Доставчик: Титаника 2008 ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Титаника 2008 ЕООД

2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-24   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране по 13 обособени позиции“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
„Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране по 13 обособени позиции“, подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация. Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срок на договора - Договорът влиза в сила от датата на подписването му, но не по-рано от 25.07.2023 г. Срок за изпълнение – 24 /двадесет и четири/ месеца, чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Титаника 2008 ЕООД
2023-03-13   ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на ортопедична операционна в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД за 30 (тридесет) месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции. Навсякъде, където в техническа спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“. В случай, че в техническа спецификация конкретен параметър е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ортомед Трейдинг ООД Титаника 2008 ЕООД
2023-03-06   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-11-30   Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия Спецификацията на медицинските изделия е разделена на 135 номенклатурни единици, разпределени в 8 (осем) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката по вид и количества за всяка една обособена позиция с номенклатурни единица е направено в Техническа спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-11-04   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ „Св.... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, за нуждите на пациенти, лекувани по КП/КПр в МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД, съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 3 Място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Св. Пантелеймон”–Ямбол” АД, гр. Ямбол 8600, ул. „Панайот Хитов” 30. Срок на валидност на офертата – 6 месеца. Срок на плащане: Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок не повече от 60 дни след доставка и предоставени първични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Електро Мед България ЕООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2022-07-20   ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОРТОПЕДИЧНИ ИМПЛАНТИ И ОСТЕОСИНТЕЗА, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРТОПЕДИЧНА ОПЕРАЦИОННА В УМБАЛ "ПРОФ.СД-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.Стара Загора за период от 36 месеца. Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на чл. 104 от ЗОП и на глава V, раздел VIII от ППЗОП. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП комисията ще разгледа постъпилите оферти по „обърнат ред“, регламентиран в чл. 61 от ППЗОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Имплант Г ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2022-07-08   „Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и реактиви по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПОПОВО ЕООД)
Настоящата обществена поръчка се провежда с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка при най-благоприятни условия на периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ – Попово” ЕООД, съгласно приложенитеТехническиспецификации. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2022-05-13   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-04-20   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1.1 до № 1.8 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал Медикал ООД МЕДИЛЕМ ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фарма-СИ 2012 ООД
2022-03-08   "Доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК за хирургичните отделения и консумативи за Клиника по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на ЗОП за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I: „Медицински изделия за хирургичните отделения“ съдържа 8 /осем/ номенклатурни единици, всяка от които е с включен различен брой артикули. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № II: „Консумативи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕДИКАЛ МЕНТОР ЕООД Медилон ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2022-02-11   „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за лечението на пациентите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински -... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Ив. Селимински-Сливен" АД, обособени в 19 обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация.За ОП, съдържащи номенклатурни редове е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата ОП.Обща прог. ст-ст на поръчката: 2 196 403,60 лв. без ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №№ 15, 16, 17, 18 и 19 ще бъдат възложени по реда на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2022-01-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Ергин ЕООД Интерагро-90 ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-01-06   Доставка специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „Ортопедо-травматологично отделение” на „МБАЛ -... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: Доставка специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на „Ортопедо-травматологично отделение” на „МБАЛ - Хасково” АД. В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Ортопедо – травматологично отделение” на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Титаника 2008 ЕООД
2021-12-16   „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 32 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-18   Дост. на МИ от гр.№5,6,20,23 и24 от Списък с МИ по гр, които НЗОК заплаща в условията на бол. мед. помощ и ст-та, до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия, включени в Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-10-13   "Доставка на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на специфични медицински изделия и системи за ендопротезиране за нуждите на отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр. Кърджали, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договори за доставка за 24 (двадесет и четири) месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електро Мед България ЕООД Инфомед ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-08-13   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” – ЧАСТ 3 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Кардио Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2021-07-14   Доставка на медицински изделия за ортопедична дейност — вариант 4 на „МБАЛ — Добрич“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на медицински изделия за ортопедична дейност — вариант 4 на „МБАЛ — Добрич“ АД, включващ 85 различни остеосинтезни средства, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Титаника 2008 ЕООД
2021-06-22   „ДОСТАВКА НА ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, КОЛЕННИ И ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 14 обособени позиции в „Техническа спецификация” (Приложение № 4 – Таблица № 1 до Таблица № 14) на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод Дарис-МС ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-06-15   Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделияза нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, съдържащи общо 24 (двадесет и четири) обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2021-04-08   Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез приложение № 2 „Техническа спецификация“, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Аквахим 2020 ЕООД Г и Т ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД
2021-04-02   Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, необходими за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД, по 23 об. позиции, подробно описани в тех. спецификация. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 месеца от подписването на договора при периодично извършващи се заявки в зависимост от потребностите на възложителя. Договорът влиза в сила не по-рано от 25.07.2021 г. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 часа от получаване на заявка от възложителя. Място на изпълнение: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2020-12-10   Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2021—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителят нито за минимално, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД Неуро ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2020-06-01   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар Мл” ООД „Ергин“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медисофтис” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Емед Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2020-05-27   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Диамед“ ООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Соломед“ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Язон трейд ЕООД
2020-05-11   Доставка на медицински изделия за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца, разделена на 3 обособени позиции, разпределени по номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение №1 към настоящата документация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Ви Енд Ди Сървисис“ ООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Титаника 2008“ ЕООД „Фаркол“ АД ви енд ди сървисис оод Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-09-25   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на ортопедо-травматологично отделение на „МБАЛ —... („Многопрофилна болница за активно лечение — Хасково“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на ортопедо-травматологично отделение на „МБАЛ — Хасково“ АД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Титаника 2008“ ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2018-12-21   Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Обектът на поръчката включва 12 обособени позиции, които съдържат в себе си 150 (сто и петдесет) номенклатурни единици, някои от които съдържат подноменклатурни единици, представляващи медицински изделия, хирургични консумативи, лабораторни реактиви. Всеки от участниците в процедурата може да оферира за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция. Участникът следва да оферира всички подноменклатурни единици, съдържащи се в номенклатурна единица. Не се допуска частично офериране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД Абел Димедикъл ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елта 90 М ООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КлиниМаг ООД КЛОДИ - М.АТАНАСОВА ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сико Фарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2018-09-03   Доставка на медицински изделия за тазобедрено ендопротезиране за нуждите на Отделението по ортопедия и травматология... („Многопрофилна болница за активно лечение — Благоевград“ АД)
Обектът на обществената поръчка обхваща осигуряване на медицински изделия за тазобедрено ендопротезиране за нуждите на Отделение по ортопедия и травматология при „МБАЛ – Благоевград” АД, които се заплащат от НЗОК с допълнително доплащане от ЗОЛ, които не са включени в цената на клиничната пътека. Обществената поръчка е разделена в 4 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в приложение № 1 „Техническа спецификация” към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос Медика ООД Имплант Г ООД Сико фарма ООД Титаника 2008 ЕООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
2017-11-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД по периодични заявки” (МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД)
Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите наМБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД – Възложител. Видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата спецификация (приложение № 2 — Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта - ЦМ ЕООД Агарта — ЦМ ЕООД АЙФ ФАРМА ООД Аквахим АД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ЕООД ГиТ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Електро мед България ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД МАРКОН ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Тъчмед ЕООД ЮСС Медика ООД
2017-02-15   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“ (МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД)
По време на изпълнение на договора, ще бъдат извършвани доставки на медицински изделия /за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология“, „Урология“ и „Коремна хирургия“ и Отделения „УНГ“ и „Съдова хирургия“/ , подробно описани в техническата спецификация и публикувани в Профил на купувача. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Акцент Медика“ ООД „Тотал мед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Ел Дора ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медимаг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Сити Трейд Корпорейшън ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД ЮСС Медика ООД
2017-01-27   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД)
Обектът на поръчката включва 1 обособена позиция с общо 139 броя номенклатурни единици, представляващи медицински изделия и консумативи за диагностичните и лечебните процеси в болницата. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици. Ако участникът подава предложение за някоя от номенклатурните единици, съдържащи отделни подномеклатурни единици, посочени в Приложение № 1, то той трябва да направи предложение за всички подномеклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД БК МЕДИКАЛ ЕООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД ЕЛПАК — ЛИЗИНГ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НОВУС ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелт-2000 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2016-10-04   „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... („Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодични доставки на медицински изделия чрез заявка от страна на възложителя за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД, съгласно Спецификация на възложителя. Всеки участник може да представи само 1 предложение, включващо изпълнението на 1, няколко или всички позиции на медицинските изделия по приложената спецификация — задължително е условието за комплектност на предложението по позиции. Частични предложения по отделните позиции няма да бъдат разглеждани. Възложителят ще определи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2016-08-19   Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и... („Многопрофилна болница за активно лечение — Русе“ АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия — остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и травматология“ НА „МБАЛ — Русе“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по обособени позиции в „Техническа спецификация” на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Джи Ес Евро България ЕООД Електромед България ООД Ортосинтез — 1 ЕООД Сико фарма ООД Титаника 2008 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
Свързани търсения 🔍