Доставчик: „Б. Браун Медикал“ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът „Б. Браун Медикал“ ЕООД

2021-04-13   Доставка на общоболнични медицински консумативи и изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински консумативи и изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Биомедика България“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Медитрейд“ ЕООД „Уелкеър“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2021-04-05   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД)
Предмет на настоящата процедура е доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, с оглед обезпечаване на нейното нормално функциониране за едногодишен период. Доставките ще се извършват на база периодични заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Настоящата поръчка е разделена на 13 обособени позиции, както следва: Позиция 1 — антиинфекциозни препарати, туберкулостатици и противовъзпалителни лекарствени продукти; Позиция 2 — инфузионни разтвори; Позиция 3 — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД
2021-03-12   Доставка на лекарствени продукти по 7 обособени позиции (Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“)
Обособените позиции(ОП) са: ОП № 1 „Азитромицин капс. 250 мг.“,ОП № 2 „Азитромицин филм тб. 500 мг“,ОП № 3 „Левофлоксацин тб. 500 мг“, ОП № 4 „Левофлоксацин фл. 5 мг/мл 100 мл“, ОП № 5 „Хепарин натрий фл. 25 000 IU 5 мл“, ОП № 6 „Хепарин нискомулякулярен 0,4 мл“, ОП № 7„Хепарин нискомулякулярен 0,6 мл“. Обществената поръчка обхваща доставка и обновяване на следните лекарствени продукти(ЛП): J.Антиинфекциозни препарати за системно приложение J01.Антибактериални средства за системно приложение: Азитромицин … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Соломед“ ЕООД
2021-02-19   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, съгласно техническа спецификация в тръжната документация в раздел II, т. 3. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 6 и 9 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Интергаленика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-02-18   Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтични групи R, S и V за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 31 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 32 до 37 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. За обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „ДАНСОН-БГ” ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс” ООД „Софарма Трейдинг” АД „Фьоникс Фарма” ЕООД
2021-02-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-10-26   „Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
„Доставка на ангиографски консумативи за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ за период от 24 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 4 (четири) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Емония Фарматех България“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фармтекс Медикъл“ ЕООД „Хелт-2000“ ЕООД
2020-10-22   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 3 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 3, по 24 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Профимедика“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фармтекс Медикъл“ ЕООД „Хелткеър С“ ООД РСР ЕООД
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1, по 58 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена в документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-09-09   Доставка на медицинска апаратура — спринцовкови (нискообемни) инфузионни помпи („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставката на медицинска апаратура — спринцовкови (нискообемни) инфузионни помпи, за нуждите на отделение по хирургия на вродени сърдечни малформации (ВСМ) и детска реанимация на клиника по детска кардиология към МБАЛ НКБ ЕАД — гр. София, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея и приложена в документацията за участие. В рамките на изпълнение на договора изпълнителят обучава за работа с апаратите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД
2020-07-14   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 (дванадесет) месеца франко болничната аптека на възложителя, гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2. Доставката на заявените количества лекарствени продукти трябва да се извършва в срок до 2 (два) работни дни от получаването на заявката, а при спешни заявки — в рамките на деня на получаване на заявката. Доставките следва да се извършват от 8:00 ч. до 15:30 ч. (това не се отнася за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-06-12   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по 3 обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. В Таблици № 1, 2 и 3 във формат Excel са посочени лекарствените продукти, описани по Анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество, мярка, количество, прогнозна стойност за единица мярка за всеки лекарствен продукт и обща прогнозна стойност за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД ДАНСОН – БГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска лига – ГАЦ АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-06-12   Лекарствени продукти от АТC група N “Нервна система”, АТC група R “Дихателна система”, АТC група P “Антипаразитни... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N “Нервна система”, анатомо- терапевтична група R “Дихателна система”, анатомо- терапевтична група P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, анатомо- терапевтична група S “Сензорни органи" и анатомо- терапевтична група V “Разни”, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в Електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Медекс” ООД “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон -БГ“ ООД „Дансон – БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „ДАНСОН БГ” ООД „Дансон-БГ“ ООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Дансон“ ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „МАРИМПЕКС – 7“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Про Фармация“ ЕООД „Про Фармация” ЕООД „Профармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Соломед” ЕООД „Софара Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР“ „Търговска лига - Глобален Аптечен център“ АД „Търговска Лига - Глобален Аптечен Център” АД „Търговска лига — ГАЦ“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен... „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Дансон - БГ ООД Дансон -БГ ООД Дансон БГ ДАНСОН БГ ООД Дансон ООД Дансон- БГ ООД Дансон-БГ ЕООД Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарма АД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Софарма Трейдонг АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГАЦ АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА - ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ООД Търговска лига ГАЦ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА EООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьоникс Фарма“ ЕООД Фьоникс фьрма ЕООД
2020-06-10   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, разделена на 2 обособени позиции: ОП № 1 „Лекарствени продукти, включени в приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък“, която включва 320 номенклатурни единици; ОП № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 198 номенклатурни единици, подробно описани в глава II „Техническа спецификация“. Всеки участник може да представи оферта за 1, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-05-18   „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ”АД” (Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД)
Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ”БИКОМЕД” ООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Булфарма“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Г и Т“ ЕООД „Гюс“ ООД „Екос Медика” ООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медикалпарк“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медисофтис“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг” АД „Софинформпродукт - Грозданов“ ЕООД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД
2020-05-18   „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“ (МБАЛ Лозенец ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Медилон“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инжинеринг“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Юнимедика“ ЕООД
2020-05-08   Лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствени продукти от B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“, посочени в техническата спецификация на обществената поръчка намираща се в електронната система на адрес: https://cop.mh.government.bg/ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Софарма Трейдинг” АД „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Екос-Медика“ ООД „Инбиотех“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „МагнаФарм“ ЕАД „Маримпекс — 7“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медекс“ ООД, 131268894 „Медекс“ ООД, гр. София „Медекс” ООД „Про Фармация“ ЕООД „Профармация“ ЕООД „Рош България“ ЕООД „Соломед“ АД „Соломед“ ЕООД „Соломед” ЕООД „Софарма Трейдинг“ „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг“ АД, гр. София „Софарма Трейдинг” АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол“ АД, гр. Бургас „Фаркол” АД „Фаркол0У АД „Фармимпорт“ АД „ФАРМИМПОРТ” АД „Фармимпорт”АД „Фармнет“ ЕАД „Фармнет” ЕАД „Фьоник Фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ EООД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма“ ЕООД, гр. София „Фьоникс Фарма” ЕООД Алта Фармасютикълс ЕООД Б. БРАУН МЕДИКАЛ Б.Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България АД МагнаФарм България ЕАД МагнаФарма България ЕАД Маримпекс – 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД МЕДЕКС ООД, Медекс” ООД Про Фармация ЕООД Профармация ЕООД Рош България ЕООД СОЛОМЕД EООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, Софарма Трейдинг“ АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪ АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Фьркол АД
2020-05-07   „Доставка на лекарствени продукти (лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични... (МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на лекарствени продукти (лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти) за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“ разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава ?? Техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД МагнаФарма България ЕАД Маримпекс-7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-04-29   Доставка на лекарствени средства (МБАЛ „Св. Пантелеймон — Ямбол“ АД)
1. Периодична доставка на лекарствени средства съгласно „Техническа спецификация на лекарствените средства — към обществена поръчка за „Доставка на лекарствени средства“ в тръжната документация. 2. Спецификацията на лекарствените средства е разделена на 2 обособени позиции, като по Първа обособена позиция — „Упойващи средства за апарат Dreger Fabius“ се участва общо за цялата обособена позиция, тоест може да има само един спечелил участник за първа обособена позиция, а по Втора обособена позиция — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Екофарм“ ЕООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Профармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Търговска лига — Глобален аптечен център
2020-04-24   Доставка на медицинска апаратура, съгласно техническа спецификация за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД (УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД)
Доставка на медицинска апаратура, съгласно техническа спецификация за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД
2020-03-24   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Канев“ АД“ за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 2 (две) самостоятелно обособени позиции. Обособена позиция № 1 — „Лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал“ ЕООД „Дансон-БГ“ ООД „Екос Медика“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Мармит Юнайтед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фармимпорт“ АД „ФАРМИМПОРТ” АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Дансон-БГ ООД Екос Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска лига – Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-03-23   Доставка на лекарствени продукти („Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД)
Периодични доставки на лекарствени продукти по 2 обособени позиции за срок от 12 месеца. Лекарствените продукти са описани по генерични наименования, лекарствена форма и количество активно вещество, разпределени в 2 обособени позиции, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт по всяка обособена позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аксон България“ АД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Магна Фарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Про Фармация“ ЕООД „РСР“ ЕООД „СБМ Интернешънъл“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД ЕТ „ДВН — Галина Йорданова“
2020-03-23   Периодично повтарящи се доставки на специфичен медицински консуматив за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок... („Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД)
Доставка чрез покупка на специфичен медицински консуматив за нуждите на УСБАЛО ЕАД за период от 24 месеца. Поръчката е разделена в 8 обособени позиции, както следва: — ОП № 1 „Стерилни/нестерилни мед. изделия — операционен блок“, номенклатури 1—36 от техн. спецификация — приложение № 1 от документацията за участие, — ОП № 2 „Мед. изделия „чиста стая“, номенклатури 37—42 от техн. спецификация, — ОП № 3 „Мед. изделия „химиотерапия“: номенклатури 43—68.3 от техн. спецификация, — ОП № 4 „Мед. изделия … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Евромед — София“ ООД „Ергин“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Миери“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт — Грозданов“ ЕООД „Сърджимед“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Юнимедика“ ЕООД РСР ЕООД
2020-03-20   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София („Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД — София)
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София c включени 213 видове специализирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението: апаратура за неврохирургия, за анестезиология и интензивно лечение, за диализа, за ревматология, за професионални заболявания, за нефрология, за конвенционална образна диагностика, за компютърна и магнитнорезонансна томография, за нуклеарна медицина, за хирургия, за хематология, за клинична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „АПР“ ООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бултехномед“ ООД „Вега Медикал” ЕООД „Дрегер Медикал България“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Емикрон“ ЕООД „Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медицинска техника“ ООД „Медконсултинг“ ЕООД „Савена БГ“ ЕООД „Сименс Хелткеър“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софтуерна Компания“ ЕООД „Топ Хоспитал Сървис“ АД „Хроно“ ООД
2020-03-19   Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА, обособени в 7 (седем) обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Интерагро-90“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелткеър С“ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Екос Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-03-11   Доставка на дезинфектанти за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София („Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД — София)
Доставка на дезинфектанти c включени 58 номенклатурни единици. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за 1 или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „МТИ“ ООД
2020-03-09   Доставка на лекарствени продукти в „СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по групи: 1. Лекарствени продукти, повлияващи храносмилателната система. 2. Лекарствени продукти, повлияващи кръв и кръвотворни органи. 3. Лекарствени продукти, повлияващи сърдечосъдовата система. 4. Дерматологични средства. 5. Хормонални препарати за системно приложение с изключение на полови хормони и инсулини. 6. Антиинфекциозни лекарствени продукти. 7. Неопластични лекарствени продукти. 8. Лекарствени продукти, повлияващи мускулно-скелетната система. 9. Лекарствени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон БГ“ ООД „Екос — Медика“ ООД „Екос —Медика“ ООД „Магна Фарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-03-05   Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ... (Изпълнителен директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатоция и гаранционна поддръжка на ангиографски апарат за коронарна и периферносъдова диагностика и интервенционални процедури и ендоскопска 3D система и сетове ендоскопски инструменти за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „С и Т България“ ООД
2020-03-04   Периодична доставка на реконструктивни лицево-челюстни и травматологични медицински изделия по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на реконструктивни лицево-челюстни и травматологични медицински изделия по обособени позиции, обособени в 8 (осем) обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Електро Мед България“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Юнивърсити Медикал Рисърч“ ООД
2020-02-25   Доставка на специфични консумативи за анестезия, реанимация и интензивно лечение за нуждите на МИ — МВР (Медицински институт — МВР)
Предметът на обществената поръчка е доставка на специфични консумативи за анестезия, реанимация и интензивно лечение по 10 (десет) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10 се допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции. За останалите обособени позиции участието е комплексно и не се допуска участие по отделни номенклатурни единици. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед“ ЕООД „Хелт-2000“ ЕООД РСР ЕООД
2020-02-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Медицински институт — МВР, разпределени в 10 обособени позиции с оглед предназначението им и конкретизирани по номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 към документацията за участие в обществената поръчка, и със срок на действие на договора за възлагане на обществена поръчка 36 месеца, считано от датата на подписването му от двете страни. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Екофарм“ ЕООД „ЕТ ДВН — Галина Йорданова“ „МагнаФарм България“ ЕАД „Мармит Юнайтед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2020-01-22   Доставка на лекарствени продукти (Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Периодични доставки на лекарствени продукти за срок до 1.8.2020 г. Лекарствените продукти са подробно описани по генерични наименования, лекарствена форма, количество активно вещество, единична мярка и прогнозно годишно количество, разпределени в 12 групи, като оферти могат да се подават за всеки вид лекарствен продукт от всички групи. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Медекс“ ООД
2020-01-17   Сервизно обслужване на медицинска апаратура за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД — София чрез изпълнителния директор)
Сервизно обслужване на медицинска апаратура за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София c включени 175 видове специализирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва проверки на технико-експлоатационните възможности, както и извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бултехномед“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Джи и Хелткеър България“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Емикрон“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медконсултинг“ ЕООД „С&Т България“ ЕООД
2020-01-13   Доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София („Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Иван Рилски“ ЕАД — София)
Поръчката включва 1 позиция „Доставка на лекарствени продукти“ c 584 номенклатурни единици, които са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за 1 или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Екос Медика“ ООД „Мармит Юнайтед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2019-12-23   Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД („УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД. Разделена е на 3 обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва: — обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти от приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък“ — 299 номенклатурни единици, — обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти извън приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък“ — 119 номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дансон — БГ“ ООД „Екофарм“ ЕООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Мармит Юнайтед“ ЕООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „ФармаВижън Европа“ ООД „Фармимпорт“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД
2019-12-17   Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински изделия, съгласно техническа спецификация, за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД по периодични заявки на възложителя. Обществената поръчка е разделена на 19 обособени позиции, като за обособени позиции от 3, 7, 15, 16, 17, 18 и 19 се участва за цялата обособена позиция. Участник, неподал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция, ще бъде отстранен, а за обособени позиции 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се участва поотделно за всяка ном. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДиаХем ООД Екос Медика ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Кентамед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Кристълклиър ООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Новомед ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-12-13   Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение (Болница „Лозенец“)
Предметът на обществената поръчка е доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия, описани в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в техническата спецификация. Количествата, посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Сани Мед“ ЕООД „Сърджимед“ ЕООД
2019-12-13   Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура, за нуждите на „УМБАЛ... (Изпълнителен директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен съгласно техническата спецификация и условията на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Глобалмед С“ ЕООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Ел Дора“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Ес ел медикал“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „ТОМЕД“ ООД „Тримед медикал“ ООД
2019-11-27   Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки и на лекарствени продукти за лечение на хематологични... („УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и хранителни добавки и на лекарствени продукти за лечение на хематологични заболявания и на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа след предварителни писмени заявки, необходими за извършване на лечебния процес в „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура за срок от 24 месеца. Обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Медекс ООД
Свързани търсения 🔍