2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Втора (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-10   Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич" АД; в три обособени позиции подробно описани в техническа спецификация. Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти за отделение по хемодиализа; Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти опиати; Обособена позиция № 3 Лекарствени продукти за отделение по медицинска онкология. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-31   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на противотуморни и други лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД София-град по 3 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК” Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-28   Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък за нуждите на СБАЛ по... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 50 /петдесет/ номенклатури Лекарствените продукти са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички номенклатури. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества от един или повече артикули, но само в рамките на общата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични... (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 312 номенклатури (номенклатурни единици). Лекарствените продукти са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения продукт, количество активно лекарствено вещество, лекарствена форма, мярка, прогнозно количество и прогнозна стойност, в Техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от настоящата документация. Обществената поръчка не е разделена на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-12   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Прогнозна стойност на обществената поръчка – 40 504 291,70 лв. без ДДС, която стойност се отнася за максималния срок на договора от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за първоначалния срок от 24 месеца възлиза на 27 002 861,33 лв. без ДДС, а при реализиране на опцията за увеличение – при удължаване на срока с нови 12 месеца или при преждевременно изчерпване на стойността на договора, възлиза на нови 13 501 430,57 лв. без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Инвекс Трейдинг АД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД
2022-11-11   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, гр. Благоевград" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, гр. Благоевград“, разделен в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва: Обособена позиция № 1 – „Противотуморни лекарствени продукти” – 129 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти от ПЛС” – 138 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – „Лекарствени продукти извън ПЛС” – 79 номенклатурни единици. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-26   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология c 242 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-27   „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания и фактори за кръвосъсирване по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-26   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-08   Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД Поръчката съдържа 1 обособена позиция, съдържаща 105 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна единица в обособената позиция. Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособената позиция. Оценката се извършава по номенклатурни единици. Няма изискване за комплексност … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-02   „Доставка на лек.продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания, на лек.прод. от ПЛС за лечение на др.... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-07-29   „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Предмет на поръчката съгласно общият номенклатурен речник е с код по CPV 33600000 за ДОСТАВКА (покупка) на лекарствени продукти при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич АД” Позиция №1 - „Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Добрич"АД, съгласно позитивният лекарствен списък и Приложение №2” – включваща 44 номенклатури Позиция … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-16   „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на „КОЦ-Шумен” ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 2/две/ обособени позиции, съдържаща номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-11   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД по четири обособени позиции" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническите спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-20   „Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД” (Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково ЕООД)
Предмет на процедурата е „Периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „СБАЛО - Хасково” ЕООД”. Настоящата процедура е разделена на номенклатури. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури . Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи на един изпълнител. Оценяването се извършва по отделно за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-17   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена в 13 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-15   “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ И ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СОЛИДНИ ТУМОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛОЗ ПРОФ.Д-Р МАРИН МУШМОВ ЕООД СОФИЯ-ГРАД ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗАПЛАЩАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК” Доставките се извършват на адреса на болницата – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Андрей Сахаров” № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Настоящата обществена поръчка е разделена в 2 обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-08   Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции: Обособена позиция № 1- лекарствени продукти, подлежащи на договаряне от ЦОПСЗ- 286 номенклатури; Обособена позиция № 2- лекарствени продукти, неподлежащи на договаряне от ЦОПСЗ- 126 номенклатури. Възложителят не се задължава да заяви в пълен обем посочените в техническата спецификация количества, но също така и не е ограничен от него, доколкото определеното количество е прогнозно. Възлагането ще се извършва с отделни заявки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-05   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания за нуждите на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на онкологични и хематологични заболявания по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-26   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания по две обособени позиции, за нуждите на... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП) за лечение на онкологични заболявания по две обособени позиции, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от всяка отделна ОП, на основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД НОВАМЕД ТРЕЙДИНГ ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-18   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. В настоящата поръчка всеки лекарствен продукт е самостоятелна номенклатура. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-14   ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД” (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Поръчката съдържа три самостоятелно обособени позиции с различен брой номенклатури и представлява периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за периода от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-06   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. ". Поръчката включва 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 386 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 123 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-01   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 2 обособени позиции (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставки на лекарствени продукти по 2 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на ПЛС“, съдържаща 276 броя номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 „Лекарствени продукти, които не са включени в ПЛС“, съдържаща 3 броя номенклатурни единици. Лекарствените продукти в 2-те обособени позиции са описани подробно, за всяка номенклатурна единица - международно непатентно наименование на лекарствения … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-16   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология" c 222 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД РЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-02   Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД, поръчката съдържа една обособена позиция със 107 номенклатурни единици. Оферта може да се подава за една, няколко или всички номенклатурни единици в позицията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-08-19   „Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания през 2022г." (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на солидни злокачествени заболявания за нуждите на възложителя, обособени в една самостоятелна позиция съдържаща самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-07-01   Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки, необходими за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД)
Доставка на лекарствени продукти и хранителни добавки, необходими за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора, за 24 месеца. Всеки участник може да подава оферта за една или повече номенклатури от всяка от обособените позиции. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-06-15   Доставка на лекарствени продукти („Mногопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти по общо 660 бр. номенклатурни единици (номенклатури), групирани в 2 обособени позиции: — обособена позиция № 1 — лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък (412 бр. номенклатурни единици), — обособена позиция № 2 — лекарствени продукти, които не са включени в Позитивния лекарствен списък (248 бр. номенклатурни единици). Лекарствените продукти и по двете обособени позиции са подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД ИНБИОТЕХ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
2021-04-08   Доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част трета) („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част трета) по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2020-10-21   Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград“ ЕООД)
Медикаментите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, лекарствена форма и приблизително годишно количество в приложената към документацията техническа спецификация (приложение № 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД 1738.10 Булфарма ООД Екофарм ЕООД ЕКОФАРМ ЕООД, ЕКОФАРМ ЕООД, със Софарма Трейдинг АД СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД с СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД със
2020-05-05   „Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин... (Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка по заявка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ „Проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, София-град по 92 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК. Доставките се извършват на адреса на болницата — гр. София 1784, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ № 22, в болничната аптека по заявка на болницата в зависимост от потребностите на лечебното заведение. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС Екофарм ЕООД РОШ БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2020-02-26   Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Доставка на медицински консумативи по приложена спецификация. В спецификацията са посочени 21 обособени позиции медицински консумативи (МК) и медицински изделия(МИ). Във всяка обособена позиция са вписани наименованията на отделните медицински консумативи/изделия с характеристики за всеки един от тях, с индивидуални прогнозни количества и обща прогнозна стойност за обособената позиция. Възложителят изисква изпълнението на всяка обособена позиция да бъде комплексно — за всички номенклатури, включени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Екос-Медика“ ООД Вега Медикал ЕООД Екофарм ЕООД Инфомед ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОМНИМЕД“ ООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Фаркол АД Химтекс ООД
2020-01-16   Доставка на лекарствени продукти по Позитивен и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Св.... („МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на лекарствени продукти по Позитивен и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Пловдив“ ЕООД в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение — неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на 336 обособени позиции, описани в настоящето обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Дансон-БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2019-11-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на "„СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив, медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и консумативи за многократна употреба, за нуждите на отделение по лъчелечение, по 5 обособени позиции. В 5 броя технически спецификации (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 и приложение 5) във формат Excel са посочени наименование, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Аквахим АД Б.Браун Медикал ЕООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-11-19   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Хасково“ АД с 2 обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение — Хасково“ АД)
В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ — Хасково“ АД, които ще се доставят периодично с транспорт на изпълнителя,след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Tърговска Лига — Глобален аптечен център“ АД „Алата Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал” ЕООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „Диагностик имиджинг” ООД „Екос Медиак“ ООД „Екос Медика“ ООД „Екос-Медика” ООД „Екофарм“ ЕООД „Екофарм” ЕООД „Екофрам“ ЕООД „МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД „Медекс ” ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Профармация” ЕООД „РСР” ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА” ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Tърговска Лига-Глобален Аптечен Център АД Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД Екофрам ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2019-09-03   Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по обособени позиции съгласно приложената техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества медицински консумативи по обособени позиции са прогнозни, като възложителят не е задължен да заявява цялото прогнозно количество по обществената поръчка. Възложителят си запазва правото да не заявява даден консуматив или цялото количество от даден консуматив, а прави заявки по видове и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Антисел България“ ООД „Екомет-90“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „ЕМЕД ГРУП“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Екофарм ЕООД Лион ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ООД
2019-09-03   Сключване на рамкови споразумения за периода 1.1.2020 г. до 31.12.2021 г. чрез електронната система, за закупуване... (Министерство на здравеопазването)
Настоящата обществена поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в „Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6“, „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Екофарм” ЕООД “Фьоникс Фарма” ЕООД „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булгермед ВЕ“ ООД „Дансон – БГ“ ООД „Дансон — БГ“ ЕООД „Дансон — БГ“ ООД „Дансон БГ“ ООД „Дансон-БГ“ ООД „Диагностик имиджинг” ООД „Екос Медика“ ООД „Екофарм“ ЕООД „Екофарм” ЕООД „Инбиотех“ ООД „МагнаФарм България“ ЕАД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медекс“ „Медекс“ ООД „Медекс” ООД „Медофарма“ ЕООД „Новамед Трейдинг“ АД „Новамед Трейдинг“ ЕООД „Новимед Трейдинг“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Профармация“ ЕООД „Рош България“ ЕООД „Рош“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдингс“ АД „Софарма Трейдниг“ АД „Топ Хоспитал Сървиз“ АД „Топ Хоспитал Сървис“ АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център“ АД „Търговска лига Глобален аптечен център” АД „Търговска Лига Национален Аптечен... „Фаркол“ АД „Фарма Вижън Европа“ ООД „Фармнет“ ЕАД „Фьоникс Фарма“ ЕOOД „Фьоникс фарма“ ЕООД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС Алта Фармасютикълс ЕООД Алта Фармасютикълс” ЕООД Булгермед Ве ООД Дансон - БГ ООД Дансон — БГ ООД ДАНСОН БГ ООД Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Новамед Трейдинг ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг Софарма Трейдинг АД Софарма Трейдинг“ АД Топ Хоспитал Сървис топ хоспитал сървис ад Топ Хоспитъл Сървиз АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД ьоникс Фарма ЕООД
2018-09-20   Доставка чрез периодични заявки на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ... („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции. В 4 броя технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Аквахим“ АД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Гюс“ ООД „Екос Медика“ ООД „Екофарм“ ЕООД „Ергин“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Омнимед“ ООД „Парамедика“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД Агарта ЦМ ЕООД Аквахим АД Б. Браун Медикъл ЕООД БИЛМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Гюс ООД ЕКОС МЕДИКАООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Омнимед ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2018-09-14   Доставка на лекарствен продукт IFOSFAMIDE 2 000 mg за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД („УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е „Доставка на лекарствен продукт IFOSFAMIDE 2 000 mg за „УМБАЛ „Царица Йоанна“ — ИСУЛ“ ЕАД“. Обхватът и основните параметри на поръчката е подробно описан в Раздел ХІ. „Техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка“ от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екофарм ЕООД
2018-08-22   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ — Враца ЕООД“ („КОЦ — Враца“ ЕООД)
Периодични доставки на медикаменти съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска лига — НАЦ АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-06-29   „Доставка на новорегистрирани лекарства за онкология, хематология и диагностични серуми“ за нуждите на „УМБАЛ „Д-р... (Изпълнителен директор на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Обектът на обществената поръчка включва 1 (една) обособена позиция, съдържаща 47 (четиридесет и седем) номенклатурни единици, съгласно образците на техническата и ценова оферта. Всеки участник може да участва за 1 , няколко или всички номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Ей енд ди фарма ЕАД Екофарм ЕООД Елит Медикал ООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-06-22   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София област“ ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София област“ ЕООД по 217 обособени позиции за период от 24 месеца. Описание на лекарствените продукти и прогнозните количества са посочени в настоящето обявление и в спецификацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД „Медекс“ ООД „Рош България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фьоникс фарма“ ЕООД Алта Фармасютикълс ЕООД БУЛ БИО – НЦЗПБ ЕООД Екофарм ЕООД Рош България ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-06-20   Доставка на лекарствени продукти — АНПС („Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина“ ЕООД)
Предметът на поръчката е доставка на лекарствени продукти — АНПС (АНПС — антинеопластични средства), общо 94 на брой номенклатурни единици в обособена позиция № 1, подробно описани в техническа спецификация (приложение № 1). В спецификацията са заложени лекарствени продукти, които към момента на откриване на процедурата липсват от приложение № 2 на ПЛС, те ще бъдат възлагани при наличието им в приложението. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медекс“ ООД Алта Фармасютикълс ЕООД Екофарм ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍