Доставчик: Ортомед Трейдинг ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ортомед Трейдинг ООД

2023-09-11   Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Периодична доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК. Оферираните медицински изделия за ендопротезиране следва да бъдат включени в "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква "а" от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Ортомед Трейдинг ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-09-04   ДОСТАВКИ НА ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, КОЛЕННИ, ТАЗОБЕДРЕНИ И РАМЕННИ ЕНДОПРОТЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Обществената поръчка включва шест обособени позиции, с общо 136 номенклатури, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от документацията. Посочените количества са прогнозни за 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Ортомед Трейдинг ООД Фаркол АД
2023-08-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД
2023-08-18   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД Фаркол АД
2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-06-02   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто – договора. Източник на финансиране: собствени средства, МЗ, НЗОК Обществената поръчка е разделена на 40 /четиридесет/ обособени позиции, като за всички обособени позиции се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-13   ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на ортопедична операционна в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД за 30 (тридесет) месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД Титаника 2008 ЕООД
2023-03-06   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-17   „Доставка на медицински консумативи и импланти за Отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на медицински консумативи и импланти за Отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД“ подробно описана по редове, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ импланти и медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник от Обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-11-04   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ „Св.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр в МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 3 Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Св. Пантелеймон”–Ямбол” АД, гр. Ямбол 8600, ул. „Панайот Хитов” 30. Срок на валидност на офертата – 6 месеца. Срок на плащане: Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Електро Мед България ЕООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2022-08-19   “Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД по обособени позиции“, съгласно Приложение №2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86,ал. 2,т.2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2022-06-29   "Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК". Обектът на поръчката включва 7 обособени позиции. Обособените позиции съдържат различен брой артикули. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително! Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-05-26   Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по ортопедия и травматология към "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на отделение по ортопедия и травматология към "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ" АД, гр. Враца, по две обособени позиции. Отделните обособени позиции съдържат различен брой артикули, както следва: Обособена позиция № 1: „Тазобедрени, раменни и коленни ендопротези, и остеосинтезни средства“ съдържа 24 артикула. Обособена позиция № 2: „Тазобедрени и ревизонни ендопротези, и остеосинтезни средства“ съдържа 26 артикула. Пълното описание на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-05-12   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МедиПап Логистикс ЕООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД Соломед ЕООД
2022-04-08   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 05.12.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Ортомед Трейдинг ООД ЮСС Медика ООД
2022-04-06   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обществената поръчка е разделена на 9 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, и 9 се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 5, 7 и 8 се участва поотделно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-01-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Ергин ЕООД Интерагро-90 ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-12-31   „Доставка на медицински консумативи и импланти за Отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на медицински консумативи и импланти за Отделение по Ортопедия и травматология за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД“ Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти. Офертите могат да се подават: - за цялата процедура Участието за обществената поръчка е комплексно, като участниците следва да покриват всички номенклатурни единици, съдържащи се в техническата спецификация. Неоферирането на някоя от номенклатурните единици в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД
2021-08-30   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД (част първа) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД
2021-02-19   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД, съгласно техническа спецификация в тръжната документация в раздел II, т. 3. Обществената поръчка е разделена на 10 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 се участва за цялата обособена позиция — участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 6 и 9 се участва поотделно за всяка ном. единица от обособената позиция, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос-Медика“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Интергаленика“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Капамед“ ЕООД „Медикард“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Олимп — Предпазни екипировки“ ЕООД „Сани Мед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Фрезениус Медикъл Кеър България“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-12-17   Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински изделия, съгласно техническа спецификация, за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД по периодични заявки на възложителя. Обществената поръчка е разделена на 19 обособени позиции, като за обособени позиции от 3, 7, 15, 16, 17, 18 и 19 се участва за цялата обособена позиция. Участник, неподал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция, ще бъде отстранен, а за обособени позиции 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се участва поотделно за всяка ном. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДиаХем ООД Екос Медика ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Кентамед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Кристълклиър ООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Новомед ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
Свързани търсения 🔍