апаратура със специфични функции за нуждите на ИМБ „Стефан Ангелов“ при БАН в 12 обособени позиции: 1: Доставка на нова универсална сушилня; 2: Доставка на мониторингова система за установяване на процентното съдържание на водород и въглероден двуокис; 3: Доставка на мониторингова система за установяване на процентното съдържание на метан и въглероден двуокис; №4: Доставка на лабораторна мелница; №5: Доставка на трансмитер, едноканален, мултипараметричен - pH, кислород, ORP и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Локатор-К ООД Фот ООД Хах Ланге ЕООД
2022-01-21   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с лабораторно оборудване, включваща три обособени позиции (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка на лабораторно оборудване, разделена на 3 (трии) обособени позиции: обособена позиция 1: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение с Микроскопска система; обособена позиция 2: Доставка на Матрица за таблетиране за ръчна хидравлична преса Specac; обособена позиция 3: Доставка на Аксесоари за инфрачервен спектрофотометър Nicolet 6700; Изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД Фот ООД
2021-12-23   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване по проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Обособена позиция 1: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 1 брой апаратура за определяне на стабилността на материали при опън Обособена позиция 2: Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на 1 брой FT-IR спектрометър за области far IR/THz, mid и near IR Подробните изисквания към изпълнението на поръчката, параметри, количества и стойности са посочени в ЧАСТ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие. Изпълнението на поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМЗ ООД АСМ 2 ЕООД
2021-11-25   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка по 30 обособени позиции. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Тримед медикал ООД
2021-09-17   „ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕЧНИ И ГАЗОВИ ХРОМАТОГРАФИ НА ФИРМА THERMO SCIENTIFIC И МОНТАЖ НА... (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва в обхвата си извършване на профилактика, диагностика, ремонт, сервиз на апаратура, актуализация на прилежащия софтуер; доставка на консумативи, монтаж на резервни части (при необходимост) за следните модели апарати, които са производство на фирма Thermo Scientific: Модел Thermo Finnigan TRACE GC с детектор TRACE DSQ – 2 броя; Модел Thermo Scientific TRACE GC 1300 с детектор TRACE TSQ 8000 – 2 броя; Модел Thermo Scientific TRACE GC 1300 с детектор TRACE TSQ 8000 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2021-08-20   "Доставка и монтаж на консумативи и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори)" (Изпълнителна агенция по околна среда)
Предметът на обществената поръчка включва извършване на доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на 62 броя апарати, като се вземе предвид наличния финансов ресурс и фактическото състояние на апаратите, от гледна точка на амортизацията им и възможността за поддържане или възстановяване на работните параметри на всеки от тях. Целта на настоящата обществена поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осъществени дейности, които да обезпечат нормалното функциониране на системите и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Мерк България ЕАД
2021-07-29   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-07-12   Доставка на реактиви, консумативи и стъклария по три обособени позиции в изпълнение на проект № BG14MFOP001-6.004-0006 (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви и консумативи за осигуряване на качествени изследвания и за оценка на състоянието на морската среда, в срок и в съответствие с договорните изисквания. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в приложение № 1 „Техническа спецификация“ от документацията. Количеството на стоките се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД
2021-07-02   Доставка на газов хроматограф с тандем-квадруполен масселективен детектор, оборудван с автоматичен инжектор за течни... (Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“)
В обхвата на поръчката са включени дейности по: І. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на газов хроматограф с тандем-квадруполен масселективен детектор, оборудван с автоматичен инжектор за течни проби и автоматичен инжектор за газови проби. ІІ. Две обучения за работа с апаратурата, всяко от които следва да бъде извършено от квалифицирано лице, притежаващо сертификат/удостоверение или друг надлежен документ от производителя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2021-06-30   Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на микровълнова система за разлагане във ФХФ на СУ „Св. Климент... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обектът на обществената поръчка е „доставка на стоки“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация, и гаранционно обслужване на 1 брой микровълнова система за разлагане за нуждите на проект ИНФРАМАТ: Д01-155/28.08.2018 и Д01-284/18.12.2019 — ИНФРАМАТ. Етапите по изпълнението на поръчката са следните: 1) Доставка на апаратурата в сградата на Факултета по химия и фармация (ФХФ) на СУ „Св. Климент Охридски“. 2) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2021-06-11   Доставка и инсталиране на лабораторно оборудване, включваща 4 обособени позиции (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обект на обществената поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избраният изпълнител следва да осигури доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, разделена на 4 (четири) обособени позиции: — обособена позиция 1 „Тринокулярен микроскоп“, — обособена позиция 2 „Система за пречистване и ултрапречистване на вода“, — обособена позиция 3 „Инвертен микроскоп“, — обособена позиция 4 „Флуоресцентен спектрометър за микрообеми“. Изпълнението на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД Лабтех ЕООД
2021-05-20   Доставка и инсталиране на комплексно аналитично оборудване за определяне на характеристики на материали, получени от... (Институт по полимери — БАН)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и инсталиране на комплексно аналитично оборудване за определяне на характеристики на материали, получени от екстракти на лечебни и ароматични растения, по обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 4 „Доставка на настолен (Benchtop/Tabletop) сканиращ електронен микроскоп (СЕМ)“, — обособена позиция № 5 „Доставка на инфрачервен спектрофотометър с Фурие трансформация и ATR приставка“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2021-04-15   Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка и гаранционно обслужване на техническо оборудване за химически лаборатории за изследване на наркотици с 3 обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на газови хроматографи с пламъчно йонизационен детектор и спомагателно оборудване“ — 9 бр. газови хроматографи; 1 бр. газов хроматограф с хедспейс аутосемплър; 4 бр. комплекти с азотен генератор, водороден генератор и въздушен компресор; 5 бр. комплекти спомагателно оборудване — аналитична и прецизна везна, ултразвукова вана, вортекс миксер и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2021-03-16   Доставка и гаранционно обслужване на система за пробоподготовка чрез ускорена екстракция с разтворители в изпълнение... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предметът на поръчката включва доставка, инсталиране, монтаж, настройка, подробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок на система за пробоподготовка чрез ускорена екстракция с разтворители (Accelerated Solvent Extractor System). Системата е подробно описана в приложение № 1 „Техническа спецификация“ от документацията. Място за изпълнение на поръчката: гр. Варна, на адрес, конкретно посочен в писмената заявка. Срок за доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2021-01-27   Доставка на УВ-ВИС спектрофотометър (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Доставка на 1 брой УВ-ВИС спектрофотометър. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката, параметри, количества и стойности са посочени в част ІІ. „Технически спецификации и условия за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД
2020-10-15   Доставка на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване в 2 обособени позиции (Министерство на вътрешните работи)
Обществената поръчка включва доставка, пускане в експлоатация, обучение и гаранционно обслужване на хроматографска апаратура и спомагателно оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АСМ 2“ ЕООД АСМ 2 ЕООД Т.Е.А.М. ООД
2020-06-10   „Доставка на лабораторна апаратура и оборудване за учебна и научна дейност за нуждите на Фармацевтичен факултет и... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторна апаратура и оборудване за обезпечаване на нуждите на катедри на МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции.На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките по ОП №№4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 и 35 по реда на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Биомед Фючар“ ЕООД „Данс Фарма“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Лабимекс“ АД „Лабприм“ ЕООД „Лабтех“ ЕООД АСМ 2 ЕООД РСР ЕООД
2020-01-27   Доставка на научна и лабораторна апаратура и оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински... (Медицински университет (МУ) — София — Ректорат)
Поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация (за всички обособени позиции), обучение на персонала (само за обособени позиции № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 25, 31 и 35), както и гаранционно поддържане (за всички обособени позиции) на доставената научна и лабораторна апаратура/оборудване за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет — София и е разделена на 35 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агролабтех Консулт“ ЕООД „Гея-99-Тест“ ООД „Данс Фарма“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Лабимекс“ АД „Лабко“ ЕООД „Лабприм“ ЕООД „Лабтех“ ЕООД „ЛабТрейд ВиА“ ООД „Метром България“ ЕООД „Ридаком“ ЕООД АСМ 2 ЕООД РСР ЕООД Фот ООД
2019-07-08   Доставка на консумативи за експертни изследвания (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи)
Доставка на консумативи за експертни изследвания по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 — Индикаторни тест ленти; Обособена позиция 2 — Плочки за тънкослойна хроматография; Обособена позиция 3 — Колони за течна хроматография. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ЕТ „Валерус — Валери Русинов“
2018-12-14   Доставка на апаратура по работен пакет 8 – „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и... (Медицински университет Пловдив)
Доставка на лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина за Медицински университет – Пловдив по 14 обособени позиции, посочени в раздел II.2) от настоящето обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елта 90М“ ООД „Лабор Диагностик“ ДЗЗД „Лабприм“ ЕООД АСМ 2 ЕООД АСМ2 ЕООД
2018-09-13   „Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи“ по 53 обособени позиции (Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи)
„Доставка на реактиви, химикали, материали и други консумативи“ по 53 обособени позиции. Обособени позиции от № 11 до № 53 ще се възложат според индивидуалната стойност на всяка от тях на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП. Отделянето на тази обособена позиция е извършено при наличието на изискваните условия съгласно посочената норма, а именно: прогнозната стойност на всяка една от тях не надхвърля 156 464 BGN без ДДС, а общата им стойност (49 310,10 BGN без ДДС) не надхвърля 20 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: C&T България ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Нова Груп Инвестмент СРЛ