Доставчик: Лабприм ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Лабприм ЕООД

2023-08-18   „Доставка на специфична апаратура по 5 обособени позиции за нуждите на Фармацевтичен факултет към Медицински... (Медицински университет)
Доставка на специфична апаратура по 5 обособени позиции за нуждите на Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Обществената поръчка е разделена на 5 обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Лабприм ЕООД
2023-07-26   Доставка, инсталиране и въвеждането в експлоатация на лабораторно оборудване, принадлежности и консумативи за... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
настоящата поръчка е разделена на 28 обособени позиции и включва доставка, инсталиране, въвеждането в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на : ОП №1: „Растежни камери“ ОП № 2: „Фотобиореактор от тръбен тип“ ОП № 3: „Спектрофотометър за микрообеми с интегриран флуорометър“.; ОП № 4: „Real-time PCR система“.; О№ 5: „Високооборотна настолна хладилна центрофуга“ ; ОП № 6: „Високооборотни настолни центрофуги“ ; ОП № 7: „Система за хоризонтална гел електрофореза с едновременна визуализация … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Ридаком ЕООД
2023-07-18   Доставка на материали и консумативи за хроматография и ЯМР спектроскопия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предметът на поръчката предвижда извършване на еднократна доставка, осъществена чрез покупка на мaтериали и консумативи и е разделен на 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 – „Материали за колонна и тънкослойна хроматография и за хроматография чрез твърдофазна екстракция“ Обособена позиция 2 – „Колони и консумативи за високоефективна течна хроматография“ Обособена позиция 3 – „Колони и консумативи за газова хроматография“ Обособена позиция 4 – „Колони и консумативи за флаш хроматография … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Фот ООД Хромтек ЕООД
2023-07-18   Доставка и инсталиране на лабораторни апарати (ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН)
Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции Обособена позиция 1 Лабораторна сушилня с принудителна конвекция (ЦК), която е възложена на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП Обособена позиция 2 Генератор за високо напрежение, която е възложена на основания чл. 20, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОП Обособена позиция 3 Планетарен центробежен миксер (ЦК) (в ЦАИС ЕОП обособена позиция 3 е създадена като обособена позиция 1, поради техническа невъзможност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-06-29   Доставка на консумативи и материали за ИОНХ - БАН по обособени позиции“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: № 1. Лабораторна стъклария по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 2. Консумативи за лаборатория по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 3. Консумативи - ДСК апарат DSC 404 F3 NETZSCH по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“; № 4. Консумативи за реакторни системи по проект № BG05M2OP001-1.001-0008 „НЦМЧТ“;№ 5. Консумативи - фитинги за моделни електрохимични клетки към многоканална изследователска станция по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД АСМ 2 ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Месер България ЕООД Фот ООД
2023-05-26   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ И ИЗПИТВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на оборудване за контрол и изпитване за нуждите на ХМТУ Поръчката е разделена на 10 обособени позиции ОП №1 „Доставка и въвеждане в експлоатация на преносим оптичен спектрофотометър“ ОП №2 „Доставка и въвеждане в експлоатация на аналитична везна -три броя“ ОП №3 „Доставка и въвеждане в експлоатация на вакуум сушилня - два броя“ ОП №4 „Доставка и въвеждане в експлоатация на PH метър“ ОП №5 „Доставка и въвеждане в експлоатация на магнитна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ЛабТрейд В и А ООД МВ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Тест Солюшънс ООД
2023-04-13   „ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ“ (ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ-БАН)
Предмет на обществената поръчка е „Доставка и инсталиране на комплексно лабораторно оборудване“, с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Комплексно стационарно лабораторно оборудване за нуждите на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Обособената позиция включва 10 подпозиции, подробно описани в Техническата спецификация; Обособена позиция № 2 – „Доставка на Система за ултрачиста (тип 1) и чиста (тип 3 или тип 2) вода с резервоар мин 25 л и Система за ултрачиста (клас … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД Софлаб ООД
2023-04-10   „Доставка на апаратури за ИОНХ-БАН“ (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
В предмета на настоящата обществена поръчка се включват следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Доставка на сух бокс“; Обособена позиция № 2 - „Високотемпературна хоризонтална тръбна пещ, окомплектована с газоподаваща система“; Обособена позиция № 3 – „Вакуум сушилня, окомплектована с вакуум помпа и контролер“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД Лабприм ЕООД Марвел ООД
2023-04-06   ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели, Флаш хроматограф и... (Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ))
ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели, Флаш хроматограф и Ротационен вакуум изпарител“. Обществената поръчка е разделена на три обособени позици, както следва: Обособена позиция 1 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА спектрофотометър за изследователски цели“; Обособена позиция №2 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА Флаш хроматограф“ Обособена позиция №3 - „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА два броя ротационен вакуум … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-04-05   „Доставка на система за високоефективна тънкослойна хроматография“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка, монтаж, настройка, подробно изпитване, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала за работа със система за високоефективна тънкослойна хроматография („система“) за нуждите на Медицински университет - Варна. Минималните технически характеристики и окомплектоване са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-04-05   Надграждане на техническите възможности на апарат за ултра бърза центрофужна хроматография, чрез закупуване на... (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Апаратурата за надграждане (допълнителния ротор с обем 200 мл.) трябва да e напълно съвместимa с вече закупен апарат за ултра бърза центрофужна хроматография, модел FCPC A на производител Kromaton-Rousselet Robatel, Франция. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части и принадлежности, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2023-02-02   „Доставка на уреди и апарати за лабораторно оборудване“ (Агенция "Митници")
Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка през време на гаранциониия срок, съгласно предписания на производинтел, на апаратура за лаборатория на Агенция „Митници“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Астел ЕООД ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Рофа България ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2022-11-29   Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Предмет на поръчката е периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура в 3 обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за разбъркване и нагряване Позиция 2 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за работа под вакуум Позиция 3 - Периодична доставка на стандартна лабораторна апаратура за измерване и регистриране Общата прогнозна стойност на трите обособени позиции е 308 331 лева без ДДС. Обособена позиция № 3 се възлага по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД
2022-09-28   „Специализирана апаратура за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик на специализирана апаратура за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предметът на поръчката е разделен на 6 (шест) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 - „Термовизионна камера“; Обособена позиция № 2 - „Вертикален автоклав“; Обособена позиция № 3 - „ATR модул за FT-IR спектрофотометър ALPHA II, Bruker“; Обособена позиция № 4 „Везни“; Обособена позиция № 5 „Лампи за спектрофотометър“; Обособена позиция № 6 „Автоматичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД Лабтех ЕООД ЛабТрейд В и А ООД Лирекс БГ ООД Марвел ООД
2022-09-16   „Доставка на настолен лиофилизатор и ротационен вакуум-изпарител“ (ИНСТИТУТ ПО МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ "АКАДЕМИК РУМЕН ЦАНЕВ")
„Доставка на настолен лиофилизатор и ротационен вакуум-изпарител“ с 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на НАСТОЛЕН ЛИОФИЛИЗАТОР (freeze dryer) с вакуум-помпа и сет от принадлежности за вакуум-изпарение“ . Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на Ротационен вакуум-изпратител със система за нагряване и контрол на процеса на изпарение“. Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Лабприм ЕООД Фот ООД
2022-08-22   Доставка на лабораторно оборудване и консумативи за нуждите на Университета по хранителни технологии (УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ)
Дейностите, предмет на възлагане, се изразяват в доставки и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване. Подробно описание, включващо технически характеристики и количества за всеки артикул, както и изискванията за изпълнение на поръчката са представени в Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са разписани подробно в проекта на договора. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД Лабтех ЕООД Марвел ООД ФИЛЛАБ ЕООД
2022-04-14   „Доставка на спектрофотометри, микроскопи и друга научна измервателна апаратура за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“ (ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ")
Пълният обхват на поръчката включва избор на доставчик за доставка на спектрофотометри, микроскопи и друга научна измервателна апаратура за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски. Поръчката е разделена на пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Спектрофотометри“ Обособена позиция № 2 – „Автоматичен поляриметър“ Обособена позиция № 3 – „Микроскопи по проектна дейност“ Обособена позиция № 4 - „Микроскопи за учебни лаборатории“ Обособена позиция № 5 - „Термовизионна камера и прозорец за термографско … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД РСР ЕООД
2021-09-08   „Доставка на апаратура по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии” и оборудване за нуждите на... (ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на апаратура по проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии” и оборудване за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на многоканална изследователска станция; Обособена позиция № 2 – Доставка на едноканална система за електрохимични изследвания; Обособена позиция № 3 – Доставка на автоматичен филм апликатор; Обособена позиция № 4 - Доставка, монтаж и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Лабприм ЕООД МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД РСР ЕООД
2021-06-30   Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване, включващ 2 обособени позиции (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Обект на обществената поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като избранията изпълнител следва да осигури доставка и инсталиране на лабораторно оборудване, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ротационнен вакуум изпарител(1 бр.) в комплект с водна баня,(1бр.) вакуум помпа(1бр.) и вакуум контролер(1бр.) за нуждите на проект № КП-06-Н49/3 от 26.11.2020.; Обособена позиция 2: ATR приставка за FT-IR спектрометър - 1 бр. за нуждите на проект ИНФРАМАТ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ИНФОЛАБ ООД Лабприм ЕООД
2021-04-16   Доставка на апаратура и оборудване за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински университет „Проф. д-р... (Медицински университет — Варна „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“)
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на доставка на апаратура и оборудване за нуждите на МУ — Варна, наричани за краткост „стоки“, описани в техническата спецификация (приложение № 1) към документацията. Поръчката включва доставка на стоки, предварително заявени от възложителя, конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества, както и монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа за обособени позиции № 1, 2, 3 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Лабприм ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Фот ООД
2019-11-25   Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект... (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Чрез възлагането на обществената поръчка се цели да се осигури доставка, инсталация, пускане в експлоатация, обучение на персонала и предоставяне на гаранционно обслужване на основно и специализирано лабораторно оборудване за лаборатория „In vitro размножаване“ към департамент „Агробиотехнологии“, основно и специализирано лабораторно оборудване за лаборатория „Вирусологични изследвания“, лаборатория „Микробиологични изследвания“, лаборатория „Клетъчна и молекулярна биология“ към департамент „Биоактивност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софлаб“ ООД АА Медикъл България ООД Биосистеми ООД Елта 90М ООД Лабко ЕООД Лабприм ЕООД Фот ООД
2018-12-28   „Доставка на оборудване за научноизследователска дейност по работни пакети 6, 7, 10, 11 и 12 за ПУ „Паисий... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Доставка на: 1. оборудване за лаборатория за препаративно изолиране, пречистване и контрол на ензими и биологично активни вещества; 2. оптичен поляризационен микроскоп — 1 бр.; 3. високоефективен течен хроматограф (HPLC) с детектори UV/RI/FLU — 1 бр.; 4. спектрофотометър — 1 бр.; 5. оборудване за лаборатория за концентриране, сушене и енкапсулиране на ензими и биологично активни вещества; 6. оборудване за лаборатория за инвитро изследване на процесите в гастроинтестиналния тракт; 7. установка за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Аквахим“ АД „ЛКБ Фертрийбс—Гезелшафт“ М.Б.Х „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Метром Бългрия“ ЕООД Лабприм ЕООД Шимадзу Ханделсгезелшафт м.б.Х....
2018-03-21   „Доставка, инсталиране, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване“ (Агенция „Митници“)
Предметът на възлагане с настоящата поръчка е „доставка, инсталиране, монтаж и гаранционна поддръжка на лабораторно оборудване“ за лаборатории на АМ по об. позиции, както сл.: — ОП № 1: „Доставка, инсталиране, монтаж и гаранционна поддръжка на газов хроматограф с пламъчно-йонизационнен детектор“, — ОП № 2: „Доставка, инсталиране, монтаж и гаранционна поддръжка на вълново-дисперсионен рентгено-флуресцентен анализатор на съдържание на сяра в нефтопродукти“, — ОП № 3: „Доставка, инсталиране, монтаж и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Т.Е.А.М.“ ООД Лабприм ЕООД Пролаб Инстументс ЕООД Рофа България ЕООД