2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-10   Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД; в три обособени позиции подробно описани в техническа спецификация. Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти опиати; Обособена позиция № 3 Лекарствени продукти за отделение по медицинска онкология. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-27   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническата спецификация (Приложение 1), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-07   „Доставка на новорегистрирани противотуморни лекарствени продукти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок до 31.12.2023 г.” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на новорегистрирани противотуморни лекарствени продукти за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок до 31.12.2023 г.”. Обхватът и основните параметри са подробно описани в Техническата спецификация. Обществената поръчка включва 2 обособени позиции, които съдържат различен брой номенклатурни единици. Възложителя допуска представяне на оферти за част от номенклатурните единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-31   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на противотуморни и други лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД София-град по 3 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК” Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични... (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 312 номенклатури (номенклатурни единици). Лекарствените продукти са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения продукт, количество активно лекарствено вещество, лекарствена форма, мярка, прогнозно количество и прогнозна стойност, в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Обществената поръчка не е разделена на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-01-25   Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ – В. Търново“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа 34 обособени позиции, описани подробно в Техническа спецификация. Всяко лекарство представлява отделна обособена позиция. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-11-11   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, гр. Благоевград" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, гр. Благоевград“, разделен в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва: Обособена позиция № 1 – „Противотуморни лекарствени продукти” – 129 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти от ПЛС” – 138 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти извън ПЛС” – 79 номенклатурни единици. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-11-09   „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / включени в ПЛС за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена на номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-26   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология c 242 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-27   „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-26   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-16   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р МАРИН... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
“ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 27 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК” Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Глава девета от Закона за обществените поръчки, съгласно чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП е Управителят на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД София-град Предмет на настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-08   Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД Поръчката съдържа 1 обособена позиция, съдържаща 105 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна единица в обособената позиция. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция. Оценката се извършава по номенклатурни единици. Няма изискване за комплексност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-02   „Доставка на лек.продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания, на лек.прод. от ПЛС за лечение на др.... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-08   Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, предназначени за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на лекарствени продукти за нуждите на лечебното заведение, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията за участие, състоящи се от общо 204 вида лекарствени продукти, предназначени за третиране на пациенти с онкологични и хематологични заболявания, описани включително чрез посочената тук прогнозна стойност за максималния срок на договора/ите от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Инвекс Трейдинг АД Капитал фарм ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Ремеди трейдинг ООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-05   ,,Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
1.Предмет на поръчката съгласно общия номенклатурен речник е с код по CPV 33600000 за ДОСТАВКА (покупка) (обект по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените проъчки – „ЗОП“) на лекарствени продукти при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции” чрез открита процедура по ЗОП (процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 ЗОП). Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-28   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология c 22 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-28   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Поръчката съдържа две самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури и представлява периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за периода от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-21   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-13   „Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат номенклатури на лекарствени продукти, разделени по ATC (Анатомотерапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение (например: перорална, парантерална или др. форма, в съответствие с посоченото в Техническата спецификация) и забележка (за приложимите случаи). Посочените в Техническата спецификация лекарствени продукти са включени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2022-04-11   Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД,... (Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД)
Предмет на процедурата е „Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД, невъзложени с процедура № 01407-2021-0003”. Настоящата процедура е разделена на номенклатури. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури . Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи на един изпълнител. Оценяването се извършва по отделно за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-24   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и други заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и други заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-16   „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 2/две/ обособени позиции, съдържаща номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-08   Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-25   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 2 обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на ПЛС“, съдържаща 59 броя номенклатурни единици; 2. Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в ПЛС“, съдържаща 19 броя номенклатурни единици. Лекарствените продукти в двете обособени позиции са описани подробно, за всяка номенклатура- международно непатентно наименование на лекарствения продукт, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-23   Доставка на лекарствени продукти – общи и за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП) – общи и за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от всяка отделна ОП, на основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 167 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-16   Доставка на лекарствени средства за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа 1 обособена позиция с 26 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна единица. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици. Оценката се извършава по номенклатурни единици. Няма изискване за комплексност на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-11   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД по четири обособени позиции" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническите спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-01-26   Доставка на лекарствени продукти по две обособени позиции (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на поръчката е доставка чрез покупка на лекарствени продукти, при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по две обособени позиции” чрез открита ускорена процедура по ЗОП, при МОТИВИ подробно описани в раздел I. ОБЩИ УСЛОВИЯ от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-12-20   „Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД” (Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД)
Предмет на процедурата е „Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД”. Настоящата процедура е разделена на номенклатури. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури . Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи на един изпълнител. Оценяването се извършва по отделно за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-17   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-15   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК” Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Настоящата обществена поръчка е разделена в 2 обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-18   Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-18   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническите спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-10   Доставка на лекарствени продукти от ПЛС и ИПЛС (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е "Доставка на лекарствени продукти от ПЛС и ИПЛС”, разделен в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва: Обособена позиция 1 – „Противотуморни лекарствени продукти” – 123 номенклатурни единици; Обособена позиция 2 – „Лекарствени продукти от ПЛС” – 133 номенклатурни единици. Обособена позиция 3 – „Лекарствени продукти извън ПЛС” – 82 номенклатурни единици. Техническите и функционални изисквания на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-08   Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции: Обособена позиция № 1- лекарствени продукти, подлежащи на договаряне от ЦОПСЗ- 286 номенклатури; Обособена позиция № 2- лекарствени продукти, неподлежащи на договаряне от ЦОПСЗ- 126 номенклатури. Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата спецификация количества, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-05   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания за нуждите на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-02   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УСБАЛО ЕАД-1“ (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, основен код: 33600000 – Фармацевтични продукти. Настоящата процедура е разделена на 201 бр. номенклатури. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури . Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи на един изпълнител. Оценяването се извършва по отделно за всяка номенклатура.. Обща прогнозна стойност на обществената поръчката е 40 060 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-29   „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка е с 2/две/ обособени позиции, съдържаща номенклатури, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1-Лекарствени продукти за общо болнично лечение, включваща 108 номенклатури с прогнозна стойност в размер на 1 764 689.93 лв. без ДДС и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2-Лекарствени продукти за цитостатично лечение с прогнозна стойност в размер на 27 698 220,81 лв. без ДДС, включваща 79 номенклатури, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-10-26   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания по две обособени позиции, за нуждите на... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП) за лечение на онкологични заболявания по две обособени позиции, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от всяка отделна ОП, на основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-18   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. В настоящата поръчка всеки лекарствен продукт е самостоятелна номенклатура. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-14   ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД” (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Поръчката съдържа три самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури и представлява периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за периода от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-06   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. ". Поръчката включва 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 386 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 123 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍