Доставчик: ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД

2023-07-31   „Закупуване на медицинско оборудване за болнична и извънболнична медицинска помощ по проект BG16RFOP001-9.001-0001 и... (Министерство на здравеопазването)
Общ. пор. се разделя на 7 ОП: ОП № 1: "Респиратори": 1.1. Транспортен респиратор – 105 броя; 1.2. Респиратор за спешна медицинска помощ – 47 броя; ОП № 2: "Аспиратор" – 47 броя; ОП № 3: "Дефибрилатори": 3.1. Дефибрилатори – 64 броя; 3.2. Бифазен дефибрилатор - монитор – 48 броя; ОП № 4: "Пациентни монитори" - 132 броя; ОП № 5: "Електрокардиографи": 5.1. Електрокардиографи – 132 броя; 5.2. 6/12 канален ЕКГ апарат – 62 броя; ОП № 6: "Система за телемедицинско наблюдение" – 1079 броя; ОП № 7: "Система за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБЪЛ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-04-25   Доставка на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ДИАХЕМ ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури . Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Елта 90М ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД РСР ЕООД
2023-01-06   Закупуване на апаратура и оборудване за диагностика на донори и производство на реконвалесцентна плазма в изпълнение... (Министерство на здравеопазването)
“Закупуване на апаратура и оборудване за диагностика на донори и производство на реконвалесцентна плазма в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0001 „Подкрепа за структурите на извънболнична медицинска помощ и центровете за трансфузионна хематология за справяне с кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, включваща 6 /шест/ обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 39 Обособени позиции /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 30 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 31 до 39 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2022-11-15   "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД БГ МЕД ЕООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД ХИДРАФАРМ ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-17   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД)
Настоящата обществена поръчка е с предмет доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на лабораториите и Отделение по трансфузионна хематология към МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД Ловеч. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 12 /дванадесет/ месеца, след влизане в сила на действие на договора. Настоящата обществена поръчка, включваща 9 /девет/ броя обособени позиции, съгласно „Техническа спецификация” - Приложение № 1 от обособена позиция № 1 до № 9 включително. Остатъчната … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-06-13   Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 36 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-05-05   Доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за нуждите на “УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД. Възложителят разделя поръчката на 19 (деветнадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Възложителят поставя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД ДИАХЕМ ЕООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Химтекс ООД
2022-04-29   Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 34 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-04-29   Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, ОТХ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 725 номенклатурни единици, разпределени в 25 обособени позиции. Реактивите и консумативите, включени в обособени позиции от № 1 до № 18 следва да са от един и същи производител, с оглед на което участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 18. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-01-25   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви,консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД съгласно техническата спецификация в раздел II от тръжната документация и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто-договора. Обществената поръчка е разделена на 28 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 26, 27, 28 се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-01-20   Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 62 обособени позиции (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по 62 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции (номенклатури) в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-11-25   Доставка на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на възлагането й до 05.07.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-07-09   Доставка на реактиви и консумативи за отделение по трансфузионна хематология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за отделение по трансфузионна хематология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на възлагането й до 05.07.2023 година, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-06-14   Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД по обособени позиции —... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка, са описани подробно в техническата спецификация, включваща 40 обособени позиции (ОП) и приложена към настоящата документация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 32 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 33 до 40 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-05-18   Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Гр. Габрово“ — част 1, разделена на 79 обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД ДиаХем ООД Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-05-17   Доставка на реактиви, тестове и медицински изделия за отделение „Трансфузионна хематология“ („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на реактиви, тестове и медицински изделия за отделение „Трансфузионна хематология“ по 11 обособени позиции, включващи тест серуми и различни реактиви за определяне на кръвни групи и трансфузии, подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2020-05-19   „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово)
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА 2 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диахем“ ООД Аквахим 2020 ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД
2020-03-20   Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за... (Национален център по трансфузионна хематология)
Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за 2020 г. за нуждите на центровете по трансфузионна хематология в страната по 3 (три) обособени позиции, както следва: — обособена позиция № 1 „Пластмасови сакове за вземане на кръв“, — обособена позиция № 2 „Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и плазмафереза“, — обособена позиция № 3 „Консумативи“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛК Сърджикъл“ ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елит Медикал ЕООД Емед Груп ЕООД ЛК Сърджикъл ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2020-03-13   Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консуматив за лабораторна диагностика) по 43 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляваща част от одобрената от възложителя документация за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Антисел България“ ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2019-05-07   Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово, разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гамидор България“ ООД Аквахим АД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Драгнев и сие ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ ОПТИМ Ко. ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2019-04-08   Периодични доставки на медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за... (Национален център по трансфузионна хематология)
Учасникът/иците, избран/и за изпълнител/и следва да достави/вят медицински изделия, за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на Центровете за транефузионна хематология в страната за 2019 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „ЛК Сърджикъл“ ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Елит Медикал ЕООД Емед Груп ЕООД ЛК Сърджикъл ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2018-09-05   Доставка на медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни... („Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД)
Открита процедура за определяне на изпълнител по обществена поръчка „Доставка на медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи, за нуждите на „МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД — Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки“ със срок на изпълнение 12 месеца от датата на подписване на договора за обществена поръчка. Процедурата обхваща 18 (осемнадесет) об. позиции. Някой от тях включват … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта ЦМ“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Елпак Трейдинг“ ЕООД „Перфект Медика“ ООД Диасистемс ЕООД Инвар ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Софарма АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2018-07-25   Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ за... (Директорът на Национален център по трансфузионна хематология)
„Периодични доставки на медицински изделия за извършване на имунохематологична диагностика на пациенти в НЦТХ за период от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договор” се състои от 22 номенклатурни единици за работа по колонаглутинационен метод, съвместими с наличния апарат за диагностика в НЦТХ, модел Octo-m на DiaPro или еквивалентни. Важно: Участниците задължително подават оферта за всички номенклатурни единици. Участници, които не са подали оферта за една или повече номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2018-07-23   Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за... (Директорът на Национален център по трансфузионна хематология)
Процедурата е разделена на 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: Пластмасови сакове за вземане на кръв; Обособена позиция № 2 с предмет: Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и плазмафереза; Обособена позиция № 3 с предмет: Вакуум епруветки; Обособена позиция № 4 с предмет: Микрокювети за фотометрично изследване на хемоглобин; Обособена позиция № 5 с предмет: Консумативи за стерилно свързване. Важно: участниците могат да подават оферта за участие за 1, за няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Емед Груп ЕООД ЛК Сърджикъл ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2018-05-22   Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделения „Клинична микробиология“, „Трансфузионна... („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Периодична доставка на лабораторни консумативи, реактиви и тестове за отделения „Клинична микробиология“ — 43 номенклатури, „Трансфузионна хематология“ — 12 номенклатури, и „Клинична патология“ — 25 номенклатури. Номенклатурите са посочени в списъка на лабораторните консумативи, реактиви и тестове към документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим“ АД „Бул Био–Нцзпб“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Елит Медикал“ ООД „Елпак— Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Нова Груп Инвестмънт Срл“ „Ридаком“ ЕООД Гамидор България ООД ДиаХем ООД Елта 90М ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2018-05-15   „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — гр. Габрово“, разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим АД Бул био НЦЗПБ ЕООД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Драгнев и сие ООД Елпак-Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Оптим Ко ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД
Свързани търсения 🔍