Доставчик: Драгнев и сие ООД

9 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Драгнев и сие ООД

2023-03-06   Доставки на медицински изделия и лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ „ Д-р Теодоси Витанов“ ЕООД за срок от 12 месеца (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЛЕЧЕНИЕНИЕ Д-Р ТЕОДОСИ ВИТАНОВ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка на медицински изделия и лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет ) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Драгнев и сие ООД
2021-05-21   Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Поръчката включва дейности по: — профилактични прегледи не по-малко от 2 пъти годишно, като същите следва да съгласувани по срокове с възложителя при условията на писмена заявка от страна на същия, — отстраняване на повреди, открити по време на извършване на техническите профилактични прегледи годишно. При тези обстоятелства отстраняването на повредите се извършва с влагане на резервни части по предписание на фирмата производител само след представяне на предварително одобрена ценова оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Вега Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Драгнев и сие ООД КлиниМаг ЕООД Медиком 2000 ООД Медифол ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РЕЙМЕД 09 ЕООД Савена БГ ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-05-21   Абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев“ АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 6 обособени позиции в приложение 5 — „Техническа спецификация“ на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД Драгнев и сие ООД
2021-01-11   „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (включително доставка на резервни части) на МБАЛ „Д-р... (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура (включително доставка на резервни части) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ подробно описани в глава ΙΙ Техническа спецификация от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Емикрон“ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Драгнев и сие ООД Инфомед ЕООД Медиклим ЕООД Медиком 2000 ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Топ Хоспитал АД ЯНУС ЕООД
2019-05-07   Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово, разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гамидор България“ ООД Аквахим АД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Драгнев и сие ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ ОПТИМ Ко. ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2018-05-15   „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово“, разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим АД Бул био НЦЗПБ ЕООД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Драгнев и сие ООД Елпак-Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Оптим Ко ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД
Свързани търсения 🔍