Доставчик: Дъчмед Интернешанъл ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Дъчмед Интернешанъл ЕООД

2023-06-01   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Отделение за интензивно кардиологично... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 4 броя дефибрилатори, 14 броя монитори, 9 броя монитори с измерване на интензивно артериално налягане и система за вътре съдов ултразвук с висока резолюция. В техническата спецификация подробно е описана вида на медицинската апаратура и съпътстващото оборудване към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД
2023-06-01   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Клиниката по анестезиология и интензивно... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Анестезиологични апарати Обособена позиция № 2 – Респиратори Обособена позиция № 3 - Външни отоплители за кръв и кръвни продукти и инфузионни разтвори Обособена позиция № 4 - Затоплящи одеяла и системи за анестезия и интензивно лечение Обособена позиция № 5 – Бронхостопи Обособена позиция № 6 – Видеоларингоскопи Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-04-03   „Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. „Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-01   Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 51 обособени позиции Обособени позиции 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 ще бъдат възложени по реда на индивидуалната им стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно сключване на договор за възлагането им. Прогнозната стойност е 25 924,00лева без ДДС и не надхвърля 156 464,00 лв., както и не надхвърля 20 на сто от общата прогнозна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-01-05   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на отделенията по ОАИЛ, Онкологична хирургия, Лъчелечение и технологичен... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Предметът на поръчката включва доставка, монтаж, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация, включително гаранционен сервиз на: 1. Анестезиологичен апарат за ОАИЛ – 2 бр.; 2. Станция за наблюдение на мониторите в ОАИЛ; 3. Обдишващ апарат за изкуствена белодробна вентилация за ОАИЛ – 2 бр.; 4. Транспортен обдишващ апарат за ОАИЛ; 5. Мобилен дигитален ехограф за Отделение по онкологична хирургия; 6. Видеоендоскопска система за лапароскопска хирургия за Отделение по онкологична хирургия; 7. Дозов … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-30   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 21 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-12-16   „ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, МОНТАЖ,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Техническите параметри на всеки от апаратите са описани в приложената техническа спецификация– Приложение №1. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника. Поръчката включва доставка, монтаж, настройки и тестове, въвеждане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-12-13   „Доставка под условие на медицинска апаратура за нуждите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД ” по осем обособени позиции – I част (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Поръчката включва доставка под условие след заявка (възлагателно писмо) на възложителя на медицинска апаратура по обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, включително: монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, настройка, обучение на персонала и осигуряване на сервизно обслужване съгласно гаранционния срок, който не може да е по-малък от 24 месеца, считано от датата на протокола с който се констатира, че е монтиран и въведен в експлоатация при Възложителя. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД КлиниМаг ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-11-18   Доставка на медицински консумативи и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД - гр.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД)
Настоящата обществена поръчка е свързана с периодична доставка на медицински консумативи и разтвори за отделението по хемодиализа в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД - гр. Свищов“ за срок от 1 / една/ година. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 « Медицински консумативи» Обособена позиция №2 « Разтвори» Видовете медицински консумативи и разтвори са разделени в две обособени позиции, посочени в Техническата спецификация ( Приложение № 1, Приложение № 1.1 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-10-04   „Доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение и разтвори за перитонеално диализно лечение по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ и медицинските изделия, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-09-16   „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново” за срок от 24 месеца по общо 51 номенклатурни единици, разделени в 2 (две) обособени позиции - Обособена позиция 1 „Лекарствени продукти” и Обособена позиция 2 „Медицински изделия. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-09-13   Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 236 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по абонаментно сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на профилактика и всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софтуерна компания ЕООД Тримед медикал ООД Хроно ООД
2022-09-08   Открита процедура: „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 203 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-08-22   Aбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, включващо следните дейности: проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, която се извършва до 60 дни след сключване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дарис-МС ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софтуерна компания ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Хроно ООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-06-24   Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 24/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на медицински изделия c 395 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатурни единици. Класиране ще се извършва за всяка номенклатурна единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БЛАГИ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СТЕРИСМАРТ ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-06-21   Периодична доставка на специфичен урологичен и ендоурологичен консуматив (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен урологичен и ендоурологичен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД КлиниМаг ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД
2022-06-21   "Доставка на разтвори и медицински изделия за хемодиализа по обособени позиции за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД" (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД)
Доставката на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Разлог” ЕООД за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, конкретизирани по видове и количества в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Предметът на обществената поръчка се дели на следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на разтвори за хемодиализа” – участниците задължително оферират всички … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-06-02   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2021/2022, и включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, гаранционно обслужване и поддръжка, както и обучение за работа с него. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инверса ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД
2022-05-12   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МедиПап Логистикс ЕООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД Соломед ЕООД
2022-05-11   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката включва 300 номенклатурни единици - медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности .Прогнозната стойност е формирана при условията на чл.21 ал.8 от ЗОП и чл.5 от ППЗОП и представлява сбора от 390 000 лв. - прогнозна стойност на доставките и 195 000 лв. ( 50 на сто) по предвидените възможности за изменение на договора, посочени в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2022-04-18   Периодична доставка на консумативи и принадлежности за медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Периодична доставка на консумативи и принадлежности за медицинска апаратура по обособени позиции: Обособена позиция №1-Пациентни монитори, анестезиологични апарати и респиратори DREAGER; Обособена позиция №2-Консумативи и принадлежности за газова система Afnor за кислородна и аспирационна терапия; Обособена позиция №3-Консумативи и принадлежности за пациентни монитори анестезиологичните апарати и респиратори Mindray; Обособена позиция №4-Консумативи и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Веомет ЕООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Сиконикс Груп ЕООД Соломед ЕООД
2022-03-29   „Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на “МБАЛ „Княгиня... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 158 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общо болнични изделия и консумативи по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2022-03-28   „Доставка на концентрати, медицински изделия за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка на определени стоки, свързани с хемодиализа, с предмет: „Доставка на концентрати, медицински изделия за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати за УМБАЛ “Александровска" ЕАД в четири обособени позиции” чрез открита процедура съгласно чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП. Медицинските изделия, включени в настоящата процедура са обособени в 4 (четири) самостоятелни обособени позиции, всяка от които съдържа номенклатури, подробно описани по вид, технически изисквания, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Живас ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-15   ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, МОНТАЖ,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът на настоящата поръчка е за „Доставка на специализирана медицинска апаратура за дейността на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти. Обществената поръчка се разделя на 12 (дванадесет) обособени позиции. За всеки вид медицинска апаратура има подробни параметри и характеристики в Техническите спецификации за всяка обособена позиция. Общата стойност на поръчката е 559 734,00 лева без ДДС или 671 680,80 лева с ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-03-02   “Периодична доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в „Отделение по... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение на пациенти в „Отделение по нефрология и хемодиализа ” на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД ”, подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация, разделена на 10 обособени позиции, : ОП №1 – Хемодиализатори, стерилизирани с пара, ОП№ 2 : Хемодиализатори, вътрешнопарова стерилизация, ОП № 3: Хемодиализатори, стерилизирани с етилен диоксид, гама лъчи и други видове, ОП№ 4: Хемодиализатори с мембрана … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-02-24   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, по 10 обособени позиции за срок от 24 (двадесет и читири) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД КлиниМаг ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Т.Е.А.М. ООД топ хоспитал сървис ад Фот ООД
2022-02-23   „Aбонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включени труд и прогнозна пределна стойност на резервни части... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се дейности по пълно абонаментно извънгаранционно техническо обслужване с включен труд и прогнозна пределна стойност на резервните апарати - за срок от 24 (двадесет и четири) месеца по 5 номенклатурни единици. Номенклатурна единица № 1- АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ DATEX-OHMEDA-AESPIRE с мониторна система DASH5000 и газов модул GE RAC2A или еквивалент – 1 брой Номенклатурна единица № 2- РЕСПИРАТОР VIASYS-VELAили еквивалент - 1 брой Номенклатурна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД
2022-02-21   „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Дейност по абонаментно сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по 27 обособени позиции съгласно Техническа спецификация и в съответствие с техническите изисквания на конкретната апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медифол ЕООД РЕЙМЕД 09 ЕООД С & Т България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-11-10   Доставка на медицински консумативи и разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД)
Настоящата обществена поръчка е свързана с периодична доставка на медицински консумативи и разтвори за отделението по хемодиализа в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр. Свищов“ за срок от 1 / една/ година. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция №1 «Медицински консумативи» Обособена позиция №2 «Разтвори» Видовете медицински консумативи и разтвори са разделени в две обособени позиции са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Капамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2021-11-03   Доставка чрез периодични заявки на консумативи за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за хемодиализа, включващи всички разходи за изпълнение на доставката, мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2021-10-25   „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД)
Видовете стоки, предвидени за доставка са общо 29 на брой- разделени в 5 обособени позиции. Артикулите за доставка са описани подробно в приложена Техническа спецификация и представляват медицински изделия– диализатори, кръвни линии, фистулни игли, катетри за временен съдов достъп, катетри за постоянен съдов достъп, дезинфекционни разтвори, апирогенни филтри, хемоперфузори и разтвори за запълване на постоянни катетри. Доставяните стоки трябва да притежават всички необходими обозначения, СЕ-маркировка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Капамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2021-09-20   Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Медицинска апаратура Mindray, Обособена позиция №2 - Изградената вътрешна инсталация за медицински газове Air Liquide Обособена позиция №3 – Устройства за резервирано захранване на медицинска апаратура Обособена позиция №4 – Медицинска апаратура за рентгенова диагностика Обособена позиция №5 - Медицинска апаратура Stryker System Обособена позиция №6 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАМЕДИКА ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Емикрон ЕООД Медиком 2000 ООД Сиконикс Груп ЕООД
2021-09-03   „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания, медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение и разтвори за перитонеално диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Етропал Трейд ООД Медекс ООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2021-08-13   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” – ЧАСТ 3 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Кардио Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2021-08-11   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД С & Т България ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ-Диагностика ООД
2021-07-14   Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение за нуждите... („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик“ АД)
Предмет на обществената поръчка: периодична доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за хемодиализно и перитонеално диализно лечение съгласно приложената спецификация за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка, чрез периодични предварителни заявки по вид и количество. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Истлинк България ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2021-06-18   „Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа... (Университетска Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София „св. Йоан Кръстител” ЕАД)
„Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лион ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-06-14   Доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за... („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за нуждите на отделение „Диализно лечение“ на „МБАЛ — Добрич“ АД: концентрати за хемодиализа — 10 номенклатури, медицински изделия за хемодиализа — 17 номенклатури, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати — 7 номенклатури, подробно описани в техническата спецификация и приложението към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
Свързани търсения 🔍