2023-08-29   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (допълваща поръчка) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 23 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Перфект Медика ООД Равнако ООД
2023-08-11   „Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 40 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Емикрон ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медиклим ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-06-22   Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Настоящата процедура е за сключване на Договор при условията и изискванията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в МБАЛ „Лозенец” ЕАД. Обществената поръчка е разделена на 40 броя обособени позиции, подробно описани в техническата цпецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медилон ЕООД РСР ЕООД
2023-06-16   „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на поръчката: 25/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 237 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Инверса ЕООД Инфомед ЕООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-05-02   „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 76 (седемдесет и шест) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А Медикъл Имейджинг Сървиз ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2023-04-28   Сервизно обслужване на медицинската техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обособени позиции, в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, чиито обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ИДСМ ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Пълмед АД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Хроно ООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-03-16   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Емикрон ЕООД РСР ЕООД
2022-12-30   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 21 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-12-20   ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част II” по 40 Обособени позиции - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2022-12-19   Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е ,,Сервизно обслужване, ремонт, доставка на резервни части, модули, компоненти, консумативи при необходимост на медицинска апаратура” в „МБАЛ –Самоков”ЕООД за срок от 2/две/години от сключване на договор част I” - съгласно спецификацията, приложена в документацията. Услугата ще се извършва при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд за описаната в „Техническата спецификация” към документацията, медицинска апаратура. Поръчката включва сервизна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2022-12-15   Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за нуждите на „УМБАЛ – Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на ЗОП, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 54 (петдесет и четири ) обособени позиции. Някои обособени позиции съдържат в себе си артикули, представляващи различни апарати. На основание чл. 30, ал. 1 от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Емикрон ЕООД ЕТ ПЕТЪР КАРАИВАНОВ ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А РСР ЕООД Томед ООД Хроно ООД
2022-12-08   Сервизно обслужване на медицинската техника в МБАЛ "Свети Пантелеймон - Пловдив ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ" ЕООД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обосбени позиции, в МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Перфект Медика ООД Пълмед АД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-09-13   Открита процедура: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД.... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 236 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по абонаментно сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на профилактика и всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД ОРАЛМЕД ГЛОБАЛ ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софтуерна компания ЕООД Тримед медикал ООД Хроно ООД
2022-09-08   Открита процедура: „Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Референтен номер на... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Сервизно обслужване на медицинска апаратура” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД c включени 203 вида специялизирана апаратура, структурирана по функционални характеристики, касаещи предназначението. Естеството на услугите по сервизно обслужване, които ще се извършват, включва извършването на всички аварийни и текущи ремонти, при необходимост, на специализираната апаратура, както и подмяна на части, при необходимост. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕКОПРОГРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Медконсултинг ЕООД Равнако ООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-08-22   Aбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, включващо следните дейности: проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, която се извършва до 60 дни след сключване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дарис-МС ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софтуерна компания ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Хроно ООД
2022-06-30   "Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик” АД - 2022... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Абонаментно и сервизно обслужване на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура, съгласно Спецификация на Възложителя. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка. Ако след изтичането му не са сключени нови договори по ЗОП със същият предмет, действието му се продължава при същите условия, до провеждане на нова процедура по ЗОП със същият … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бултехномед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Перфект Медика ООД
2022-06-29   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Диамед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Медикард ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медисофтис ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД С & Т България ЕООД СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Топ-Диагностика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2022-06-14   Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Абонаментното сервизно обслужване включва доставка на резервни части, профилактика и ремонт на извънгаранционната медицинска техника и апаратура на КОЦ – Враца ЕООД по техническа спецификация изготвена от Възложителя, представляваща неразделна част от процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Ларго Трейдинг ЕООД Медиком ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2022-06-10   Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика, апарати за анестезиология и... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика, анестезиология и физиотерапия по 10 обособени позиции, включващо следните дейности: - проверка на работоспособността и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; - извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура на всеки шест месеца или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя, първата от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медикъл Имейджинг Сървиз ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софарма Трейдинг АД
2022-03-14   Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – част III (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонтни дейности на медицинска техника и оборудване в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, в самостоятелно обосoбени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и в прогнозните единични и общи цени за първоначално определения срок на договора от 12 м. в отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2022-03-08   Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – част II (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонтни дейности на медицинска техника и оборудване в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, в самостоятелно обосoбени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и в прогнозните единични и общи цени за първоначално определения срок на договора от 12 м. в отделните самостоятелно обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката за първоналчалния срок от 12 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Медиком 2000 ООД Новимед Кардио ЕООД Пълмед АД С & Т България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-02-25   „Извънгаранционно техническо обслужване, включващо абанаментна поддръжка и почасово заплащане на труд за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Извънгаранционно техническо обслужване, включващо абанаментна поддръжка и почасово заплащане на труд за отстраняване на възникнали повреди на медицинска апаратура и оборудване” състояща се от 21 /двадесет и една/ обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-02-24   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура на повикване (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Извършване на извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура при условие на повикване на изпълнителя с почасово заплащане на труд, по 10 обособени позиции за срок от 24 (двадесет и читири) месеца. Цената на вложените резервни части или специфични консумативи, необходими за нормалното функциониране на съответната апаратура, се заплаща извън договорените часови ставки за труд. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД КлиниМаг ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Т.Е.А.М. ООД топ хоспитал сървис ад Фот ООД
2022-02-02   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура, подробно описана в "Технически спецификации" от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва: 1. текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии; 2. техническа проверка /диагностика и профилактика; 3. отстраняване на повреди; 4. обучение на персонала и методична помощ - при необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура; 5. доставка и подмяна на резервни части - … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Мултимед Инженеринг ЕООД Перфект Медика ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2022-01-04   Абонаментен сервиз на медицинската техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 24 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2021-12-17   Сервизно обслужване на медицинската техника в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив – част I (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
Поръчката включва профилактики, диагностика и ремонтни дейности на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обосбени позиции, подробно описани в техническата спецификация на поръчката, в УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и в прогнозните единични и общи цени за първоначално определения срок на договора от 12 м. в отделните самостоятелно обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката за първоналчалния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Перфект Медика ООД Пълмед АД
2021-12-09   Сервизно обслужване на медицинската техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обосбени позиции, в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, чийто обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Пълмед АД
2021-11-19   Извънгаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура и оборудване за дейността на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът набществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамeнтно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната му дейност. В рамките на об поръчка се съдържат обпозиции, подробно описани в Тех спецификация на документацията на об поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Вега Медикал ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Мултимед Инженеринг ЕООД Перфект Медика ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Томед ООД
2021-10-19   Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 18/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия" c 776 наименования/номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЕКС Медикалс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медикард ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД топ хоспитал сървис ад Юнимедика ЕООД
2021-09-20   Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Медицинска апаратура Mindray, Обособена позиция №2 - Изградената вътрешна инсталация за медицински газове Air Liquide Обособена позиция №3 – Устройства за резервирано захранване на медицинска апаратура Обособена позиция №4 – Медицинска апаратура за рентгенова диагностика Обособена позиция №5 - Медицинска апаратура Stryker System Обособена позиция №6 – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАМЕДИКА ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД ЕЙЧ АЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Емикрон ЕООД Медиком 2000 ООД Сиконикс Груп ЕООД
2021-09-10   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 24 обособени позиции. Възложителят изисква комплексно изпълнение на поръчката. Съобразно изискването, участниците участват общо за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която участват. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се извършва съобразно техническите и технологични стандарти за дейността и включва следните дейности: -първоначален преглед на апаратурата и/или съоръженията за установяване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ЕТ КЛИМАТРОНИК - КРАСИМИР СЕМОВ ЕТ Янка Янкова Георгиева ИДСМ ООД Медиком 2000 ООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД ПАСОНАР - ГИНОВИ И СИЕ СД С & Т България ЕООД Сани Мед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софтуерна компания ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-08-11   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД С & Т България ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ-Диагностика ООД
2021-07-27   Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на високоспециализирана и друга медицинска апаратура на „КОЦ-Бургас“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Извършване на извънгаранционен абонаментен сервиз, включващ дейности по профилактика и ремонт на медицинска техника и апарати за срок от 36 месеца. Медицинската техника е групирана в 10 обособени позиции(ОП), с посочени наименования на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представи предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, КОМПЛЕКСНО - за всички медицински апарати в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕВРОМЕД-СОФИЯ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
2020-12-14   Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация („Комплексен онкологичен център — Бургас“ ЕООД)
Абонаментен сервиз, включващ профилактика и ремонт на медицинска техника, по приложена спецификация. Медицинската техника е групирана в 28 обособени позиции(ОП), с посочени наименованията на апаратите, производител, година на производство, сериен и инвентарен номер. Всеки участник има право да представя предложение за изпълнение на поръчката за една, за няколко или за всички обособени позиции от спецификацията, комплексно — за всички медицински апарати в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б.Браун Медикал ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Савена БГ ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2020-06-04   „Абонаментно и сервизно обслужване на специализирана медицинска апаратура, собственост на „МБАЛ Пазарджик“ АД — 2020—2022 г.“ („Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) — Пазарджик“ АД)
Абонаментно и сервизно обслужване на извънгаранционна, специализирана медицинска апаратура, групирана в 21 (двадесет и една) обособени позиции, съгласно спецификация на възложителя. Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Сименс Хелткеър“ ЕООД Бултехномед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак – Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика EООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инжинеринг ООД Перфект Медика ООД
2020-05-11   Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години („УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура, собственост на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от 2 (две) години (апаратура/апаратурата). Сервизната поддръжка включва: 1. Профилактика — за обособени позиции от № 1 до № 7. 2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на медицинската апаратура. 3. Настройка и калибриране на медицинската апаратура в съответствие с техническите изисквания на производителя на апаратурата. 4. Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Феромед 97“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ДАРИС - МС ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Илан медицинска апаратура ООД Интер бизнес 91 ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД НИДАС СЪРВИЗ ООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД Тъчмед ЕООД
2019-10-25   Извънгаранционно техническо обслужване, включващо абонаментна поддръжка и почасово заплащане на труд за отстраняване... („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
Извънгаранционно техническо обслужване, включващо абонаментна поддръжка и почасово заплащане на труд за отстраняване на възникнали повреди на медицинска апаратура и оборудване, състояща се от 18 (осемнадесет) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим АД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Марвена Диагностика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Медикъл ООД Топ-Диагностика ООД
2019-10-25   Сервизно обслужване на медицинската техника в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД чрез изпълнителния директор)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обособени позиции, в „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, чийто обем е описан чрез посочената тук прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Александър Медика“ ЕООД „Капитал Фарм“ ЕООД Аквахим АД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Вега Медикал ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ИДСМ ООД Инфомед ЕООД Капитал фарм ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиком 2000 ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Новимед Кардио ЕООД Перфект Медика ООД Пълмед“ АД С&T България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2019-05-08   Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни... („УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД)
Обектът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинско оборудване съгласно посочени в приложение № 1 „Списък на медицинско оборудване с необходимост от абонаментна поддръжка 2019—2020—2021 година“, неразделна част от документацията, и приложение № 2 „Техническа спецификация“, неразделна част от документацията за участие в процедурата, минимални изисквания за техническа профилактика на съответния вид оборудване и при необходимост доставка и подмяна на резервни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медитех“ ООД „Перитус“ ЕООД АВ-ИНЖЕНЕРИНГ - АНГЕЛ ВИДОЛОВ ЕТ Александър медика ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Джи-Мед България ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Евромед - 7 ООД Емикрон ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева ИДСМ ООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марти - 76 ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Нидас Сервиз ЕООД Перфект Медика ООД Рентгенова апаратура ЕООД С&Т България ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Софарма Треийдинг АД Топ Диагностика ООД
Свързани търсения 🔍