Доставчик: Тримед ООД

4 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Тримед ООД

2023-03-10   "Доставка на болнични легла за нуждите на Клиника по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка на болнични легла за нуждите на Клиника по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД. Обществената поръчка включва доставка на различни видове болнични легла, по видове и количества, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички изделия/консумативи, включени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Тримед ООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2018-07-02   „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“ („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен)
Медицинската апаратура е групирана в 146 (сто четиридесет и шест) обособени позиции. Участниците могат да оферират по 1, повече или всички обособени позиции. Част от обособените позиции включват подпозиции съгласно техническата спецификация. Обособена позиция, включваща подпозиции, задължително се подава оферта по всички подпозиции, включени в обособената позиция. Неоферирането на някоя от подпозициите, включена в обособената позиция, е основание за отстраняване на участника от процедурата по съответната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Александър Медика“ ЕООД „АПР“ ООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Ел Дора“ ЕООД „Елпак-лизинг“ ЕООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Медисервиз“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Тримед“ ООД „Хигиенно-Медицинска Индустрия“ ЕООД „Хроно“ ООД Александър медика ЕООД АПР ООД Джи Ес Евро България ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Ел Дора ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД ЕТ „Алба ТМ — Александър Ацев“ ЕТ „Петър Караиванов“ ЕТ „Чавдар Андреев — А-А“ ЕТ ПЕТЪР КАРАИВАНОВ ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ-А-А ЕТ„Чавдар Андреев — А-А“ Лабекс Инженеринг ООД Медимаг ЕООД МЕДИСЕРВИЗ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Тримед ООД ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД Хроно ООД
2017-05-17   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения-бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Президент на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2016/2017 г. и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти; — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване; — обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване и доставка на резервни части. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВЛ-София ЕООД Ви енд Ди сървисис ЕООД Глобъл ентърпрайз ЕООД Дарис — МС ЕООД Дарис-МС ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Ел Дора ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Илан медицинска апартура ООД Инфолаб ЕООД Инфомед ЕООД Л.К.Б.-България ЕООД МДМ-97 ООД Медилон ЕООД Софарма Трейдинг АД Тримед медикал ООД Тримед ООД