Доставчик: Маримпекс - 7 ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Маримпекс - 7 ЕООД

2023-08-04   Доставка на лекарствен продукт Vosoritide от 1.2 mg и 0.56 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствен продукт Vosoritide от 1.2 mg и 0.56 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, подробно описан в Техническата спецификация от документацията. Източник на финансиране: Средства от НЗОК, съгласно Заповед за одобряване заплащането на услуги по чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД
2023-05-29   Доставка на лекарствен продукт Vosoritide 0,4 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствен продукт Vosoritide 0,4 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. Лекарственият продукт е подробно описан в Техническата спецификация от документацията. Оферираните продукти трябва да отговарят на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.Източник на финансиране: Средства от НЗОК, съгласно Заповед за одобряване заплащането на услуги по чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД
2023-05-25   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Четвърта (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-04-21   Доставка на лекарства за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка на лекарства за нуждите на "УМБАЛСМ Н.И. Пирогов" ЕАД. Настоящата обществена поръчка е разделена на 10 (десет) обособени позиции, които са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, включени в обществената поръчка, описани с отделен номер в Техническата спецификация – Приложение № 1. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-10   „Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново по... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново по две обособени позиции" за срок от 12 месеца по общо 597 номенклатурни единици, разделени в 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1 „Лекарствени продукти по ПЛС” и Обособена позиция 2 „Лекарствени продукти извън ПЛС, храни за ентерално хранене и хуманизирани млека”. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), всяка от които е обозначена със собствен пореден номер подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-03   „Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и лекарствени продукти извън Позитивния... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък“ и включва следните 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Позитивния лекарствен списък; Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-14   „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Референтен номер... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката 13/2023 Поръчката включва 169 единици/изделия, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Маримпекс - 7 ЕООД РСР ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-02-10   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-09   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“ и включва следните 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък; Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти не включени в Позитивния лекарствен списък. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. На … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-01-16   Доставка на лекарствен продукт Vosoritide от 1.2 mg и 0.56 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствен продукт Vosoritide от 1.2 mg и 0.56 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, подробно описан в Техническата спецификация от документацията. Източник на финансиране: Средства от НЗОК, съгласно Заповед за одобряване заплащането на услуги по чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД
2022-12-23   Доставка на лекарствени продукти по две обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, съгласно техническа спецификация. Обособени позиции: Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 434 номенклатурни единици, разпределени в 2 (две) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 315. Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 316 до № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-12   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Прогнозна стойност на обществената поръчка – 40 504 291,70 лв. без ДДС, която стойност се отнася за максималния срок на договора от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за първоначалния срок от 24 месеца възлиза на 27 002 861,33 лв. без ДДС, а при реализиране на опцията за увеличение – при удължаване на срока с нови 12 месеца или при преждевременно изчерпване на стойността на договора, възлиза на нови 13 501 430,57 лв. без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Инвекс Трейдинг АД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД
2022-12-09   Доставка на лекарствен продукт Vosoritide 0,4 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствен продукт Vosoritide 0,4 mg, заплащан от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. Предметът на поръчката включва доставка на лекарствения продукт подробно описан в Техническата спецификация. Оферираните продукти трябва да отговарят на изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. Източник на финансиране: Средства от НЗОК, съгласно Заповед за одобряване заплащането на услуги по чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. за медицинските и други услуги по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД
2022-11-29   Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД. Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на Втора МБАЛ - София ЕАД подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Поръчката включва 183 номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури. Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-11-29   Периодична доставка на специфични медицински изделия и консумативи за електрокардиостимулация и инвазивна... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия и консумативи за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-17   Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК по реда на чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г. Лекарствените продукти са подробно описани в Прил № 1 Техническа спецификация.Оферираните продукти трябва да отговарят на изисквания, посочени в Техническата спецификация. Допуска се представяне на оферти за една или повече от номенклатурите. Източник на финансиране: Средства от НЗОК, съгл. Заповед за одобряване заплащането на услуги по чл. 7 от НАРЕДБА № 2 от 27 март 2019 г., издадена на конкретно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД
2022-11-01   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция 1. Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък Обособена позиция 2. Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък Обособена позиция 3. Фармакопейни субстанции, галенови продукти, витамини, хранителни добавки, рецептури и други Лекарствените продукти са подробно описан в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екомет-90 ЕООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-26   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология c 242 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-03   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Четвърта (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Соломед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-03   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Втора (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-03   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Трета (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Соломед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-30   Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. ”Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. ”Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. ”Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химакс Фарма ЕООД
2022-08-09   Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на отделение по инвазивна кардиология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕООД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 13 (тринадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-04-28   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология c 22 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-04-13   „Периодична доставка на лекарствени продукти по заявка в две обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат номенклатури на лекарствени продукти, разделени по ATC (Анатомотерапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование), начин на приложение (например: перорална, парантерална или др. форма, в съответствие с посоченото в Техническата спецификация) и забележка (за приложимите случаи). Посочените в Техническата спецификация лекарствени продукти са включени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2022-03-24   Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и други заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични и други заболявания за нуждите на ВМА и подчинените й структури Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-24   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД с две обособени позиции (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД с две обособени позиции“. ОП № 1: „Доставка на лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД". ОП № 2: „Доставка на лекарствени продукти извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД". В предмета на поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Реф. номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология" c 181 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД ЕТ ВОЛОДЯ ИГНАТОВ - В ЕНД В Маримпекс - 7 ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД РСР ЕООД Тинк Танк ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2021-12-15   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-05   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Девета (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от възлагането й до 13.08.2023 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД
2021-10-13   Периодична доставка на ендотрахеални тръби, мед изделия за лапароскопски диагност. процедури и консумативи за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на ендотрахеални тръби, медицински изделия за лапароскопски диагностични процедури и консумативи за токсикохимични анализи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Парамедика ООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелт-2000 ЕООД
2021-09-30   Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на медицинските изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика е разделена на 231 номенклатурни единици, разпределени в 7 (седем) обособени позиции. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да се участва поотделно за всяка една от тях. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикъл груп ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-09-29   Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък“ и включва 5 обособени позиции: Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните продукти, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД
2021-08-18   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПЛС, ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „КАНЕВ“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 12 месеца. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията „Техническа спецификация“ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-07-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.06.2022 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-18   Доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД МедиПап Логистикс ЕООД Медихелп ЕООД Прохелт ЕООД
2021-06-11   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медихелп ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2021-05-05   Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД — (част трета) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Соломед ЕООД
2021-04-08   Доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част пета) („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част пета) по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дансон-БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД
2021-04-08   Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез приложение № 2 „Техническа спецификация“, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Аквахим 2020 ЕООД Г и Т ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД
2021-03-10   Доставка на медицински изделия — кардиологични и ангиографски консумативи, в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка е за доставка на кардиологични консумативи, разделени в 19 обособени позиции. Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Обособените позиции са затворени и участниците следва да оферират всички номенклатури, включени в обособената позиция. Видовете, характеристиките, количества и прогнозните стойности на медицинските изделия по обособени позиции, са подробно описани в приложените към документацията за участие технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
Свързани търсения 🔍