Доставчик: Диагностик Имиджинг ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Диагностик Имиджинг ООД

2023-11-01   „Доставка на система за вътресъдов ултразвук за нуждите на „УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на медицинска апаратура, представляваща: система за вътресъдов ултразвук, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител и сключване на договор при най-благоприятни за УМБАЛ „Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД
2023-08-29   Доставка на лекарствени продукти (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 614 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (379 бр. номенклатурни единици); - Обособена позиция № 2 – лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (235 бр. номенклатурни единици); Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-08-07   Дост. на лек. прод. за лечение на солидни злок. заболявания,на лек. прод. от ПЛС за лечение на др. заболявания,на... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-07-23   Доставка на лекарства по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански, по периодични... (МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА" ООД)
Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница“ ООД, гр.Сандански, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-08   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ''СВЕТА ПЕТКА'' АД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на лекарствени продукти, необходими за дейността на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки. Пълно описание на предмета на поръчката е подробно представен в тръжната документация и Техническата спецификация към тръжната документация и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Предметът на поръчката е обособен на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-06-05   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ /СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предмет на доставка са лекарствени продукти съгласно Приложение №2 на ПЛС. Лекрствата са обединени в една обособена позиция, включваща в състава си 182 номенклатурни единици. Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие в една, няколко или всички номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-25   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Четвърта (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-03-17   „Доставка на лекарствени продукти по 9 /девет/ обособени позиции, включително контрастно вещество за ангиография“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“ за срок от 14 месеца на 9 лекарствени продукта, разделени в обособени позиции, както следва: ОП №1 V08AB10- Iomeprol- 350 mg/ml 200 ml- sol. for injection ОП №2 B01AC17 - Tirofiban 0,25 mg/ml – 50 ml - conc. for sol. for infusion ОП №3 J06BB01-Human normal immunoglobulin 5%-5 ml - amp ОП №4 N03AX12 - Gabapentin 300 mg - Capsule ОП №5 N02BE01- Paracetamol 500mg- tabl. ОП №6 R06AE09 - Levocetirizin … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2023-03-17   Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, инвазивни процедури при деца,... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на мед. изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, инвазивни процедури при деца, ендоваскуларно лечение и електрофизиология в кардиологията, групирани в 35 броя обос. позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обос. позиции, са посочени в Техническо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД
2023-03-16   Доставка на система за измерване на налягане/ФФР базирана на микрокатетърна технология с възможност за измерване на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на система за измерване на налягане/ФФР базирана на микрокатетърна технология с възможност за измерване на dPR и устройство за атеректомия за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“ Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-02-09   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ и включва следните 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък; Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти не включени в Позитивния лекарствен списък. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. На … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-01-13   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 2/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер 2/2023. Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти" c 600 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-23   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина" ЕАД. Поръчката включва 277 номенклатури на лекарствени продукти, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички номенклатури, включени в обществената поръчка, описани с отделен номер в Техническата спецификация – Приложение № 1. Срокът на изпълнение на обществената поръчка е 12 (дванадесет) … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-22   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2022-12-06   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на лекарствени продукти по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-11-29   Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД. Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на Втора МБАЛ - София ЕАД подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Поръчката включва 183 номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури. Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-18   “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” и включва 24 обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Място за изпълнение на поръчката е МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с административен адрес – гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1. Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-09-12   „ДОСТАВКА НА КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА /СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на контрастни вещества, включени в Приложение №2 към ПЛС за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД
2022-09-01   „Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024 г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1- Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС и включва съответните номенклатурни единици, Обособена позиция № 2 - Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки и включва съответните номенклатурни единици и Обособена позиция №3 - други лекарствени продукти и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-09   „Доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, химикали, реактиви и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт към МУ-Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП и във връзка с чл. 7 от ППЗОП, Възложителят ще възложи изпълнението на доставките на стоки по ОП №7 и № 8 по реда на индивидуалната им стойност - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АСМ 2 ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД
2022-07-15   Доставка на лекарствени продукти (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 598 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: - Обособена позиция № 1 – лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (377 бр. номенклатурни единици); - Обособена позиция № 2 – лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (221 бр. номенклатурни единици); Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-28   Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВ. СОФИЯ" ЕАД)
Доставка на: 1.Анестетици 2.Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства 3.Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия 4. Антиинфекциозни лекарствени средства 5. Лекарствени средства повлияващи кръвосъсирването 6. Кръвни продукти и плазмозаместители 7. Лекарства повлияващи сърдечно-съдовата система 8. Лекарства прилагани при кардиогенен шок 9. Диуретици 10. Дерматологични средства 11. Храносмилателна система 12. Хормони, ендокринни средства и мускулни релаксанти 13. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Истлинк България ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
2022-04-04   Доставка на лекарства по смисъла на ЗЛПХМ за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, по периодични заявки, в... (МБАЛ "ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА" ООД)
Доставка на лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ ”Югозападна болница” ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на Възложителя, съгласно Спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-29   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД”. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по Анатомо терапевтичен код (АТС). Възложителят разделя поръчката на 14 (четиринадесет) обособени позиции, като всеки участник може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
2022-03-29   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 40 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелт-2000 ЕООД Хелткеър С ООД Химтекс ООД
2022-03-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД с две обособени позиции (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД с две обособени позиции“. ОП № 1: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД". ОП № 2: „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД". В предмета на поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-07   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2021-12-21   Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД)
„Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД- гр. Гоце Делчев. Изделията, предмет на доставка, са описани подбродно в техническата спецификация, както и в документацията към обществената поръчка, прикачена в общия раздел Параметри. Описание има и към всяка обособена позиция. Настоящата поръчка е разделена на 72 обособени позиции. Същите са най - общо за доставка на катетри, дезиле, катетри със специално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2021-11-16   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-14   ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД” (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Поръчката съдържа три самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури и представлява периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за периода от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Техническата спецификация се състои от 5 (пет) обособени позиции. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2021-10-06   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. ". Поръчката включва 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 386 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 123 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-06   Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на оп ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Тс. Количествата, посочени в Тс, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Тс от съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи. При изпълнение на договора за обществената поръчка Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интерагро-90 ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Хелткеър С ООД
2021-10-06   „Доставка на лекарствени продукти през 2022г." (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-29   Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък“ и включва 5 обособени позиции: Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните продукти, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД
2021-09-27   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 16/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти" c 548 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2021-09-16   „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 1/една/ обособена позиция, съдържаща 239 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-07   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 29 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 29 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Хроно ООД
Свързани търсения 🔍