Доставчик: СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД

15 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД

2023-06-30   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на Гастроентерология към Вътрешно отделение на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на Гастроентерология към вътрешно отделение на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-05-03   Доставка на ендоскопски медицински изделия и консумативи за нуждите на Гастроентерология към Вътрешно отделение на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени ендоскопски медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на изделията, посочени в Приложенията от № 1 към Техническата спецификация са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира със заявяването и закупуването на прогнозните количества. В настоящата обществена поръчка са включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-04-28   Сервизно обслужване на медицинската техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Профилактики, диагностика и ремонти на медицинска техника и оборудване, обособени в самостоятелно обособени позиции, в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, чиито обем е описан чрез посочената в обявлението прогнозна стойност на поръчката, както и за отделните самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Александър медика ЕООД Булмар МЛ ООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД ИДСМ ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Пълмед АД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Хроно ООД
2023-04-24   „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на КОЦ - Враца ЕООД“ (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Доставка и гаранционен сервиз на медицинска апаратура и оборудване за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-03-06   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - ВРАЦА ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за период от 24 /двадесет и четири/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-09   Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: Извънгаранционно техническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части/специфични консумативи, профилактика и ремонт на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация. Апаратите и съоръженията са обозначени с оглед на предназначението им и са подробно описани по вид, модел /марка/, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Александър медика ЕООД Алмасоник ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Равнако ООД РСР ЕООД Сиконикс Груп ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2022-06-10   Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика, апарати за анестезиология и... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика, анестезиология и физиотерапия по 10 обособени позиции, включващо следните дейности: - проверка на работоспособността и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; - извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура на всеки шест месеца или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя, първата от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Емикрон ЕООД Медикъл Имейджинг Сървиз ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софарма Трейдинг АД
2022-04-20   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура по обособени позиции (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура по обособени позиции, подробно описана в "Технически спецификации" от документацията на ОП. Абонаментното сервизно обслужване включва: 1. текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и аварии; 2. техническа проверка /диагностика и профилактика; 3. отстраняване на повреди; 4. обучение на персонала и методична помощ - при необходимост или при нововъведения по медицинска техника и апаратура; 5. доставка и подмяна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД Перфект Медика ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2022-02-21   „Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура“ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Дейност по абонаментно сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по 27 обособени позиции съгласно Техническа спецификация и в съответствие с техническите изисквания на конкретната апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Медифол ЕООД РЕЙМЕД 09 ЕООД С & Т България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-09-10   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура и оборудване собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД –... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Предмета на обществената поръчка е разпределен в 24 обособени позиции. Възложителят изисква комплексно изпълнение на поръчката. Съобразно изискването, участниците участват общо за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция, за която участват. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура се извършва съобразно техническите и технологични стандарти за дейността и включва следните дейности: -първоначален преглед на апаратурата и/или съоръженията за установяване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД ЕТ КЛИМАТРОНИК - КРАСИМИР СЕМОВ ЕТ Янка Янкова Георгиева ИДСМ ООД Медиком 2000 ООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД ПАСОНАР - ГИНОВИ И СИЕ СД С & Т България ЕООД Сани Мед ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софтуерна компания ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-08-12   Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД, по обособени позиции (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-05-21   Извънгаранционна абонаментна поддръжка на медицинска апаратура („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Поръчката включва дейности по: — профилактични прегледи не по-малко от 2 пъти годишно, като същите следва да съгласувани по срокове с възложителя при условията на писмена заявка от страна на същия, — отстраняване на повреди, открити по време на извършване на техническите профилактични прегледи годишно. При тези обстоятелства отстраняването на повредите се извършва с влагане на резервни части по предписание на фирмата производител само след представяне на предварително одобрена ценова оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Вега Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Драгнев и сие ООД КлиниМаг ЕООД Медиком 2000 ООД Медифол ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РЕЙМЕД 09 ЕООД Савена БГ ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-04-14   Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за нов болничен корпус на „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД,... („Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД)
Предмет на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за нов болничен корпус на „МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, гр. В. Търново“. Обособени позиции: Предметът на обществената поръчка е разпределен в 8 обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Универсални електрохирургични генератори“, — обособена позиция № 2 „Анестезиологични апарати“, — обособена позиция № 3 „Централа за сгъстен въздух и вакуум“, — обособена позиция № 4 „Операционни лампи“, — обособена позиция № 5 „Операционни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
Свързани търсения 🔍