Доставчик: ви енд ди сървисис оод

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ви енд ди сървисис оод

2023-08-18   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Интер бизнес 91 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД ЮСС Медика ООД
2023-07-12   „Доставка на медицински изделия/консумативи, необходими за дейността на Отделение по неврохирургия” (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
„Доставка на медицински изделия/консумативи, необходими за дейността на Отделение по неврохирургия” за срок от 24 месеца по общо 60 номенклатурни едници, разделени в 2 (две) обособени позиции.В предмета на поръчката са включени следните обособени позиции : Обособена позиция 1- Медицински изделия и консумативи за краниална хирургия – включва от 1-ва до 19-та номенклатурна единица. Обособена позиция 2- Медицински изделия и консумативи за спинална хирургия – включва от 20 -та до 60 – та номеклатурна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-06-07   ”Медицински изделия/консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички медицински консумативи/ изделия, включени в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод
2023-06-01   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 /четири/ часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Кардио Медикал ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-03-22   Период. дост. на спец. травм. консум., мед. изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Имплант Г ООД Матеос Груп ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2023-03-21   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология II" c 8 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Хелткеър С ООД
2023-03-21   Доставка на апаратура за нуждите на Медицински факултет и Медицински колеж към МУ-Пловдив по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и обучение на персонала за работа с доставената апаратура, разделена на 12 обособени позиции, както следва: ОП № 1 “Система за анализ и скорост на пулсовата вълна и неинвазивно измерване на централно кръвно налягане посредством маншет“ ОП № 2 „Апаратура за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология“ ОП № 3 “Апарат за тестване на малките дихателни пътища чрез метода на форсираните осцилации“ ОП № 4 „Видео ларингостробоскоп“ ОП № 5 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД ви енд ди сървисис оод
2023-03-01   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Референтен номер на поръчката: 17/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 17/2023. Поръчката включва 826 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2023-02-27   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 30 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-23   Периодична доставка на медицински изделия/консумативи за: неврохирургия, съдова хирургия, клинична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия/консумативи за: неврохирургия, съдова хирургия, клинична лаборатория, микробиология, ортопедия и травматология по обособени позиции за нуждите на „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 8 (осем) обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод
2022-11-15   „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 6 обособени позиции в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2022-09-12   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Процедурата има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Неврохирургия”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Кардио Медикал ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-09-08   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 38 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД Аквахим 2020 ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД
2022-06-24   Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Референтен номер 24/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Доставка на медицински изделия c 395 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатурни единици. Класиране ще се извършва за всяка номенклатурна единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БЛАГИ ООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ ЕАД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СТЕРИСМАРТ ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-05-13   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-04-08   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 05.12.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Ортомед Трейдинг ООД ЮСС Медика ООД
2022-03-25   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД
2022-03-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” Реф. номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология" c 181 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД ЕТ ВОЛОДЯ ИГНАТОВ - В ЕНД В Маримпекс - 7 ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД РСР ЕООД Тинк Танк ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-01-24   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска и друга апаратура/оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 36 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка (за обособени позиции от № 1 до № 26 включително, а за обособени позиции от № 27 до № 36 включително – доставка и гаранционна поддръжка). Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура/оборудването, предмет на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБИМЕКС АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Стамар 2013 ЕООД
2021-11-25   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка по 30 обособени позиции. Необходимо изискване към медицинската апаратура/оборудване, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Тримед медикал ООД
2021-10-29   Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Всички медицински изделия, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Електро Мед България ЕООД Матеос Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Пирго Меда ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за остеосинтеза по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-06-22   „ДОСТАВКА НА ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, КОЛЕННИ И ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 14 обособени позиции в „Техническа спецификация” (Приложение № 4 – Таблица № 1 до Таблица № 14) на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод Дарис-МС ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-05-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ендоваскуларна неврохирургия към клиника по... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия При „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод РСР ЕООД
2021-04-29   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „„УМБАЛ „Света Анна“ —... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД — (част първа) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД
2021-03-08   Доставка на ортопедични импланти за нуждите на „УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на ортопедични импланти за двугодишен период, подробно описани в техническата спецификация. Изпълнява се на периодични доставки по писмени заявки от възложителя. Количествата са ориентировъчни и зависят от нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД топ хоспитал сървис ад
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2020-05-11   Доставка на медицински изделия за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на клиника по ортопедия и травматология при Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца, разделена на 3 обособени позиции, разпределени по номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение №1 към настоящата документация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Ви Енд Ди Сървисис“ ООД „Джи Ес Евро България“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Титаника 2008“ ЕООД „Фаркол“ АД ви енд ди сървисис оод Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2020-04-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-07-18   Периодична доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Доставка на медицински изделия за травматология и неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА, обособени в 59 (петдесет и девет) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД „Орто Сейв Ънлимитид” ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Имплант Г Имплант Г ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Неуро ООД Орто Сейв Ънлимитид ООД Ортопедие - БГ ЕООД Пирго Меда ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Сико- Фарма ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ЮСС ООД
2019-02-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
2017-01-27   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски ЕАД)
Обектът на поръчката включва 1 обособена позиция с общо 139 броя номенклатурни единици, представляващи медицински изделия и консумативи за диагностичните и лечебните процеси в болницата. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или всички номенклатурни единици. Ако участникът подава предложение за някоя от номенклатурните единици, съдържащи отделни подномеклатурни единици, посочени в Приложение № 1, то той трябва да направи предложение за всички подномеклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД БК МЕДИКАЛ ЕООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД ЕЛПАК — ЛИЗИНГ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НОВУС ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД ОФТАЛАБС ООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелт-2000 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2016-10-04   „Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... („Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодични доставки на медицински изделия чрез заявка от страна на възложителя за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД, съгласно Спецификация на възложителя. Всеки участник може да представи само 1 предложение, включващо изпълнението на 1, няколко или всички позиции на медицинските изделия по приложената спецификация — задължително е условието за комплектност на предложението по позиции. Частични предложения по отделните позиции няма да бъдат разглеждани. Възложителят ще определи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2016-08-19   Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и... („Многопрофилна болница за активно лечение — Русе“ АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия — остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на отделение „Ортопедия и травматология“ НА „МБАЛ — Русе“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по обособени позиции в „Техническа спецификация” на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Айф Фарма ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Джи Ес Евро България ЕООД Електромед България ООД Ортосинтез — 1 ЕООД Сико фарма ООД Титаника 2008 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2016-08-15   Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД гр. Трявна (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД)
Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ Д-р Теодоси Витанов ЕООД, находящ се на адрес: гр. Трявна, ул. Лясков дял № 1. Доставчикът следва да осигури на Възложителя доставка на договорените видове и количества стоки за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Драгнев и сие“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Акцент Медика ООД Асклепий Орто ООД Б. Браун Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Джи Ес Евро България ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Сико Фарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Търговска Лига Национален Аптечен Център АД Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
Свързани търсения 🔍