Доставчик: Мармит Юнайтед ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Мармит Юнайтед ЕООД

2023-06-01   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за Отделение за интензивно кардиологично... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на поръчката включва доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на 4 броя дефибрилатори, 14 броя монитори, 9 броя монитори с измерване на интензивно артериално налягане и система за вътре съдов ултразвук с висока резолюция. В техническата спецификация подробно е описана вида на медицинската апаратура и съпътстващото оборудване към нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД
2023-05-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2023-05-23   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” - ЧАСТ 2 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2023-03-17   „Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология. Поръчката е разделена на 40 обособени позиции, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално общо количество.Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-12-13   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ , ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е: Поръчката е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Лечебното заведение. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33600000 - описание: Лекарствени продукти Важно! Оферираната от участниците стойност за опаковка, не следва да надвишава референтната стойност посочена в Приложение № 2 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-12-06   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Доставки на лекарствени продукти по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и съгласно условията на документацията за участие. Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на лекарствените продукти /като генерични наименования/ е подробно представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМА ТРЕЙД БГ ЕООД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-14   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-28   „Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-26   Доставка на общи и специфични медицински изделия и консумативи - превързочен материал, болнично облекло и сетове -... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е "доставка" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове общи и специфични медицински изделия и консумативи. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 39 (тридесет и девет) обособени позиции. Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2022-09-26   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ-Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка - доставка на лекарствени продукти по Закона за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-08-10   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД
2022-08-09   Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на отделение по инвазивна кардиология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕООД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 13 (тринадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-06-15   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции–I част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД по обособени позиции – I част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екос-Медика ООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-05-27   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на продуктите (специфичните медицински изделия и консумативи), посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2022-03-23   „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Омуртаг” ЕАД, гр.Омуртаг” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ОМУРТАГ ЕАД)
Поръчката има за цел снабдяването на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД, гр. Омуртаг с необходимите лекарствени продукти, посочени в Техническата спецификация, в необходимото количество и с гарантирано качество, съответстващо на законовите изисквания и стандартите на производителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД
2022-03-18   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Прохелт ЕООД
2022-02-23   Доставка на лекарствени продукти – общи и за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти(ЛП) – общи и за лечение на онкологични заболявания, за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД. Определените в спецификацията прогнозни количества не задължават Възложителя да ги закупи. Закупените количества ЛП ще са съобразно реалните нужди на Възложителя. Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката за всяка една, няколко или всички номенклатури ЛП от всяка отделна ОП, на основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 167 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-11   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"ЕООД по четири обособени позиции" (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на лекарствени продукти. В Техническите спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяко едно лекарство. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-02-08   Периодична доставка на лекарствени продукти по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на лекарствени продукти се извършват по предварителни заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Лекарствените продукти, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като генерично наименование, количество активно лекарствено вещество в единица лекарствена форма, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД
2021-12-20   "Доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали за срок от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-23   ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ , ВКЛЮЧЕНИ В ПОЗИТИВНИЯ ЛЕКАРСТВЕН СПИСЪК (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
1. Обект на настоящата обществена поръчка е: Поръчката е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на Лечебното заведение. Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33600000 - описание: Лекарствени продукти 2. Обособени позиции – не , лекарствените продукти са групирани в 49 групи, съдържащи общо 502 номенклатурни единици - подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-11-22   "Доставка чрез периодични заявки на медицински консумативи, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински консумативи по тридесет обособени позиции. В 30 броя Технически спецификации (Приложение 1 - Приложение 30), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от обособените позиции, включително номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2021-11-16   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-18   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Русе ЕООД по приложена спецификация. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. В настоящата поръчка всеки лекарствен продукт е самостоятелна номенклатура. На основание § 47 от ПЗР на ПМС № 167/22.04.2021 г. за изменение и допълнение на ППЗОП, с оглед … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булгермед Ве ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-15   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 25 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение №1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-06   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. ". Поръчката включва 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 386 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 123 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Екофарм ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Рош България ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фармимпорт АД Фармнет ЕАД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-10-06   „Доставка на лекарствени продукти през 2022г." (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури по АТС (Анатомо-терапевтичен код), INN (Международно непатентно наименование) и лекарствена форма, подробно описани в "технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД Фармимпорт АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-27   Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 16/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Поръчката включва една позиция "Доставка на лекарствени продукти" c 548 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД
2021-09-23   "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД до 31.12.2021 г. " (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД до 31.12.2021 г.". Поръчката включва 3 обособени позиции. Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти включени в Приложение № 2 на Ппозитивен лекарствен списък” - съдържа 28 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти извън Приложение № 2 на Позитивен лекарствен списък” - съдържа 75 номенклатурни единици. Обособена позиция № 3 – „Рецептури” - съдържа 14 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Соломед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-17   Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици за нуждите на „КОЦ - В. Търново” ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици за нуждите на „КОЦ - В. Търново” ЕООД по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Лекарствени средства, включени в Приложение № 2 на ПЛС“ с 206 номенклатурни единици; Обособена позиция № 2 „Лекарствени средства, които не са включени в Приложение № 2 на ПЛС“ с 23 номенклатурни единици; Обособена позиция № 3 „Радиофармацевтици“ с 10 номенклатурни единици. Участниците имат право да подават оферти за една или повече от номенклатурите в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-16   „Доставка на лекарствени продукти” за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ-Шумен ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 1/една/ обособена позиция, съдържаща 239 номенклатурни единици, описани подробно в Техническа спецификация, неразделна част от документацията. Всяко лекарство представлява отделна номенклатурна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД АЛУМЕД ООД Б. Браун Медикал ЕООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-09-09   Доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД (Част Първа) (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодичната доставка на лекарствени продукти за МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД Търговска Лига - Глобален Аптечен Център АД
2021-08-13   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” – ЧАСТ 3 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Кардио Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2021-06-28   Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово, разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“ от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-15   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД по обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Медицинските изделия — консумативи, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 2 позиции: — обособена позиция № 1 „Общоболнични консумативи“, която включва 258 номенклатурни единици, — обособена позиция № 2 „Други“, която включва 68 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Вега Медикал ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Интергаленика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-05-07   Доставка на медицински консумативи („Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е за периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД за срок от 12 месеца по 7 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Всеки от предлаганите медицински консумативи трябва да отговаря напълно на минималните характеристики, посочени в техническите спецификации, на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество, включително на Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екомет-90 ЕООД Емония Фарматех България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2021-04-23   Доставка на мед. изделия — водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ по периодични... (МБАЛ „Югозападна болница“ ООД)
Доставка на медицински изделия — водачи, балони, катетри и други за нуждите на звено „Инвазивна кардиология“ в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, по периодични заявки, в зависимост от нуждите на възложителя, съгласно спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикъл груп ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2021-03-08   Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Д-р Братан... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, по обособени позиции“, съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2020-04-07   Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е периодична доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД. Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 527 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи по номенклатури описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БИЛМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ДИТОМЕД ЕООД Екомет-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД ФЬОНИКС Фарма” ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-11-19   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ — Хасково“ АД с 2 обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение — Хасково“ АД)
В предмета на обществената поръчка са включени лекарствени продукти по Позитивен лекарствен списък и извън Позитивен лекарствен списък за нуждите на „МБАЛ — Хасково“ АД, които ще се доставят периодично с транспорт на изпълнителя,след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Tърговска Лига — Глобален аптечен център“ АД „Алата Фармасютикълс“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Б.Браун Медикал” ЕООД „ДАНСОН-БГ” ООД „Диагностик Имиджинг“ ООД „Диагностик имиджинг” ООД „Екос Медиак“ ООД „Екос Медика“ ООД „Екос-Медика” ООД „Екофарм“ ЕООД „Екофарм” ЕООД „Екофрам“ ЕООД „МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД „МАРМИТ ЮНАЙТЕД” ЕООД „Медекс ” ООД „Медекс“ ООД „Медофарма“ ЕООД „Медофарма” ЕООД „Профармация” ЕООД „РСР” ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софарма Трейдинг” АД „Търговска лига — Глобален аптечен център“ АД „Фаркол“ АД „Фаркол” АД „ФармаВижън Европа“ ООД „ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА” ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Tърговска Лига-Глобален Аптечен Център АД Алта Фармасютикълс ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Дансон-БГ ООД Екофарм ЕООД Екофрам ЕООД МагнаФарм България ЕАД Мармит Юнайтед ЕООД Медекс ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ТЪРГОВСКА ЛИГА -ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД Фаркол АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2019-02-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-02-21   Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на „УМБАЛ... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за периодични доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, неоходими за дейността на „УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Обществената поръчка се разделя на 77 (седемдесет и седем) обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вакпак Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2018-11-26   Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛНП „Свети Наум“, гр. София („Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Свети Наум“ ЕАД)
Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 230 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за 1, за няколко или за всички обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД „Фаркол“ АД Б. Браун Медикал ЕООД Дансон - БГ ООД Мармит Юнайтед ЕООД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-10-09   „Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“ (Болница „Лозенец“)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“ и включва следните обособени позиции: Обособена позиция I — Рентгенови консумативи; Обособена позиция II — Шприци за CT; Обособена позиция III — Шприци за MRI. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Мармит Юнайтед ЕООД
2018-07-27   Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на Инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Обхват на поръчката: Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология. Обособени позиции: обществената поръчка се разделя на 2 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 1 към настоящата документация. Обособена позиция № 1 включва номенклатури с номера от № 1 до № 12, обособена позиция № 2 — номенклатури с номера от № 13 до № 19. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Кардио Медикал ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД
2018-07-25   Доставка на медикаменти за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград“ ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е периодична доставка на медикаменти след предварителна заявка по вид и количество за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД за срок от 12 месеца. Предмет на поръчката са различни по вид медикаменти съгласно техническа спецификация с общо ... номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алта Фармасютикълс ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медофарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍