Доставчик: ЮСС Медика ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ЮСС Медика ООД

2023-08-18   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Интер бизнес 91 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД ЮСС Медика ООД
2023-06-09   „Доставка на ортопедични изделия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД)
Обществената поръчка е за доставки, въз основа на периодични заявки, на стоки, представляващи медицински изделия за ортопедично лечение - остеосинтезни средства и импланти за протезиране на стави, за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, описани подробно в Техническа спецификация от документацията за поръчката, за срок от 24 месеца. Разпределени са в 10 обособени позиции, като всяка от тях включва доставка на няколко вида артикули, посочени в Техническата спецификация по позицията. Участието по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-01   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Референтен номер на поръчката: 17/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 17/2023. Поръчката включва 826 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-11-30   Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Доставка на медицински изделия /импланти/ , необходими за дейността на Отделение по ортопедия и Отделение по неврохирургия Спецификацията на медицинските изделия е разделена на 135 номенклатурни единици, разпределени в 8 (осем) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката по вид и количества за всяка една обособена позиция с номенклатурни единица е направено в Техническа спецификация. При подаване на офертата на основание § 47 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-11-08   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 05.12.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЮСС Медика ООД
2022-06-23   Период.доставка на специф.травматолог.консум.,мед.изделия за остеосинтеза,ендопротезиране,артроскопия, коляно, рамо... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ София – ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ Варна – ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ Пловдив – ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД СИКО - ФАРМА ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-05-13   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-04-08   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 05.12.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Ортомед Трейдинг ООД ЮСС Медика ООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-01-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Ергин ЕООД Интерагро-90 ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-12-16   „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Отделение по ортопедия и травматология в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 32 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Екос-Медика ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-12-02   Периодична доставка на медицински консумативи за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински консумативи за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медицинска Техника Инженеринг ООД ЮСС Медика ООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2021-10-04   „Доставка на ортопедични изделия за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" - РАЗГРАД АД)
Обществената поръчка е за доставки, въз основа на периодични заявки, на стоки, представляващи медицински изделия за ортопедично лечение - импланти за протезиране на стави и остеосинтезни средства, за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД, описани подробно в Техническа спецификация от документацията за поръчката, за срок от 12 месеца. Разпределени са в 6 обособени позиции, като всяка от тях включва доставка на няколко вида артикули /номенклатурни единици/, посочени в Техническата спецификация по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Електро Мед България ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2021-09-03   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД (част пета) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЮСС Медика ООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2018-10-05   „Периодична доставка на специфични медицински изделия по обособени позиции“ (Военномедицинска академия)
Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Грин БГ ООД Ел — Дора ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс 7 ЕООД Мерк България ЕАД ЮСС Медика ООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
2017-11-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД по периодични заявки” (МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД)
Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите наМБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД – Възложител. Видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата спецификация (приложение № 2 — Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта - ЦМ ЕООД Агарта — ЦМ ЕООД АЙФ ФАРМА ООД Аквахим АД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ЕООД ГиТ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Електро мед България ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД МАРКОН ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Тъчмед ЕООД ЮСС Медика ООД
2017-02-15   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“ (МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД)
По време на изпълнение на договора, ще бъдат извършвани доставки на медицински изделия /за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология“, „Урология“ и „Коремна хирургия“ и Отделения „УНГ“ и „Съдова хирургия“/ , подробно описани в техническата спецификация и публикувани в Профил на купувача. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Акцент Медика“ ООД „Тотал мед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Ел Дора ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медимаг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Сити Трейд Корпорейшън ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД ЮСС Медика ООД
Свързани търсения 🔍