Доставчик: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

2023-07-24   „Закупуване на защитно оборудване – 6840 броя гащеризон за защита в опасна среда, 6840 броя защитна маска за... (Министерство на вътрешните работи)
Доставка на ,,6840 броя гащеризон за защита в опасна среда, 6840 броя защитна маска за многократна употреба, 6840 броя противогази", с следните обособени позиции: Обособена позиция 1- „Закупуване на гащеризон за защита в опасна среда – 6840 броя“ , Обособена позиция 2-„Закупуване на защитна маска за многократна употреба – 6840 броя“ , Обособена позиция 3-: „Закупуване на противогази – 6840 броя“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-07-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване по обособени позиции, за нуждите... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и оборудване за диагностичната и лечебна дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 7 обособени позиции. Техническите параметри, характеристика и окомплектовка на медицинската апаратура и оборудване от всяка обособена позиция са подробно описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация – Приложение № 1. Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 357 000 лева без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД
2023-06-29   ”Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 10 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на апаратурата. Ремонтът приключва при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интермедика Груп ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-29   Доставка на техника за дихателна защита (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
Обществената поръчка обхваща доставка на техника за дихателна защита по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка на въздушно-дихателни апарати“ - 1500 комплекта; Обособена позиция № 2 „Доставка и гаранционно обслужване на компресори за зареждане на бутилки за въздушно – дихателни апарати”- 28 броя; Обособена позиция № 3 „Доставка и гаранционно обслужване на стендове за изпитване на въздушно – дихателни апарати“ - 23 броя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-06-16   „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 25/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 237 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-18   Доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива „Българската... (Администрация на президента на Република България)
Доставка на медицинско оборудване, предназначено за лечебни заведения - бенефициенти по благотворителната инициатива "Българската Коледа" 2022/2023, и включва изпълнението на следните дейности: доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения – бенефициенти; монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация; обучение за работа; гаранционно обслужване и поддръжка на доставеното медицинско оборудване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-05-11   „Сервизно обслужване на техника за дихателна защита” по три обособени позиции (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Сервизно обслужване на техника за дихателна защита” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сервизно обслужване на компресори”; Обособена позиция № 2 „Сервизно обслужване на стендове за изпитване на дихателни апарати, марка „Draeger” модел Quaestor 7000”; Обособена позиция № 3 „Сервизно обслужване на стенд за изпитване на дихателни апарати, марка „MSA” модел “ProfiCHECK.net”. Сервизното обслужване на техниката за дихателна защита има за цел да се извърши техническо обслужване и ремонт, при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-03-22   „Следгаранционно абонаментно техническо поддържане на анализатори за алкохол в дъха тип “Draeger Alcotest 7510“ (Министерство на вътрешните работи)
Следгаранционно абонаментно техническо обслужване на анализатори за алкохол в дъха тип “Draeger Alcotest 7510“ - на 159 (сто петдесет и девет) броя анализатори и допълнително на 249 (двеста четиридесет и девет) броя, общо 408 (четиристотин и осем) броя анализатори за алкохол в дъха тип “Draeger Alcotest 7510“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-27   Закупуване на тест-касети за електронен анализатор "Dräger Drug Test 5000" за тригодишен период (Министерство на вътрешните работи)
Закупуване на 27 500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) броя седемвалентни тест-касети за електронен анализатор „Dräger Drug Test 5000“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-10   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура по обособени позиции” (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за лечебната и диагностична дейност на „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на пет обособени позиции: -ОП №1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Видеоендоскопска апаратура”; -ОП №2 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Анестезиологично работно място”; -ОП №3 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Среден клас респиратори – 2 бр.”; -ОП №4 - „Доставка, монтаж и въвеждане в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-02-03   Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД по обособени позиции (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура, обучение на персонала на възложителя за работа с доставената медицинска апаратура, гаранционно обслужване и доставка на необходимите части в рамките на гаранционния срок. Минималните задължителни технически изисквания към предлаганата медицинска апаратура са посочени в Техническата спецификация. Обществената поръчка се разделя на 6 обособени позиции. ОП № 4, 5 и 6 се възлагат по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Соломед ЕООД
2023-01-31   „Следгаранционно абонаментно техническо обслужване на анализатор „Drаeger Drug Test 5000“ (Министерство на вътрешните работи)
Следгаранционно абонаментно техническо обслужване на анализатори „Drаeger Drug Test 5000“ - на 68 (шестдесет и осем) броя анализатори от подписването на договора и на допълнителни 35 (тридесет и пет) броя от 01.12.2023 г. – общо на 103 (сто и три) броя анализатори „Drаeger Drug Test 5000“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-01-26   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на “МБАЛ – Хасково” АД в четири обособени позиции (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка се включва изпълнението на следните дейности: 1. Пълна профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата в обем и обхват в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура. 2. Отстраняване на отклонения от технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, възникнали в хода на нейната експлоатация. 3. Настройка/калибровка на апаратурата в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Перфект Медика ООД Томед ООД
2023-01-24   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура за нуждите на клиниките по анестезиология, съдова хирургия и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2023-01-23   Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части и консумативи за анестезиологично... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и, при необходимост, доставка на резервни части и консумативи за следното медицинско оборудване: анестезиологичен апарат Fabius plus XL - 2 броя, монитор Infinity Delta и Infinity Docking - 2 броя, монитор Vista 120 - 3 броя, пациент монитор Vista 120 (version 3) – 3 бр., газов модул Scio Four Oxi - 2 броя и подлежаща на присъединяване в рамките на срока на действие на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
2022-12-30   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 21 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2021-12-16   Извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура, производство на "Дрегер" за УМБАЛ „Света Анна” – София АД. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор. Медицинската апаратура, подлежаща на абонаментна извънгаранционна поддръжка, е описана в техническа спецификация, изготвена от Възложителя и представляваща неразделна част от процедурата. Участниците подават само една … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД
2021-06-29   Сервизно обслужване на техника за дихателна защита (Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) - МВР)
„Сервизно обслужване на техника за дихателна защита” по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Сервизно обслужване на компресори”; Обособена позиция № 2: „Сервизно обслужване на стендове за изпитване на дихателни апарати, марка „Draeger” модел Quaestor 7000”; Обособена позиция № 3: „Сервизно обслужване на стенд за изпитване на дихателни апарати, марка „MSA” модел “ProfiCHECK.net”. Сервизното обслужване на техниката за дихателна защита има за цел да се извърши техническо обслужване на техниката с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер сейфти България ЕООД
Свързани търсения 🔍