Доставчик: СИКО - ФАРМА ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СИКО - ФАРМА ЕООД

2023-09-11   Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Периодична доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК. Оферираните медицински изделия за ендопротезиране следва да бъдат включени в "Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква "а" от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Ортомед Трейдинг ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-05-23   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” - ЧАСТ 2 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-11-30   Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия Спецификацията на медицинските изделия е разделена на 135 номенклатурни единици, разпределени в 8 (осем) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката по вид и количества за всяка една обособена позиция с номенклатурни единица е направено в Техническа спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-11-15   „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 6 обособени позиции в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2022-09-05   "Доставка на медицински изделия/консумативи за Клиниките по ортопедия и травматология при "УМБАЛСМ Н. И. Пирогов" ЕООД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 9 (девет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2022-07-20   ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ.СД-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора за период от 36 месеца. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще разгледа постъпилите оферти по „обърнат ред“, регламентиран в чл. 61 от ППЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Имплант Г ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2022-07-08   „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и реактиви по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО ЕООД)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка при най-благоприятни условия на периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ – Попово” ЕООД, съгласно приложенитеТехническиспецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2022-06-29   "Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е "Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК". Обектът на поръчката включва 7 обособени позиции. Обособените позиции съдържат различен брой артикули. Всеки участник има право да представи оферта за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Оферирането по всички артикули, включени в обособената позиция е задължително! Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-06-23   Период.доставка на специф.травматолог.консум.,мед.изделия за остеосинтеза,ендопротезиране,артроскопия, коляно, рамо... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД СИКО - ФАРМА ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-06-03   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-05-13   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2021-12-16   „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 32 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-29   Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Всички медицински изделия, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Електро Мед България ЕООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2021-10-06   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД (част четвърта) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2021-09-23   Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства” и включва 18 обособени позиции. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Имплант Г ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД
2021-07-21   Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“, разделена в 30 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-06-22   „ДОСТАВКА НА ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, КОЛЕННИ И ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 14 обособени позиции в „Техническа спецификация” (Приложение № 4 – Таблица № 1 до Таблица № 14) на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод Дарис-МС ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-06-15   Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделияза нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, съдържащи общо 24 (двадесет и четири) обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2019-07-18   Периодична доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА, обособени в 59 (петдесет и девет) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Орто Сейв Ънлимитид” ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Имплант Г Имплант Г ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Неуро ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД Ортопедие - БГ ЕООД Пирго Меда ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Сико- Фарма ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ЮСС ООД
Свързани търсения 🔍