Доставчик: ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД

2023-06-05   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ /СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯ/ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предмет на доставка са лекарствени продукти съгласно Приложение №2 на ПЛС. Лекрствата са обединени в една обособена позиция, включваща в състава си 182 номенклатурни единици. Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие в една, няколко или всички номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-29   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Пета (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-19   Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ „Света Анна” – София АД – Част Втора (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.12.2024 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-19   „Периодична доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група J за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лекарствените продукти, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 40 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 41 до 50 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-05-17   „Доставка на медикаменти, медицински консумативи и разтвори за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ ЕООД)
Обществената поръчка е свързана с периодична доставка на медикаменти, медицински консумативи и разтвори за нуждите на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов, за срок от една година. Настоящата обществена поръчка е разделена на три обособени позиции: Обособена позиция №1 „Медикаменти“; Обособена позиция №2 „Медицински консумативи“; Обособена позиция №3 „Разтвори“. Видовете медикаменти и медицински консумативи, разделени в три обособени позиции, са посочени в Техническа спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-05-12   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2023г-2024г/” (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
​​​​​​Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. Поръчката включва 252 /двеста петдесет и две/ номенклатурни единици, подробно описани и специфицирани в техническата спецификация. На основание §47а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици включени в обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-04-12   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебния процес в МБАЛ Проф. Д-р Асен Шопов ЕООД, гр. Златоград, по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47а от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-27   „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛПФЗ-ВРАЦА“ (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ВРАЦА /СБАЛПФЗ - Враца/ ЕООД)
Предметът на поръчката обхваща доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛПФЗ -ВРАЦА. Лекарствените продукти са подробно описани в техническата спецификация - посочени са лекарствените продукти, изписани по анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активно вещество, окончателна опаковка, мярка, по следните обособени позиции. Обособена позиция № 1 - Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък за нуждите на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-03-16   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ИЗВЪН ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ” ЕООД... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Поръчката е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Лечебното заведение. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33600000 - описание: Лекарствени продукти. Мястото за изпълнение на поръчката е МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр.Казанлък –Болнична аптека.Срокът за изпълнение на поръчката: 12 календарни месеца, считано от датата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-10   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества от лекарствената форма за съответния лекарствен продукт е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-02-10   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества от лекарствената форма за съответния лекарствен продукт е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-01-13   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 2/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер 2/2023. Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти" c 600 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БУЛГЕРМЕД ВЕ ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД ЕТ ДВН-ГАЛИНА ЙОРДАНОВА Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2023-01-12   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ" ЕАД за двугодишен период /2023-2024г/ (ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
​​​​​​Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД за период от 24 /двадесет и четири/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, бул.Македония №38. Поръчката включва 279 /двеста седемдесет и девет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Всеки участник може да участва, както за една, така и за повече или за всички обособени позиции. Подробно описание на предмета на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Соломед ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2022-12-30   "Доставка на лекарствени продукти, които са включени в Приложение 2 на ПЛС, за нуждите на УМБАЛ "Канев" АД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, които са включени в Приложение 2 на ПЛС, необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 12 месеца. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията „Техническа спецификация“ . Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-23   Доставка на лекарствени продукти по две обособени позиции, за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, съгласно техническа спецификация. Обособени позиции: Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 434 номенклатурни единици, разпределени в 2 (две) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 315. Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 316 до № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-12   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Прогнозна стойност на обществената поръчка – 40 504 291,70 лв. без ДДС, която стойност се отнася за максималния срок на договора от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката за първоначалния срок от 24 месеца възлиза на 27 002 861,33 лв. без ДДС, а при реализиране на опцията за увеличение – при удължаване на срока с нови 12 месеца или при преждевременно изчерпване на стойността на договора, възлиза на нови 13 501 430,57 лв. без ДДС. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Инвекс Трейдинг АД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД
2022-12-06   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на лекарствени продукти по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-26   Доставка на лекарствени продукти (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3,ал.1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, съгласно приложената техническа спец, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и скл. на договор за доставка при условията и по реда на ЗОП.Лекарствените продукти са по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина:включени в Приложение2 на ПЛС, съгласно чл.262, ал.6, т.2 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-10-06   Доставка на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение 2 на ПЛС, за нуждите на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти, които не са включени в Приложение 2 на ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 12 месеца. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици и са подробно представени по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо прогнозно количество в приложената към документацията „Техническа спецификация“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-30   Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. ”Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. ”Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. ”Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химакс Фарма ЕООД
2022-09-26   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-15   „Доставка на лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД“ Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в 255 номенклатурни единици. На основание § 47 от ППЗОП (изм. с бр. 35 на ДВ от 27.04.2021 г.), възложителят допуска, представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици включени в предмета на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-09-08   „Доставки на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставки на лекарствени и помощни фармацевтични продукти за нуждите на „МБАЛ-Свиленград“ ЕООД“ Лекарствените и помощни фармацевтични продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в 180 номенклатурни единици. На основание § 47 от ППЗОП (изм. с бр. 35 на ДВ от 27.04.2021 г.), възложителят допуска, представяне на оферти за една или повече от номенклатурните единици включени в предмета на обществена поръчка, чрез използване на платформата по чл. 39а от ЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2022-09-01   „Доставка на лекарствени и фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024 г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на фармацевтични продукти за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД. Техническата спецификация се състои от 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1- Лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС и включва съответните номенклатурни единици, Обособена позиция № 2 - Помощни фармацевтични продукти и хранителни добавки и включва съответните номенклатурни единици и Обособена позиция №3 - други лекарствени продукти и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-03   "Доставка на лекарствени продукти необходими за дейността на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД" (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД)
Доставка на лекарства за нуждите на „МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД. Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Поръчката включва 451 номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури. Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще възложи на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-07-12   Доставка на лекарствени средства" за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лекарствени средства за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол” АД, съгласно „Техническа спецификация на лекарствените средства“.Спецификацията на лекарствените средства е разделена на 2 обособени позиции, ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Упойващи средства за апарат Dreger Fabius” се участва общо за цялата обособена позиция, тоест може да има само един спечелил участник за първа обособена позиция, а по ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – „Лекарствени средства“ може да се участва за всяка номенклатурна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-07-04   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Основен код: 33600000 – Фармацевтични продукти. Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД, по прогнозни количества от Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие в откритата процедура. Настоящата процедура е разделена на 255 номенклатури. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-29   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Срок за изпълнение на поръчката: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта при критерири за възлагане „най-ниска цена” на номенклатура/обособена позиция, в лева, без вкл. ДДС. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще разгледа постъпилите оферти по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-29   „Доставка на лекарствени продукти невключени в ПЛС за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / невключени в ПЛС за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена на номенклатурни единици, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-06-20   Доставка на лекарства за нуждите на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Доставка на лекарства за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД. Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на Втора МБАЛ - София ЕАД подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1. Поръчката включва 117 номенклатурни единици. Всеки участник има право да представи оферта за една, повече или всички номенклатури . Възложителят не поставя ограничение на броя на номенклатурите, които ще … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-05-23   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за 2022-2023г” (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Обект на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца франко болничната аптека на Възложителя, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. Поръчката включва 2 /две/ обособени позиции, подробно описани и специфицирани в техническата спецификация и обявлението за обществената поръчка. Всеки участник може да участва, както за една, така и за всички обособени позиции. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-15   „Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на лек. продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС, съгласно чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ, за нуждите на МБАЛ "Д-р Ив. Селимински-Сливен" АД“ за срок от 24 мес.Поръчката е разделена на 308 ном единици, описани в Прил.№1-Техн.спецификация.Всеки участник може да представи оферта за една, няколко или всички ном. единици.Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца от подписването на договора /не по-рано от 01.07.2022 г./, при периодично извършващи се доставки.В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-08   Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Рош България ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-01-28   „Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ -... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на лекарствени продукти по обособени позиции, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД”. Позиция №1 - „Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра"АД, град Силистра”, съгласно позитивният лекарствен списък публикуван на сайта на НСЦРЛП – Приложение №2 . Позиция №2 - „Доставка на лекарствени продукти, чрез периодични доставки по заявка за нуждите на "МБАЛ - Силистра" АД, град Силистра”, нефигуриращи в ПЛС, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-01-25   Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Oсигуряване на доставки на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. В Техническите спецификации (Приложение 1), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една позиция. Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-01-07   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив”... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-16   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
Предметът на поръчката e периодични дoставки на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нуждите на МБАЛ „Княгиня Клементина - София“ ЕАД, по прогнозните количества от Техническата спецификация - Приложение № 1 Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 /две/ обособени позиции. Обособена позиция № 1 – Дoставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, включени в Приложение № 2 на Позитивния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-15   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. ”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – Сливен – гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин” № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Маримпекс - 7 ЕООД Медекс ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-03   Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново за... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 659 номенклатурни единици, разпределени в 2 (две) обособени позиции, а именно: Обособена позиция № 1 Лекарствени продукти, включени ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 1 до № 355. Обособена позиция № 2 Лекарствени продукти извън ПЛС, включваща номенклатурни единици от № 356 до № 659. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции. Всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-22   „Доставка на лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека за нуждите на МБАЛ... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Доставки на лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, разделена на 101 /сто и една/ обособени позиции. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца от подписването на договора, но не по-рано от 01.04.2022 г. при периодично извършващи се доставки, по предварителни заявки по вид и количество. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и два/ часа от получаване на заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД Про Фармация ЕООД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-18   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД ЧАСТ V” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД ЧАСТ V” за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „МБАЛ-Самоков” ЕООД, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 40 (четиридесет) обособени позиции с посочен Анатомо терапевтичен код (ATC) и Международно непатентно наименование (INN). Всеки участник има право да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2021-10-11   „Доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /лекарствени продукти/, съгласно Приложение №1 на документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва 7 обособени позиции, които представляващи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медекс ООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2021-09-27   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 16/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти" c 548 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2021-09-17   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции : Обособена позиция № 1 „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък„, която включва 241 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други лекарствени и помощни фармацевтични продукти, хранителни добавки и адаптирани млека“, която включва 180 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Медекс ООД Медофарма ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍