Доставчик: СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД

2023-10-03   Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна диагностика... (Медицински университет)
Поръчката е разделена на 11 обос позиции, както следва: Оп №1 – Консумативи за взимане на венозна кръв Оп №2 – Реактиви и консумативи за изолиране и нормализиране на геномна ДНК Оп №3- Реактиви за изолиране на геномна ДНК от парафинови блокчета Оп №4- Реактиви за изолиране на нуклеинови киселини от тъкан и телесни течности Оп №5- Реактиви за пречистване на геномна ДНК Оп №6- Реактиви за PCR и MLPA анализ Оп №7- Реактиви за секвениране по Сангер Оп №8- Реактиви за микрочипов анализ Оп №9- Реактиви и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-09-26   „Периодична доставка на реактиви и консумативи по 8 /осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Периодична доставка на реактиви и консумативи по 8 /осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Лозенец” ЕАД”, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-08-29   Доставка на система за дигитална полимеразна верижна реакция (dPCR) (ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение)
В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по: 1. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация на система за дигитална полимеразна верижна реакция (dPCR) – 1 брой. 2. Обучение за работа с апаратурата. 3. Гаранционна поддръжка на доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари за период от минимум 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ извършването на доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-08-18   Доставка на диагностикуми и консумативи за микроскопско и културелно изследване за туберкулоза през 2023 г. по... (Министерство на здравеопазването)
Целта на обществената поръчка е осигуряване на диагностикуми, лични предпазни средства и консумативи за микробиологичните лаборатории към лечебните заведения, както и за имунологични изследвания на медицинския персонал, ангажиран в диагностика, лечение и грижи за пациентите с туберкулоза, MDRTB и XDR-TB в изпълнение на дейностите по “Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България, 2021-2025 г.” за 2023 година. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-06-15   Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на... (Медицински университет)
Доставка на лабораторни китове, консумативи и реактиви по обособени позиции за нуждите МУ-Плевен в изпълнение на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както следва: Обособена позиция №1: Китове за секвениране от следващо поколение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-06-15   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранц. обслужване и поддръжка на апаратура... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апаратура по проект №BG05M2OP001-1.002-0001 финансиран от ОП„НОИР2014-2020г.”, процедура BG05M2OP001-1.002, Изграждане и развитие на ЦК“ – 5 обособени позиции, подробно описани в Приложение 1- Техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМС ООД Елпак Лизинг ЕООД Марвел ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-03-06   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-11-07   Доставка на материали, консумативи и реактиви за геномно секвениране по споразумение Д01-302/17.12.2021 с МОН за... (Медицински университет)
Поръчката включва доставка на реактиви, материали и консумативи, описани в Техническа спецификация /Приложение №1/. Поръчката е разделена на 9 (девет) обособени позиции, с посочени необходимите характеристики на артикулите, както следва: ОП №1 – Реактиви и консумативи за изолиране и нормализиране на геномна ДНК ОП №2 – Реактиви за пречистване на PCR продукти ОП №3- Консумативи за обработка на венозна кръв ОП №4- Реактиви за изолиране на геномна ДНК от парафинови блокчета ОП №5- Реактиви консумативи за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-09-20   Доставка на разнообразни консумативи и реактиви за експертни изследвания (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
Поръчката включва доставка на различни видове консумативи и реактиви за експертни изследвания, за срока на договора (3 год), по 7 обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособени позиции от № 4 до № 7 (на обща стойност 27 480,90 лева без ДДС) по реда, предвиден за индивидуалната стойност на всяка една от тях - чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени позиции е извършено при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-07-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ Д-Р Д. ГРАМАТИКОВ ЕООД” (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки – медицински изделия и консумативи, осъществявана чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в СБАЛПФЗ - Русе ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Поръчката съдържа 25 самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури : общоболнични медицински изделия и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2022-06-16   „Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на лаборатория по клинична имунология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
„Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на лаборатория по клинична имунология при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД“. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 17 (седемнадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД
2022-06-02   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Предметът на обществената поръчка е доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2021/2022, и включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско оборудване, гаранционно обслужване и поддръжка, както и обучение за работа с него. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инверса ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КО-МЕД МЕДИЦИНТЕХНИК ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Стамар 2013 ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД
2022-05-05   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 4» Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-04-07   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВ. СОФИЯ" ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диахим ЕАД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-03-25   Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” Реф. номер на поръчката: 10/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 499 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Поради големият обем информация по посочване на номенклатурните единици и съответните количества е практически невъзможно тази информация да се изложи в Обявлението за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИНИ ОТС ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Хроно ООД
2022-03-15   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Биомедика България ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД
2022-02-18   „Доставка на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на лаборатория по клинична... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД)
Обособена позиция № I – съгласно посоченото количество в приложение № 1 към техническата спецификация. Обособена позиция № II - съгласно посоченото количество в приложение № 2 към техническата спецификация. Обособена позиция № III - съгласно посоченото количество в приложение № 3 към техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Топ-Диагностика ООД
2022-01-24   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 11 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 11 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация ( Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Посочените, в Техническата спецификация, количества химикали и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-12-13   Закупуване на консумативи за ДНКпрофилиране на 14000 ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация,... (Министерство на вътрешните работи)
Обособена позиция № 1: Закупуване на реактиви за изолиране, STR амплификация и пробоподготовка за фрагментен анализ на ДНК. Обособена позиция № 2: Закупуване на консумативи за автоматичен 24-капилярен ДНК секвенатор 3500xl Applied Biosystems. Обособена позиция № 3: Закупуване на лабораторни консумативи. Обособена позиция № 4: Закупуване на консумативи във връзка с ДНК регистрацията на криминално проявени лица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-11-08   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 3 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2021-09-07   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 29 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 29 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Хроно ООД
2021-08-25   Доставка на реактиви, химикали и консумативи за нуждите на Медико-Диагностична Лаборатория по Геномна Диагностика... (Медицински университет)
Поръчката включва доставка на реактиви, химикали и консумативи, описани в Техническа спецификация по обособени позиции /Приложение № 1/ Поръчката е разделена на 5 (пет) обособени позиции, с посочени необходимите характеристики на артикулите. Обособена позиция № 1 – Реактиви за изолиране и секвениране на ДНК В обособената позиция са включени – 6 вида артикули. Обособена позиция № 2 – Реактиви за изолиране на ДНК от тъкани и парафинови блокчета В обособената позиция са включени – 2 вида артикули. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-08-05   „Периодична доставка на тестове, реактиви и консумативи по 3 /три/ обособени позиции за идентификация на Covid-19“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодични доставки на тестове, реактиви и консумативи за идентификация на Covid-19 разделена на 3 /три/ обособени позиции, както следва: ОП№1 „Периодична доставка на тестове, реактиви и консумативи за идентификация на Covid-19 за апарати "Auto-Pure 32-A" - екстрактор и "Bioer" – амплификатор. обособената позиция. ОП №2 ''Бърз тест за детекция на COVID-19 Antigen за дентификация на Covid-19 ''.ОП №3 ''Тампон с транспортна среда за вируси за идентификация на Covid-19 ''.Срок за изпълнение на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-08-03   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции (Медицински университет)
Обект на поръчката е доставката на лабораторни реактиви, консумативи и китове, съгласно Техническите спецификации към всяка обособена позиция на документацията, осъществявана чрез покупка. Предметът на обществената поръчката обхваща 10/десет /обособени позиции. Критериите за подбор описани в документацията важат за всички обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2021-06-23   Доставка по заявка на лабораторни реактиви и консумативи за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД („Втора многопрофилна болница за активно лечение — София“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка по заявка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и отделение по клинична патология за срок от 2 години за нуждите на „Втора МБАЛ — София“ ЕАД, като е разделен на 37 (тридесет и седем) обособени позиции. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Възложителят въвежда изискване за комплексност на офертата за всяка обособена позиция, която … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Биомедика България ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Топ-Диагностика ООД
2021-06-22   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения — бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската Коледа“ 2020/2021, и включва изпълнението на следните дейности: — доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения — бенефициенти, — монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация, — обучение за работа, — гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дарис-МС ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Сани Мед ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед ООД
2021-05-10   Доставка на консумативи за флоуцитометрия, клетъчно култивиране, секвениране, набори за екстракция и ELISA тестове (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на консумативи за флоуцитометрия, клетъчно култивиране, секвениране, набори за екстракция и ELISA тестове. Финансирането на настоящата обществена поръчка по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и от бюджета на НЦЗПБ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-04-14   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване и поддръжка на апарати по проекти, финансирани от ФНИ и по Национална програма за елиминация на морбили и рубеола. Обект на обществената поръчка е доставка на апарати, осъществявани чрез покупка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка е разделен на 25 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛКБ Фертрийбс” ГмбХ – КЛОН СОФИЯ КЧТ АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Лабтех ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Телехим ООД Фот ООД
2021-03-26   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи („Многопрофилна болница за активно лечение Лозенец“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ за нуждите на клинична лаборатория, отделение по трансфузионна хематология, лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология, Лабораторията по микробиология и вирусология и лаборатория по клинична имунология и включва 40 (четиридесет) обособени позиции. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните продукти, включени в техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Топ-Диагностика ООД Фот ООД
2019-10-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍