2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-04-04   Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД, конкретизирани по видове и количества в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Предметът на обществената поръчка се дели на 11 обособени позиции, като всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 53 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от документацията за участие. Всички условия за изпълнението на поръчката и изисквания към участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медекс ООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-17   Доставка на медицински изделия за Хемодиализа за дейността на “УМБАЛ - ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД- гр.Стара Загора (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
оставка на медицински изделия за Хемодиализа за дейността на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Всяка отделна обособена позиция включва съответен брой и вид номенклатури, посочени подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Участник може да подава оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Участниците подават оферти само за пълна обособена позиция. Не се допуска частично офериране в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Сани Мед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-01   „Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за лечение на болни с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив”, по самостоятелно обособени позиции съгласно Приложение №2 Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената прогнозна стойност, определена за максималната продължителност на договора от 36м. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-11-11   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, превързочни и други материали за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. ОП 1. Стерилен и нестерилен медицински консуматив, рентгенови филми, превързочни и други материали ОП 2. Медицински изделия за лечение на деца с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа Медицинските консумативи и изделия са подробно описани в Техническа спецификация от документацията. Оферираните продукти трябва да отговарят на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-10-12   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-04-04   "Доставка на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД" (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - КАРНОБАТ ЕООД)
Доставката на медицински консумативи за нуждите на отделение по Хемодиализа към „МБАЛ – Карнобат” ЕООД, конкретизирани по видове и количества в техническата спецификация. Доставката ще се осъществява периодично, след предварителни писмени или устни заявки от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интергаленика ООД Истлинк България ООД Сани Мед ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-03-15   Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – медицински консумативи и лекарствени продукти за отделение по диализа, групирани в 53 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Всички условия за изпълнението на поръчката и изисквания към участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медекс ООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-01-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Ергин ЕООД Интерагро-90 ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-11-04   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД
2021-09-10   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 24 обособени позиции. Възложителят изисква комплексно изпълнение на поръчката. Съобразно изискването, участниците участват общо за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която участват. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се извършва съобразно техническите и технологични стандарти за дейността и включва следните дейности: -първоначален преглед на апаратурата и/или съоръженията за установяване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ЕТ КЛИМАТРОНИК - КРАСИМИР СЕМОВ ЕТ Янка Янкова Георгиева ИДСМ ООД Медиком 2000 ООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД ПАСОНАР - ГИНОВИ И СИЕ СД С & Т България ЕООД Сани Мед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софтуерна компания ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-09-03   „Доставка на медицински изделия и медикаменти за диализно лечение, разтвори за перитонеално диализно лечение,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания, медицински изделия и лекарствени продукти за диализно лечение и разтвори за перитонеално диализно лечение и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закон за медицинските изделия и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Етропал Трейд ООД Медекс ООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2021-04-08   Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез приложение № 2 „Техническа спецификация“, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Аквахим 2020 ЕООД Г и Т ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД
2021-03-19   Доставка на специфични медицински изделия за клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на процедурата е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД. по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от 1.08.2021 година до 31.01.2023 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интерагро-90 ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД
2020-06-11   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предлаганите от участниците медицински консумативи трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИКОМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Дана Медикал ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Медимекс – Петрова ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Рей Медикал ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД
2020-05-27   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Диамед“ ООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Соломед“ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Язон трейд ЕООД
2019-08-26   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД,, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос-Медика“ ООД „Ел Дора“ ООД „Ортомед Трейдинг“ ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД Интерагро - 90 ЕООД Медикард ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Язон трейд ЕООД
2018-09-03   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на процедурата е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос Медика ООД Интерагро — 90 ЕООД Медикард ООД Минерва Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД
2018-06-08   Доставка на медицински изделия, дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Касае се за доставка на медицински изделия, дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за нефрология. Обектът на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия, дезинфекционни разтвори, консумативи за хемодиализа и медицински изделия за нефрология за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в публично състезание за срок от 24 месеца за дейността на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Етропал Трейд ООД Сани Мед ЕООД
Свързани търсения 🔍