Доставчик: Имплант Г ООД

11 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Имплант Г ООД

2023-10-03   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово втора процедура“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БЛАГИ ООД Елпак Лизинг ЕООД Имплант Г ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-07-20   ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ.СД-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора за период от 36 месеца. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще разгледа постъпилите оферти по „обърнат ред“, регламентиран в чл. 61 от ППЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Имплант Г ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2022-03-16   Доставка на скъпоструващи мед.изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ"Проф.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч. Прогнозното количество и видовете скъпоструващи медицински изделия са подробно посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Техническа спецификация. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12/дванадесет/ месеца, след влизане в сила на действие на договора. На основание чл.47, ал. 4 от ППЗОП при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Имплант Г ООД
2021-09-23   Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства” и включва 18 обособени позиции. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Имплант Г ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД
2019-07-18   Периодична доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА, обособени в 59 (петдесет и девет) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Орто Сейв Ънлимитид” ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Имплант Г Имплант Г ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Неуро ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД Ортопедие - БГ ЕООД Пирго Меда ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Сико- Фарма ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ЮСС ООД
2018-09-03   Доставка на медицински изделия за тазобедрено ендопротезиране за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология... („Многопрофилна болница за активно лечение — Благоевград“ АД)
Обектът на обществената поръчка обхваща осигуряване на медицински изделия за тазобедрено ендопротезиране за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология при „МБАЛ – Благоевград” АД, които се заплащат от НЗОК с допълнително доплащане от ЗОЛ, които не са включени в цената на клиничната пътека. Обществената поръчка е разделена в 4 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в приложение № 1 „Техническа спецификация” към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос Медика ООД Имплант Г ООД Сико фарма ООД Титаника 2008 ЕООД
2018-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“, разделена в 18 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава ?? „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Имплант Г ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД Сико фарма ООД
2017-05-09   „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ („Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ разделена в 18 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия заплащани от пациенти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД Имплант Г ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД РСР ЕООД СИКО — ФАРМА ЕООД
Свързани търсения 🔍