Доставчик: „Медицинска техника инженеринг“ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Медицинска техника инженеринг“ ООД

2021-04-23   Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медилаб“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД Истлинк България ООД Медикъл Имидж ООД
2021-03-25   Доставка на медицинска апаратура по 12 (дванадесет) обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Доставка, монтаж, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на описаната в техническите спецификации апаратура и всички нейни компоненти. Доставките включват медицинска апаратура за лечебната дейност на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, разделена на 12 (дванадесет) обособени позиции. Място на изпълнение: МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД — гр. Сливен на адрес гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1. Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка по съответните обособени позиции чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ел Дора“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Илан Медицинска Апаратура“ ООД „Медицинска техника инженеринг ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД
2021-02-22   Доставка на реактиви, тестове и медицински изделия за клинична патология („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на реактиви, тестове и медицински изделия за клинична патология на 16 обособени позиции с прогнозни количества съгласно техническата спецификация, включващи лабораторни стъкла, ксилол, алкохол, оцветителни сетове, формалин, биопсични касети и други и настоящото обявление Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Химтекс“ ООД
2021-02-19   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, съгласно техническа спецификация в тръжната документация в раздел II, т. 3. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 6 и 9 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Интергаленика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-02-04   Сервизно обслужване и ремонт и доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на меди.... („Многопрофилна болница за активно лечение — Самоков“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е сервизно обслужване и ремонт, и доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура в „МБАЛ — Самоков“ ЕООД за срок от 2 (две) години от сключване на договор, част III съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в техническата спецификация към документацията, медицинска апаратура. Поръчката включва сервизна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД
2021-01-26   Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи и хирургични конци — полиамидни, за нуждите на „УМБАЛ —... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Пловдив“ АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ — Пловдив“ АД по обособени позиции с минимални изисквания съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка, и условия за изпълнение съгласно проекта на договор. С обществената поръчка ще бъдат възложени периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи и хирургични конци — полиамидни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД
2021-01-26   Доставка на общи медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вега Медикал“ ЕООД „Емония Фарматех България“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софинформпродукт — Грозданов“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2021-01-26   Доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на поръчката включва 20 обособени позиции, които съдържат в себе си различен брой артикула, представляващи медицински изделия, рентгенови и лабораторни консумативи. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Вес Корект“ ЕООД „Джи Ес Евро-България“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Сико — Фарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Титаника 2008“ ЕООД „Фаркол“ АД
2021-01-11   Доставка на медицински изделия частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК, рентгенови и лабораторни... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК, рентгенови и лабораторни консумативи за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен. Обектът на поръчката включва 23 обособени позиции, които съдържат в себе си различен брой артикули, представляващи медицински изделия, рентгенови и лабораторни консумативи. Пълното описание на обособените позиции е посочено в техническата спецификация — приложение № 1. Всеки от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „БК Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Вес Корект“ ЕООД „Глобал Медикал“ ООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Екостал“ ЕООД „Имплант Трейдинг“ ЕООД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Медикъл Имидж“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Титаника 2008“ ЕООД
2021-01-04   Доставка на медицински изделия за нуждите на Клинична лаборатория на „КОЦ — Русе“ ЕООД, по обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на Клинична лаборатория на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Обществената поръчка се разделя на 11 обособени позиции. ОП № 5 съдържа едно медицинско изделие. ОП № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 съдържат в себе си номенклатури медицински изделия. Участието за всички номенклатури от ОП № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 е задължително. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медилаб-с“ ООД „Медилаб“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД ЕТГ ЕООД
2020-12-29   Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по клинична патология на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на отделение по клинична патология на „КОЦ — Русе“ ЕООД. Обществената поръчка се разделя на 13 обособени позиции. ОП № 3, 6, 7, 12 съдържат по 1 медицинско изделие. ОП № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 съдържат в себе си номенклатури медицински изделия. Участието за всички номенклатури от ОП № 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 е задължително. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Омнимед“ ООД Аквахим 2020 ЕООД
2020-12-17   „Доставка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
„Доставка на медицински консумативи по обособени позиции за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 10 (десет) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Антисел България“ ООД „Бикомед“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД
2020-12-11   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД (възложител) съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Дитомед“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Истлинк България“ ООД „Медилон“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „РСР“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД
2020-12-04   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 146 (сто четиридесет и шест) обособени позиции („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи съгласно приложената техническа спецификация (приложение № 1 към документацията за участие) с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) включени в обособената позиция. В техническата спецификация са посочени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2020-11-27   Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 37 (тридесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Аквахим 2020“ ЕООД „АПР“ ООД „БГ Мед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Диахим“ ЕАД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Синмед България“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Химтекс“ ООД
2020-11-26   Доставка на реактиви и консумативи по XVIII обособени позиции за нуждите на „ДКЦ — Пловдив“ ЕООД („Диагностично-консултативен център — Пловдив“ ЕООД)
Доставка на реактиви, консумативи и медицински изделия по XVIII обособени позиции за нуждите на „ДКЦ — Пловдив“ ЕООД при количества и характеристики, описани в техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на възложителя и чрез посочена прогнозна стойност, определена за 24 м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „АПР“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Химтекс“ ООД
2020-11-23   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Доставка на общоболнични консумативи по утвърдена спецификация, съдържаща изискванията за техническите параметри на необходимите консумативи (приложение № 1) и изисквани образци за качество (приложение № 2), методика за оценка на офертите Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Билмед“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Мултимед Инженеринг“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД „Чардаклиев“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2020-10-02   Сервизно обслужване и ремонт и доставка на резервни части, модули, компоненти, конс. при необходимост на мед. ап. в... („МБАЛ — Самоков“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е сервизно обслужване и ремонт и доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура в „МБАЛ — Самоков“ ЕООД за срок от 2 (две) година от сключване на договор — част II, съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в техническата спецификация към документацията медицинска апаратура. Поръчката включва сервизна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дрегер Медикал България“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Емикрон“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД
2020-09-30   Доставка на общи медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на общи медицински изделия и лабораторни консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД по 36 (тридесет и шест) обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация. Не се допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в съответната обособена позиция. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в рамките на прогнозните количества по техническите спецификации по всяка обособена позиция. Изпълнителят на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Медиклим“ ЕООД „Медилаб-С ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД
2020-09-25   Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — част първа („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — по 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Всички изисквания относно начина на изпълнение на поръчката и участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "СОЛОМЕД" ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД Б.Браун Медикал ЕООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медилон ЕООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сърджимед ЕООД Фарма Проджект ЕООД
2020-09-01   Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на специализирана апаратура за оборудване на лаборатории... (Софийски университет "Св. Климент Охридски“)
Предметът на поръчката включва 8 обособени позиции. Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на 3 етапа, както следва: Доставката на апаратурата в сградата на Биологически Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата. Обучение за управление, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист посочен от възложителя. Приключването на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Диамед ООД РСР ЕООД
2020-08-28   Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за диагностика на коронавирус (COVID-19) за нуждите на „УМБАЛ „Свети... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за диагностика на коронавирус (COVID-19) за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени позиции, при количества и характеристики, описани чрез техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на възложителя, и чрез посочена прогнозна стойност, определена за 24 м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Елта 90М“ ООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „ОртоХим“ ООД
2020-07-24   Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка чрез предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, по следните обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Автоматичен анализатор за глюкоза — 1 брой“, — обособена позиция № 2 „Кръвно-газов анализатор — 1 брой“, — обособена позиция № 3 „Автоматичен биохимичен анализатор — 1 брой“, — обособена позиция № 4 „Автоматичен хематологичен анализатор — 1 брой“, — обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Хроно“ ООД АПР ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Хроно ООД
2020-06-12   Доставка на медицински манекени и друго оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет — гр.... (Тракийски университет)
„Доставка на медицински манекени и друго оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Манекен с пълна система за ресусцитация на възрастен“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Манекен с пълна система за ресусцитация с ЕКГ симулатор“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Симулатор на раждане с неонатален симулатор“ – 1 брой. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
2020-06-12   Доставка на мед.изделия включващи общоболнични мед.консумативи,лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на... (Многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Параскев Стоянов АД)
Открита процедура за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури” със срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Обществената поръчка е разделена на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта ЦМ“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Хелмед България“ ЕООД
2020-06-11   Доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД („Четвърта Многопрофилна Болница За Активно Лечение — София“ ЕАД)
Предмет на поръчката: доставка на диагностични реактиви и консумативи за нуждите на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД. Диагностичните реактиви и консумативи, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Диагностични реактиви и консумативи“, необходими за дейността на клинична, микробиологична и патологоанатомична лаборатории. В приложената техн. спецификация са посочени техните номенклатури с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Гамидор България“ ООД „Диамед“ ООД „Диахим“ ЕАД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД „Истлинк България“ ООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко.“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Топ-Диагностика“ ООД „Хроно“ ООД АПР ООД
2020-06-11   „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи със специфично предназначение за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
„Периодична доставка на медицински изделия и консумативи със специфично предназначение за нуждите на ВМА и подчинените й структури”, обособени в 20/двадесет /обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия и консумативи в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София - гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив - гр. Пловдив 4000, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ай Ви Ди България“ ООД „Антисел България“ ООД „Биомедика България“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Макс Медикъл България“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Сърджимед“ ЕООД Инфомед Сърджимед ЕООД
2020-06-08   Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез изпълнителния директор)
Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, при количества и характеристики, описани чрез техническата спецификация, публикувана в профила на купувача на възложителя, и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за 36 м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БГ Мед“ ЕООД „Гамидор България“ ООД „Диахим“ ЕАД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Омнимед“ ООД „Ридаком“ ЕООД
2020-06-03   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно техническа спецификация по 4 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Александър Медика“ ЕООД „Джи и Хелткеър България“ ЕООД „Дрегер Медикал България“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Емикрон“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медикал Имидж“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „С&Т България“ ЕООД „Сименс Хелткеър“ ЕООД „Скай Медикъл“ ООД „Топ Диагностика“ ООД
2020-05-27   Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по 5 (пет)... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодична доставка на превързочни материали за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД по 5 (пет) обособени позиции. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Срок за изпълнение на обществената поръчка — 24 месеца, считано от датата на сключване на договора (но не по-рано от 1.12.2020 г.), чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. В случай че към датата на изтичане на срока на договора … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД
2020-05-27   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Диамед“ ООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Соломед“ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Язон трейд ЕООД
2020-05-22   Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота... („МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД Екос Медика ООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2020-05-20   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД („Специализирана болница за активно лечение за пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД)
Поръчката касае периодични доставки след предварителни заявки на медицински изделия, консумативи и реактиви по три обособени позиции за нуждите на лечение на стационарните пациенти на „СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ — Русе“ ЕООД за период от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елпак Лизинг“ ЕООД „Истлинк България“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД АПР ООД
2020-05-19   Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет, гр. Стара Загора (Тракийски университет)
„Доставка на медицински и лабораторни консумативи за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции: — обособена позиция № 1 „Консумативи“, — обособена позиция № 2 „Стъклария“, — обособена позиция № 3 „Хранителни среди“, — обособена позиция № 4 „Реактиви за хематологичен анализатор Medonic — M - Series“, — обособена позиция № 5 „Реактиви за полуавтоматичен коагулометър Amelung КС4A“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД
2020-05-18   „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД” (Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД)
Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ”БИКОМЕД” ООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Булфарма“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Г и Т“ ЕООД „Гюс“ ООД „Екос Медика” ООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медикалпарк“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медисофтис“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг” АД „Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД
2020-05-18   „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по... (МБАЛ Лозенец ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология" в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Предметът на обществената поръчка включва доставка нареактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология, описани в Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Биомедика България“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Диахем“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Синмед България“ ООД „Химтекс“ ООД
2020-05-05   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД (МБАЛ Св. Пантелеймон-Ямбол АД)
Обект на обществената поръчка - Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 27 обособени позиции, като за обособени позиции от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 и 23 се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 17, 19, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БГ Мед“ ООД „Билмед“ ЕООД „Гамидор България“ ООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Диамед“ ООД „Диасистемс“ ЕООД „Елит Медикал“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Медиклим“ ЕООД „Медикъл Имидж“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Топ-Диагностика“ ООД „Химтекс“ ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Пи Кей Сайънтифик
2020-05-05   „Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД“ („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология“ за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 847 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Билмед“ ЕООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Диамед“ ООД „Диасистемс“ ЕООД „Диахем“ ООД „Диахим“ ЕАД „Елит Медикал“ ООД „Елта 90М“ ООД „Истлинк България“ ООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Нова Груп Инвестмънт“ ООД „Оптим Ко.“ ООД „Топ-Диагностика“ ООД
2020-04-23   Доставка и гаранционно обслужване на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по фонд „Наука“ на Медицински... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — гр. Варна)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа с апаратурата и оборудването, както и гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок за всички обособени позиции. Доставките се заявяват и конкретизират от възложителя по вид (търговска номенклатура), комплектация и количества. Предметът на обществената поръчката обхваща 7 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Модулна система за видеобиомикроскопия“, — обособена позиция № 2 „Портативен ехограф“, — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елпак Лизинг“ ЕООД „Лабимекс“ АД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хроно“ ООД
2020-04-13   Доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД)
Предметът на поръчката е доставка на реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката, са посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Бикомед” ООД “Топ-Диагностика“ ООД ”Нова Груп Инвестмент СРЛ” „БГ Мед“ ООД „Диасистемс“ ЕООД „Диахим“ ЕАД „Елит Медикал“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Лаб Диагностика” ООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Хроно“ ООД
2020-04-06   Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
Свързани търсения 🔍