Доставчик: Ай Ви Ди България ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ай Ви Ди България ООД

2023-06-05   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 8 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-23   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2023 г. за д-ти по Нар.№26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023. за д-ти по Нар.26/07г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част II, включваща 27 (двадесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД
2023-04-27   „Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни... (Тракийски университет)
„Доставка на реактиви, консумативи, хранителни среди, китове и др. медицински консумативи за нуждите на структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Настоящата поръчката е обособена в 23 обособени позиции. Възложителят подробно е описал в т. 6 от Указанията - техническите спецификации на отделните артикули/продукти, необходими за дейността на Структурните звена на Тракийски университет гр. Стара Загора, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Доставката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-31   Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи,необх. за лабор-я по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необх. за лаборатория по МИКРОБИОЛОГИЯ, лаборатория по клинична ИМУНОЛОГИЯ и клиника по ПАТОАНАТОМИЯ в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора по обособени позиции. Срок за изпълнение - 24 месеца. Всяка отделна обособена позиция включва съотв. брой и вид номенклатури, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. Участник може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-17   ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА ДЕЙНОСТТА... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на медицински специалисти на медицинска апаратура Техническите параметри на апаратите са описани в приложените към настоящата документация – Приложения № от 1 до 7 вкл. Ако някъде в поставените технически изисквания има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АМС ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Ридаком ЕООД РСР ЕООД УЛТРАМЕД ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част II. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Омнимед ООД
2022-12-29   Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Спецификацията на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите е разделена на 887 номенклатурни единици, разпределени в 58 (петдесет и осем) обособени позиции. Участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 57. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция от № 58. Т.е. обособената позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД ГРИН БГ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-10-17   Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария и други медицински изделия”... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария и други медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 233 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-09-27   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД, по 109 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 109 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-08-30   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 5» подробно описаи в тхеническата спецификация - Приложение 1 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-08-16   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Общата пределна прогнозна стойност е 564 252,74 лв. без ДДС. Поръчката се разделя на 14 обособени позиции. Участниците могат да оферират отделни номенклатури в обособени позиции № 14. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатура е пределна и участник, който превишава тази стойност, се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-07-25   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-03-25   Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” Реф. номер на поръчката: 10/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 499 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Поради големият обем информация по посочване на номенклатурните единици и съответните количества е практически невъзможно тази информация да се изложи в Обявлението за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИНИ ОТС ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Хроно ООД
2022-03-17   „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 год.“ – Част III (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ – Част III, включваща 42 (четиридесет и две) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2022-03-17   Доставка на китове, реактиви и кон-ви за 2022 г. за д-ти по Нар.№ 26/07 г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
„Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2022 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, част I, включваща 38 (тридесет и осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Елта 90М ООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Ридаком ЕООД
2022-01-25   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви,консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД съгласно техническата спецификация в раздел II от тръжната документация и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто-договора. Обществената поръчка е разделена на 28 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 26, 27, 28 се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2021-09-14   „Доставка на китове за обезпечаване на проект по Фонд „Наука“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“ (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставката на китове, за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрен за финансиране проект от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 Техническа спецификация от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-07-29   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-07-16   Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Предмет на обществената поръчка е: „Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ Поръчката се обявява с 11 обособени позиции, подробно описани в т.6 от указания за участие. Предмета на обособените позиции, се доставят франко Аграрен факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ж.к Студентски град. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД
2021-06-28   Доставка на китове, реактиви и тестове за нуждите на проект на МФ при СУ „Св. Климент Охридски“, включващ 2 обособени позиции (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)
Доставка на китове, реактиви и тестове за нуждите на проект „Функционална роля на фоликуларните хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на SARS-CoV-2 неутрализиращите антитела“ на Медицински факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“, включващ следните обособени позиции: ОП № 1: Доставка на моноклонални антитела и имунологични китове за изследване на функционалната роля на фоликуларните хелперни и регулаторни Т клетки за продукцията и поддържане нивата на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД
2021-06-15   Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образуванието и науката. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2021-05-10   Доставка на консумативи за флоуцитометрия, клетъчно култивиране, секвениране, набори за екстракция и ELISA тестове (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на консумативи за флоуцитометрия, клетъчно култивиране, секвениране, набори за екстракция и ELISA тестове. Финансирането на настоящата обществена поръчка по проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ и от бюджета на НЦЗПБ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2021-02-11   Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. — част III (Министерство на здравеопазването)
Предмет на възлагане на настоящата поръчка е доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени — част III, включваща 43 (четиридесет и три) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Ридаком ЕООД
2020-12-04   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 146 (сто четиридесет и шест) обособени позиции („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи съгласно приложената техническа спецификация (приложение № 1 към документацията за участие) с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) включени в обособената позиция. В техническата спецификация са посочени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2020-04-30   Доставка на химикали и реактиви за нуждите на „СБАЛХЗ“ ЕАД по 357 (триста петдесет и седем) обособени позиции („Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 357 обособени позиции, съгласно приложената техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества химикали и реактиви по обособени позиции са прогнозни, като възложителят не е задължен да заявява цялото прогнозно количество по обществената поръчка. Възложителят си запазва правото да не заявява даден продукт или цялото количество от даден продукт, а прави заявки по видове и количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Антисел България“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Омнимед“ ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД
2020-03-19   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури (Военномедицинска академия)
Доставка на периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, обособени в 103 (сто и три) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА медикъл България” ООД „Ай Ви Ди България” ООД „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД „ЛК Сърджикъл” ООД „Медиклим“ ЕООД „Омнимед” ООД 3 МЕД ЕООД 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамаконсулт ЕООД Диамед ООД ДиаХем ООД ДиаХемООД Елта 90М ООД Елта 90МООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РидакомЕООД Химтекс ООД
2020-03-02   Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по фонд „Наука“ на Медицински университет... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от фонд „Наука“ към Медицински университет — Варна. Предметът на обществената поръчката обхваща 13 об. поз.: № 1 „Китове за микробиологични изследвания“; № 2 „Цялостна система за определяне на микроРНКи в кръвен серум или плазма“; № 3 „Визуализиращи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ай Ви Ди България“ ООД „Антисел България“ ООД „Биомедика България“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД Ай Ви Ди България ООД Фот ООД
2020-02-14   Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции: — обособена позиция № 1 „Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“, — обособена позиция № 2 „Медицински консумативи“, — обособена позиция № 3 „ELISA китове за определяне в серум на цитокини и растежни фактори“, — обособена позиция № 4 „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“, — обособена позиция № 5 „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“, — обособена позиция № 6 „Китове за определяне на епигенетични модификации“, — обособена позиция № 7 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Фот ООД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-04-05   „Доставка на апаратура за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на... (Институт по микробиология при БАН)
Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на апаратура за нуждите на Института по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН за изпълнение на научноизследователски проекти“ за изпълнение на научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ ДН 13/6, ДН 11/11, ДН 16/16, ДН 03/3, ДН 19/4, КП-06-21/13, КП-06-Н 26/5,КП-06ІМ 26/5, КП-06-ОПР-03/16, ННП „Храни и здраве“, ННП „БиоАктивМед“, както и вътрешноинститутски проекти с двадесет и пет обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Биомед Фючар“ ЕООД Ай Ви Ди България ЕООД Ай Ви Ди България ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Еплак лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-07-31   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, китове и други субстанции за учебна и научна дейност за нуждите на... (Медицински университет — Пловдив)
Предметът на поръчката е доставка на лабораторни реактиви, консумативи, китове и други субстанции за учебна и научна дейност за нуждите на Медицински университет — Пловдив, разпределена на 9 обособени позиции. Обществената поръчка включва доставка на лабораторни консумативи, лабораторни химикали, реактиви и консумативи, е-тестове, имунологични китове, тестове, карти и реактиви за различни лабораторни и медицински апарати, всички индивидуализирани по вид съгласно техническите спецификации на съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД
Свързани търсения 🔍